Fisa pentru portofoliul elevului clasa a VIII-a
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
9 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Daca ABCDA'B'C'D' este un paralelipiped dreptunghic si AD' \cap  DA'={O} atunci dreapta B'O este secanta planului (ABC)

  answer choices

  A

  F

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Daca ABCDA'B'C'D' este o prisma patrulatera regulata, atunci m(<B'BD)=90 °\degree  

  answer choices

  A

  F

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Daca ABCDA'B'C'D' este un cub ,atunci (A'AB)||(D'DC).

  answer choices

  A

  F

 • Question 4
  300 seconds
  Q.

  Daca ABCDA'B'C'D'este un cub cu muchia de 11 cm atunci d(D'(ABC) este:

  answer choices

  11 cm

  15cm

  22 cm

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  Dac un trunchi de piramida regulata are L=7cm,l=4cm si m=5cm atunci perimetrul unei fete este:

  answer choices

  21cm

  12cm

  16cm

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Daca ABCA'B'C' este o prisma triunghiulara regulata cu  l=5cm h=5 \sqrt{ }  3cm atunci m(<B'CB)este:

  answer choices

  45*

  30*

  60*

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

   Se considera piramida patrulatera regulata VABCD cu varful in V.Daca triunghiul VAC este echilateral cu perimetrul de 36 cm,atunci apotema piramidei are lungimea egala cu:

  answer choices

   2152\sqrt{15}  

   636\sqrt{3}  

  9

   3143\sqrt{14}  

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Fie ABCA'B'C' o prisma triunghiulara regulata cu l=4cm,aria lui A'BC= 12cm212cm^2   atunci inaltimea prismei are lungimea egala cu

  answer choices

   262\sqrt{6}  

   636\sqrt{3}  

   454\sqrt{5}  

   323\sqrt{2}  

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Se considera trapezul ABCD cu AB|| CDsi AC  \cap  BD ={O}.In puctul O construim EO \perp  (ABC).Daca AB=2cm, CD=10cm, AC=6cm si EO= 262\sqrt{6}  atunci perimetrul lui EAC este:

  answer choices

  15cm

  12cm

  18cm

  16cm

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game