ข้อสอบสังคม ม.1 ชุด 5
12 minutes ago
chanasak162_07410
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย

  answer choices

  ได้รับคำแนะนำจากพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่

  ต้องการให้ผู้ที่มีความสามารถช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรนนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้า

  พระพุทธองค์เห็นว่า ทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธรูปปางใดที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงสามารถเอาชนะกิเลสทั้งปวงได้

  answer choices

  ปางลีลา

  ปางมารวิชัย

  ปางประจำวันเกิด

  ปางแสดงปฐมเทศนา

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาให้ข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับอะไร

  answer choices

  ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

  แสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์

  เกิดศรัทธาและมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  ประกาศศาสนาออกไปยังดินแดนต่าง ๆ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  . ข้อใดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระอัญญาโกณฑัญญะ

  answer choices

  เป็นคนสันโดษ

  มีความอดทนสูง

  มีความกตัญญูเป็นเลิศ

  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า

  เป็นเอตทัคคะในด้านใด

  answer choices

  ผู้มีวินัย

  ผู้มีฤทธิ์มาก

  ผู้แสดงธรรม

  ผู้มีประสบการณ์

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยการ

  รับหลักปฏิบัติในข้อใด

  answer choices

  ศีล 5

  ศีล 8

  ศีล 10

  ครุธรรม 8 ประการ

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  คุณธรรมอันควรถือเป็นแบบอย่างของพระเขมาเถรีคือข้อใด

  answer choices

  มีปฏิภาณ

  เป็นแบบอย่างด้านความประพฤติ

  มีความเสียสละและอดทนเป็นเลิศ

  เป็นผู้ที่รักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระเขมาเถรีเป็นเอตทัคคะด้านใด

  answer choices

  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้

  มีปัญญามาก

  มีใจกว้าง มีน้ำใจ

  มีความเสียสละเป็นเลิศ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าปเสนทิโกศลคืออะไร

  answer choices

  มุ่งมั่นในการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

  เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม

  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

  มีความอดทนสูงยิ่ง

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  นันทิวิสาลชาดก ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใด

  answer choices

  ควรยินดีในสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่โลภเกินประมาณ

  ควรเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จ

  ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป

  ควรพูดแต่คำไพเราะรื่นหู เป็นที่พอใจของคนอื่น

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game