ชั้นบรรยากาศ
an hour ago
sciencephat
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์

  answer choices

  นักอุตุนิยมวิทยานำข้อมูลจากบรรยากาศชั้นนี้มาใช้ในการพยากรณ์อากาศ

  เป็นชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุด

  ส่วนใหญ่นักบินจะขับเครื่องบินอยู่ในบรรยากาศชั้นนี้

  เป็นชั้นบรรยากาศที่อากาศมีความหนาแน่นมากที่สุด

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  สมบัติในข้อใดที่ไม่ได้ใช้ในการแบ่งชั้นบรรยากาศ

  answer choices

  อุณหภูมิ

  ส่วนผสมของแก๊ส

  สมบัติทางอุตุนิยมวิทยา

  ปริมาณฝุ่นละอองและรังสี

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ชั้นบรรยากาศใดที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากที่สุด

  answer choices

  โทรโพสเฟียร์

  สตราโตสเฟียร์

  มีโซสเฟียร์

  เทอร์โมสเฟียร์

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์

  answer choices

  มีแก๊สโอโซน

  ไม่มีเมฆและพายุ

  มีระดับความสูง 10-15 km

  มีประจุไฟฟ้าที่สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  บรรยากาศชั้นเทอร์โมสเฟียร์ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารได้เพราะเหตุใด

  answer choices

  มีไอน้ำอยู่น้อยทำให้คลื่นวิทยุส่งผ่านได้ง่ายขึ้น

  มีอนุภาคไฟฟ้าที่มีประจุ ซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้

  มีเมฆหมอกหนาทึบช่วยให้เกิดการสะท้อนคลื่นวิทยุได้

  มีรังสีอัลตราไวโอเลตน้อย ทำให้คลื่นวิทยุทะลุผ่านได้

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ต้องบินในตอนล่างสุดของบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์

  answer choices

  ชั้นโทรโพสเฟียร์มีวิสัยทัศน์ไม่ดีมีฝุ่นละอองมาก

  เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่แปรปรวนในชั้นโทรโพสเฟียร์

  ชั้นสตราโตสเฟียร์มีแก๊สออกซิเจนหนาแน่นกว่าชั้นอื่น ๆ

  บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ไม่มีอากาศจึงเดินทางสะดวก

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  นักอุตุนิยมวิทยานำข้อมูลจากบรรยากาศชั้นใดมาใช้ในการพยากรณ์อากาศ

  answer choices

  มีโซสเฟียร์

  สตราโตสเฟียร์

  โทรโพสเฟียร์

  เทอร์โมสเฟียร์

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  แก๊สใดที่พบเป็นส่วนประกอบของอากาศแห้งมากที่สุด

  answer choices

  แก๊สไนโตรเจน

  แก๊สอาร์กอน

  แก๊สออกซิเจน

  แก๊สไฮโดรเจน

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  การเรียงลำดับชั้นบรรยากาศตามสภาวะอุณหภูมิจากชั้นล่างสุดไปหาชั้นบนสุดข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  สตราโตสเฟียร์ มีโซสเฟียร์ เอกโซสเฟียร์ เทอร์โมสเฟียร์ โทรโพสเฟียร์

  โทรโพสเฟียร์ สตราโตสเฟียร์ มีโซสเฟียร์ เทอร์โมสเฟียร์ เอกโซสเฟียร์

  เอกโซสเฟียร์ เทอร์โมสเฟียร์ มีโซสเฟียร์ สตราโตสเฟียร์ โทรโพสเฟียร์

  มีโซสเฟียร์ สตราโตสเฟียร์ โทรโพสเฟียร์ เทอร์โมสเฟียร์ เอกโซสเฟียร์

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ในช่วงเวลาก่อนฝนจะตกอากาศร้อนอบอ้าวและอุณหภูมิสูงกว่าปกติเกิดจากสาเหตุใด

  answer choices

  พื้นดินคายความร้อน

  อากาศคายความร้อน

  ก้อนเมฆคายความร้อน

  ไอน้ำในอากาศคายความร้อน

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  บรรยากาศชั้นใดที่อุกกาบาตจากนอกโลกจะเริ่มลุกไหม้ ขณะเข้าสู่แรงดึงดูดของโลก

  answer choices

  มีโซสเฟียร์

  สตราโตสเฟียร์

  โทรโพสเฟียร์

  เทอร์โมสเฟียร์

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  บรรยากาศชั้นเอกโซสเฟียร์มีแก๊สชนิดใดมากที่สุด

  answer choices

  คาร์บอนไดออกไซด์

  ออกซิเจน

  ไนโตรเจน

  ไฮโดรเจน

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ถ้าโลกของเราไม่มีบรรยากาศแล้ว โลกจะมีลักษณะตามข้อใด

  answer choices

  โลกจะมืดตลอดเวลา

  ไม่มีแสงแดด

  กลางวันร้อนจัด กลางคืนหนาวจัด

  ลมพัดแรงจัดตลอดเวลา

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ส่วนประกอบของอากาศมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อใด

  answer choices

  สถานที่และความดัน

  เวลาและสถานที่

  เวลาและปริมาตร

  เวลาและความดัน

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบรรยากาศที่มีต่อโลก

  answer choices

  ดูดกลืนและทำลายวัตถุต่างๆ ที่พุ่งเข้าหาโลก

  ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต

  ช่วยลดความร้อนให้แก่โลก

  ช่วยกั้นรังสีคลื่นสั้น

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  บรรยากาศชั้นที่มีการแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือข้อใด

  answer choices

  โทรโพสเฟียร์

  สตราโตสเฟียร์

  เอกโซเฟียร์

  ไอโอโนสเฟียร์

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Which gas is present in the atmosphere in the greatest amount?

  answer choices

  Oxygen

  Nitrogen

  Carbondi oxide

  Argon

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  The gas that is most abundant in the atmosphere is

  answer choices

  oxygen

  carbon dioxide

  nitrogen

  water vapor

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  What absorbs ultraviolet rays in the stratosphere?

  answer choices

  CFCs

  ozone layer

  nitrogen

  ionosphere

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  What instrument for measuring air pressure

  answer choices

  thermometer

  scale

  barometer

  hygrometer

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game