ม.1สถาบันการเงิน
16 hours ago
jutamard_sk_94962
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของสถาบันการเงินได้สมบูรณ์ที่สุด

  answer choices

  ธนาคารซึ่งทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน

  สถาบันที่ทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท

  ธนาคารและสถาบันที่มีหน้าที่รับฝากเงิน หรือระดมเงินออม

  สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้รับฝากเงิน หรือระดมเงินออมและการให้สินเชื่อ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสถาบันการเงินข้อใดถูกต้องชัดเจนมากที่สุด

  answer choices

  หารายได้จากการกู้ยืมเงิน

  เป็นตัวกลางของผู้รับฝากเงิน

  รับความเสี่ยงแทนผู้ออมและผู้กู้ยืมเงิน

  ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินที่มีผลประโยชน์

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  สนับสนุนนักธุรกิจที่นำเข้าส่งออกสินค้า

  การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่เน้นการเก็งกำไร

  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย

  ระดมเงินฝากและให้สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจมากกว่าสถาบันอื่น

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารใดที่บริการสินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย

  answer choices

  ธนาคารกลาง

  ธนาคารออมสิน

  ธนาคารพาณิชย์

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่จัดพิมพ์ธนบัตรใหม่ และเก็บรักษาทุนสำรองที่หนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนภายในประเทศนั้น เพื่อจุดมุ่งหมายในข้อใด

  answer choices

  เพื่อให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดนั้นมีสภาพคล่อง

  เพื่อให้ต่างประเทศมีความเชื่อถือในมูลค่าธนบัตร

  เพื่อให้ธนบัตรมีคุณภาพคงทนสามารถใช้ได้นาน

  เพื่อให้ธนบัตรที่จัดพิมพ์ออกมานั้นมีมูลค่าที่เป็นจริง

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  มีการหารายได้ การใช้จ่ายร่วมกัน

  มีการลงทุน และการนำเงินมาใช้ในการลงทุนร่วมกัน

  มีการระดมเงินออมมาเพื่อการลงทุน เป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

  มีการหารายได้ การใช้จ่าย การออม การลงทุนที่มีความสัมพันธ์กัน

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของสถาบันการเงิน

  answer choices

  เป็นตัวกลาง

  เป็นผู้รับความเสี่ยง

  สร้างสภาพคล่องทางการเงิน

  ประกันชีวิต

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคาร

  answer choices

  ธนาคารพานิชย์ต่าง ๆ

  ธนาคารออมสิน

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  บริษัทประกันชีวิต

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

  answer choices

  บริษัทประกันชีวิต

  บริษัทเงินทุน

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

  ธนาคารพานิชย์

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  สถาบันทางการเงินที่ทำหน้าที่เฉพาะทางการเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินเฉพาะด้าน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินประเภทใด

  answer choices

  สถาบันบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ

  สถาบันการเงินในตลาดเงิน

  สถาบันการเงินทั่วไป

  สถาบันการเงินประเภทธนาคาร

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย คือธนาคารอะไร

  answer choices

  ก. ธนาคารกรุงไทย

  ข. ธนาคารออมสิน

  ค. ธนาคารกรุงเทพ

  ง. ธนาคารไทยพาณิชย์

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารใดไม่ได้รับฝากเงินจากประชาชน

  answer choices

  ก. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ข. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

  ค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ง. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดที่ทำหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชน

  ในรูปของการขายกรมธรรม์ให้แก่ผู้ซื้อกรมธรรม์

  answer choices

  ก. บริษัทหลักทรัพย์

  ข. บริษัทประกันชีวิต

  ค. สหกรณ์ออมทรัพย์

  ง. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดที่ดำเนินกิจการนายหน้าซื้อขาย แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

  answer choices

  ก. บริษัทเงินทุน

  ข. บริษัทประกันชีวิต

  ค. บริษัทหลักทรัพย์

  ง. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดได้ชื่อว่า “ธนาคารของคนยาก”

  answer choices

  ก. โรงรับจำนำ

  ข. ธนาคารออมสิน

  ค. ธนาคารพาณิชย์

  ง. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดที่มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสร้าง

  หลักประกันและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

  ให้แก่ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

  answer choices

  ก. โรงรับจำนำ

  ข. บริษัทประกันชีวิต

  ค. สหกรณ์ออมทรัพย์

  ง. กองทุนประกันสังคม

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารกลาง หมายถึงธนาคารใด

  answer choices

  ก. ธนาคารออมสิน

  ข. ธนาคารแห่งประเทศไทย

  ค. ธนาคารกรุงไทย

  ง. ธนาคารกรุงเทพ

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของธนาคารกลาง

  answer choices

  ก. ดูแลซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

  ข. เป็นแหล่งกู้ยืมเงินของประชาชนทั่วประเทศ

  ค. ควบคุมปริมาณเงินของประเทศให้อยู่ในปริมาณที่

  เหมาะสม

  ง. ดูแลควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินต่าง ๆ

  ที่อยู่ในกำกับ

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารอิสลามอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใด

  answer choices

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  กระทรวงการคลัง

  ธนาคารพาณิชย์

  กระทรวงการต่างประเทศ

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดระดมเงินออมด้วยการขายพันธบัตรและสลากออมสิน

  answer choices

  ธนาคารออมสิน

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game