หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของอุปสงค์

  answer choices

  ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้ผลิต

  ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

  ปริมาณความต้องการขายสินค้าและบริการของผู้ผลิต

  ปริมาณความต้องการขายสินค้าและบริการของผู้บริโภค

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์

  answer choices

  เมื่อราคาเนื้อไก่ ลดลง สมศรี จึงซื้อเนื้อไก่ลดลง

  เมื่อราคาเนื้อหมู เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความต้องการซื้อหมู มากขึ้น

  เมื่อราคาทุเรียน ถูกลง ประชาชนจึงมีความต้องการซื้อทุเรียน มากขึ้น

  เมื่อราคาส้ม สูงขึ้น พ่อค้าจึงมีความต้องการขาย เพิ่มมากขึ้น

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึง อุปสงค์

  answer choices

  น้ำฟ้าต้องการซื้อปากแดง แท่งละ 10 บาท

  ลุงแดงชอบรับประทานอยู่เป็นประจำ

  น้ำใสเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ ใน Facebook

  ป้าแอ๋วต้องการขาย กล้วยไข่ หวีละ 10 บาท

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับราคาสินค้า มีลักษณะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ทิศทางเดียวกัน

  คงที่ เท่าเดิมตลอด

  ทิศทางเหมือนกัน

  ทิศทางตรงกันข้าม

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นเส้นอุปสงค์

  answer choices
 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของอุปทาน

  answer choices

  ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้ผลิต

  ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

  ปริมาณความต้องการขายสินค้าและบริการของผู้บริโภค

  ปริมาณความต้องการขายสินค้าและบริการของผู้ผลิต

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นไปตามกฎอุปทาน

  answer choices

  ยายนี ต้องการซื้อกล้วยเพิ่มขึ้น เพราะราคาถูกลง

  ตาแจ้ง ต้องการขายเนื้อปลามากขึ้น เพราะราคาปลาสูงขึ้น

  น้าพร ต้องการไข่เป็ดเพิ่มมากขึ้น เพราะราคาไข่เป็ดมีราคาลดลง

  ป้าแจ๋ว ต้องการซื้อแตงโมลดลง เพื่อแตงโมมีราคาถูก

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและราคามีลักษณะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ทิศทางเดียวกัน

  ตรงกันข้าม

  คงที่ เหมือนเดิม

  สวนทางกัน

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึง อุปทาน

  answer choices

  ป้าแอ๋วต้องการซื้อมะม่วง 5 กิโลกรัม

  สายบัวต้องการซื้อมะม่วงสุกไปฝากคุณแม่ที่บ้าน

  ลุงศักดิ์ชอบรับประทานกล้วยน้ำหว้ามากกว่ากล้วยไข่

  ป้าบัวต้องการขายกล้วนไข่ราคาหวีละ 25 บาท

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึง เส้นอุปทาน

  answer choices
 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ปัจจัยใดมีความสำคัญที่สุด

  answer choices

  ราคาสินค้าและบริการ

  รสนิยม

  การโฆษณาและการตลาด

  รายได้ของผู้บริโภค

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปทาน

  answer choices

  รายได้ของผู้บริโภค

  รสนิยม

  ต้นทุนการผลิต

  ลักษณะนิสัยของคนในสังคม

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือ ความหมายของดุลยภาพ

  answer choices

  สภาวะที่ปริมาณความต้องการซื้อ มากกว่า ความต้องการ ขาย

  สภาวะที่ปริมาณความต้องการซื้อ เท่ากับ ความต้องการ ขาย

  สภาวะที่ปริมาณความต้องการซื้อ น้อยกว่า ความต้องการ ขาย

  สภาวะที่ปริมาณความต้องการขาย สวนทางกับ ความต้องการ ซื้อ

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึง สภาวะดุลยภาพ

  answer choices
 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  สภาวะความต้องการซื้อ(อุปสงค์) มากกว่า ความต้องการขาย (อุปทาน) จะเกิดเหตุการณ์ใด

  answer choices

  สภาวะว่าปกติ

  สินค้าขาดตลาด

  สินค้าล้นตลาด

  เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  สภาวะที่ปริมาณความต้องการ ขาย (อุปทาน) มากกว่า ปริมาณความต้องการซื้อ (อุปสงค์) คือเหตุการณ์ใด

  answer choices

  ของขาดตลาด

  สภาวะปกติ

  สินค้าล้นตลาด

  สภาวะโลกร้อน

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game