แบบทดสอบก่อนเรียน ศิลาจารึกหลักที่ 1
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ผู้ใดเป็นผู้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่ ๑

  answer choices

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด

  answer choices

  พ.ศ. ๑๘๒๒

  พ.ศ. ๑๘๒๖

  พ.ศ. ๑๘๓๕

  พ.ศ. ๑๘๖๐

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  พระบิดาของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชคือใคร

  answer choices

  พ่อขุนศรีนาวนาถม

  พ่อขุนบานเมือง

  พระยาศรีจันทราธิบดี

  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ตัวอักษรที่พ่อขุนรามคาแหงมหาราชประดิษฐ์ขึ้นมาจากตัวอักษรใด

  answer choices

  ตัวอักษรขอมหวัด

  ตัวอักษรมอญโบราณ

  ตัวอักษรไทย

  ตัวอักษรไทยน้อย

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่ ๑ กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสาคัญ

  answer choices

  การทานุบารุงพระพุทธศาสนา

  การทาสงครามเพื่อขยายอาณาเขต

  สภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยสุโขทัย

  พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในสมัยสุโขทัย ได้ชัดเจนที่สุด

  answer choices

  คนในเมืองสุโขไทยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน

  กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้าตระพังโพยสี ใสกินดี... ดั่งกินน้าโขงเมื่อแล้ง

  คนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่อยเหนือเฟื้อกู้ มันบ่มีช้างบ่มีม้า บ่มีปั่วบ่มีนาง บ่มีเงือนบ่มีทองให้แก่มัน

  เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  คำว่า “กูไปตีหนังวังช้างได้” มีความหมายตรงกับข้อใดที่สุด

  answer choices

  ไปทำยุทธหัตถี

  ไปคล้องช้าง

  ไปปล้นช้าง

  ไปชนช้าง

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  หลักศิลาจารึกที่ ๑ ด้านที่ ๓ กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  การกล่าวสรุปสรรเสริญ และยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  พระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง

  การพรรณนาถึงเมืองสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง

  อาณาเขตของอาณาจักร เมืองสุโขทัย

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีคุณค่าในด้านใดมากที่สุด

  answer choices

  รัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์

  อักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์

  สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์

  อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นที่มาของพระนามว่าพระรามคำแหง

  answer choices

  ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้

  ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพายจแจ้น

  กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู

  ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  หลักศิลาจารึกที่ ๑ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมากที่สุด

  answer choices

  พ่อขุนบานเมือง

  พระมหาธรรมราชาที่ ๑

  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

  พ่อขุนรามคำแหง

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ข้อความใดบ่งบอกถึงความกล้าหาญของพ่อขุนรามคำแหงได้เป็นอย่างดี

  answer choices

  กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู

  กูบ่หนี กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู

  พ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้ายขุนสามชนขับมา

  ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพายจแจ้น

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  เมื่ออายุ ๑๙ ปีพ่อขุนรามคำแหงได้ออกรบและต่อสู้กับใคร

  answer choices

  ขุนสามชน

  พระเจ้าบุเรงนอง

  พระเจ้าตะเบ็งชะเวงตี้

  พระเจ้าตองอู

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาที่กล่าวในศิลาจารึก

  answer choices

  สาเหตุของการคิดประดิฐอักษร

  อธิบายขอบเขตอานาจักรสุโขทัย

  เหตุการณ์และสภาพความเป็นอยู่

  ประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  สภาพความเป็นอยู่ในสังคมสมัยสุโขทัยต่างจากสมัยปัจจุบันในเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  ค่านิยม ความเชื่อ

  การประกอบอาชีพ

  การปกครอง

  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  คำใดมีความหมายไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ปั่ว-ผู้หญิง

  พ่าย-แพ้

  แพ้-ชนะ

  เงือน-เงิน

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  “กูบ่หนี กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน” ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติใด

  answer choices

  ความเด็ดขาด

  ความรัก

  ความอดทน

  ความกล้าหาญ

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  คำว่า หมากส้ม หมายถึงอะไร

  answer choices

  ผลไม้รสเปรี้ยว

  ผลไม้หมักดอง

  ผลไม้ตากแห้ง

  ผลไม้เน่าเสีย

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  คำว่า ตัวเนื้อตัวปลา หมายถึงอะไร

  answer choices

  สัตว์เลื่อยคลาน

  สัตว์บก สัตว์น้ำ

  ปลาขนาดใหญ่

  ปลาเจ้าเนื้อ

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ศิลาจารึกตอนที่นำมาเรียนนี้ มีลักษณะการแต่งอย่างไร

  answer choices

  อัตชีวประวัติ

  ชีวประวัติ

  จดหมายเหตุ

  บทความ

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game