16. หน่วยที่ 8 การอ้างอิงข้อมูล
a few seconds ago
sulisa_ker176_77524
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่สอดคล้องกับการอ้างอิงข้อมูล

  answer choices

  บอกแหล่งที่มาของข้อมูล

  ยกแนวคิดของผู้อื่นมาอ้างอิง

  ยกคำพูดของผู้อื่นมาอ้างอิง

  มีการลงอ้างอิงที่ท้ายหน้า ท้ายเล่ม และแทรกในเนื้อหา

  เนื้อหาเดียวกัน เขียนรูปแบบการอ้างอิงได้หลากหลาย

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  ความสำคัญของการอ้างอิงตรงกับข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน

  ความน่าเชื่อถือของผลงาน

  ผู้อ่านสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้

  เป็นหลักฐานให้ผู้อ่านตรวจสอบได้

  ถูกทุกข้อ

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการอ้างอิง

  answer choices

  ข้อมูลอ้างอิง

  เชิงอรรถ

  บรรณานุกรม

  เอกสารอ้างอิง

  การอ้างอิงแบบนามปี

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  จุดมุ่งหมายสำคัญของการอ้างอิงแบบเชิงอรรถตรงกับข้อใด

  answer choices

  ลดการเขียนซ้ำซ้อน

  ได้ผลงานที่ถูกต้อง

  ผู้อ่านจะได้ความรู้อย่างเดียวในหนังสือเล่มเดียว

  ช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้มากยิ่งขึ้นทุกวัน

  บอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาอ้างอิง

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  การอ้างอิงที่อยู่ท้ายหน้ามีเส้นคั่นเป็นการอ้างอิงที่สอดคล้องกับข้อใดที่สุด

  answer choices

  การอ้างอิงท้ายบท

  เชิงอรรถท้ายบท

  เชิงอรรถที่แทรกในเนื้อหา

  บรรณานุกรม

  อัญประกาศ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสอดคล้องกับลักษณะของเชิงอรรถโยง

  answer choices

  ¹ดูเพิ่มเติมบทที่ 1. หน้า 37

  ¹ดูเพิ่มเติมภาคผนวก^.

  ³เรื่องเดียวกัน, หน้า 200

  ¹สมชาย รักดี, 2546 : 15

  สมลักษณ์ ภักดี. 24 : 2551.

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

  answer choices

  (จุฑารัตน์ 2546, 5)

  (จุฑารัตน์, 5 : 2546)

  (จุฑารัตน์ นกแก้ว, 5)

  (จุฑารัตน์ นกแก้ว, 2546 : 5)

  (จุฑารัตน์ นกแก้ว, 2546 : 5 ภาพประกอบ.)

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  อัญประกาศตรง (Direct Quotation) สอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  ข้อความที่ยกมาจากคำพูดหรือข้อเขียนของผู้อื่นบางส่วน

  ข้อความที่นำมาจากวารสารเท่านั้น

  ข้อความที่คัดลอกมาจากข้อความทุกประการ

  ข้อความที่ถอดข้อความมา

  ถูกทุกข้อ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่สอดคล้องกับความหมายของบรรณานุกรม

  answer choices

  ข้อมูลอ้างอิง

  รายงานอ้างอิง

  หนังสืออ้างอิง

  เอกสารอ้างอิง

  หนังสืออุเทศ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การเขียนชื่อผู้แต่งในบรรณานุกรมข้อใดไม่ถูกต้อง

  answer choices

  กสิกรไทย, ธนาคาร

  ทมยันตี (นามแฝง).

  อภินันท์ มัณยานนท์ และคนอื่น.

  อัญญลักษณ์ ทองอาบ, ผู้แปล.

  พรทิพย์ โรจนนันท์, คุณหมอ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นรูปแบบการพิมพ์หน้าบรรณานุกรมที่ถูกต้อง

  answer choices

  หลังเครื่องหมาย , และ ; เว้น 2 ระยะ

  การอ้างอิงที่ชื่อผู้แต่งซ้ำกันให้เรียงลำดับตามสำนักพิมพ์ต่อไป

  งานเขียนเป็นภาษาอื่น ๆ ให้พิมพ์บรรณานุกรมเป็นภาษาไทยอย่างเดียว

  ถ้าผู้แต่งเป็นคนเดียวกันอยู่ต่อกันให้ใช้ขีดเส้น (____.) แทนการพิมพ์ชื่อซ้ำ

  การพิมพ์รายการบรรณานุกรมถ้าบรรทัดเดียวไม่จบให้ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงกับบรรทัดแรก

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบรรณานุกรม

  answer choices

  เป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำไปสู่การค้นหาข้อมูลใหม่ได้

  ผู้อ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเดิมยาก

  แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เขียนที่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้

  แสดงความน่าเชื่อถือของผลงาน

  เผยแพร่ชื่อเสียงของเจ้าของผลงานเดิม

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  รายละเอียดสำคัญ ๆ ของหนังสือในข้อใดที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการเขียนบรรณานุกรม

  answer choices

  ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์

  ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์

  ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ ชื่อชุด สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์

  ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์ ชื่อชุดหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์

  ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ชื่อชุด ปีที่พิมพ์

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือทั่วไป

  answer choices

  โฉมยงค์ บรรณาลัย. ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. นนทบุรี : ศูนย์หนังสือเมืองไทย.

  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. โฉมยงค์ บรรณาลัย. 2546.นนทบุรี : ศูนย์หนังสือเมืองไทย.

  โฉมยงค์ บรรณาลัย. ห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ. นนทบุรี : ศูนย์หนังสือเมืองไทย. 2546.

  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ. โฉมยงค์ บรรณาลัย. นนทบุรี : ศูนย์หนังสือเมืองไทย.

  ผิดทุกข้อ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการเขียนบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เจริญ โภคภัณฑ์, บริษัท. การเลี้ยงไก่. (วีดิทัศน์). กรุงเทพฯ: 2525.

  ธนิต อยู่โพธิ์. “โขน” สารานุกรมไทย ฉบับ เยาวชนไทย. 2516–2517.

  ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. ครอบจักรวาล. สถานีวิทยุ ททบ.เอฟ.เอ็ม. 26 มี.ค. 2538 09.00–10.00 น. 2542.

  ไทยประกันชีวิต, บริษัท. ศรีนครินทราลัย. (เทปตลับ). กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์

  ธนิต อยู่โพธิ์. “โขน” (ออนไลน์) เข้าถึงได้ http://www.kamchanapisak.or.hlkpBlnome.htm

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game