ข้อสอบสังคมศึกษา ม. 3
8 minutes ago
mydreamadream_93233
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธรูปปางใดที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงสามารถเอาชนะกิเลสทั้งปวงได้

  answer choices

  ปางลีลา

  ปางมารวิชัย

  ปางประจำวันเกิด

  ปางแสดงปฐมเทศนา

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาให้ข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับอะไร

  answer choices

  ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

  แสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์

  เกิดศรัทธาและมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  ประกาศศาสนาออกไปยังดินแดนต่างๆ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  นันทิวิสาลชาดก ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใด

  answer choices

  ควรยินดีในสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่โลภเกินประมาณ

  ควรเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จ

  ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป

  ควรพูดแต่คำไพเราะรื่นหู เป็นที่พอใจของคนอื่น

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับสังฆคุณ 9 ที่กล่าวว่า “ญายปฏิปนฺโน” สอดคล้อกับ

  ข้อใด

  answer choices

  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

  เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ

  เป็นผู้ปฏิบัติตรง

  เป็นผู้ปฏิบัติธรรม

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  “สรพงศ์เห็นรูปดาราสาวสวยวางอยู่จำได้ว่า เคยดูการแสดงของเธอจึง

  เอื้อมมือไปหยิบมาเพราะอยากได้” การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับธรรม

  ในข้อใด

  answer choices

  ไตรลักษณ์

  ขันธ์ 5

  เวทนา

  อนัตตา

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นไตรลักษณ์

  answer choices

  อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา

  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ

  ตัณหา มานะ ทิฏฐิ

  ศีล สมาธิ ปัญญา

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธเจ้าตั้งพระทัยว่า “ตราบใดที่พระพุทธศาสนายังไม่แพร่หลาย พุทธบริษัททั้ง 4 ยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนพระองค์จะไม่เสด็จดับขันธปรินิพพาน” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  พระวินัยปิฎก

  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก

  พระไตรปิฎก

  พุทธปณิธาน

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  “ชัชเป็นผู้ที่ประพฤติตนดีทั้งกาย วาจา และใจ” จัดได้ว่าชัชเป็นผู้ที่ทำบุญในเรื่องใด

  answer choices

  ทำบุญด้วยการประพฤติตนอ่อนน้อม

  ทำบุญด้วยการอบรมจิตใจ

  ทำบุญด้วยการรักษาศีล

  ทำบุญด้วยการให้

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ปัจจุบันชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับลัทธิหรือศาสนาใด

  answer choices

  เซน เต๋า

  ชินโต เต๋า

  ขงจื๊อ เต๋า

  ชินโต ขงจื๊อ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อความใดที่สอดคล้องกับคำกล่าวว่า พระพุทธศาสนาสร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่โลก

  answer choices

  ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันได้ดีกว่าระบอบการปกครองอื่น

  ชุมชนเล็กๆ ในชนบทจะยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัดมากกว่าชุมชนใหญ่

  ประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุจะหันมาพัฒนาคุณภาพทางด้านสังคม

  ผู้ที่มีจิตเป็นสุขสงบและเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ร่วมมือกันสร้างวัดและเจดีย์

Report Quiz
Join a game