การบรรจุภัณฑ์ 1-2
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติมีความสำคัญในข้อใด.

  answer choices

  ลดปริมาณขยะ

  อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม

  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุผลใดบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติจึงช่วยลดปริมาณขยะ.

  answer choices

  เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

  นำไปจำหน่ายได้ราคาดี

  ปลอดภัยจากผู้ใช้จึงนำกลับมาใช้ใหม่

  มีบ่อขยะเป็นจำนวนมาก

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือข้อคำนึงในการเลือกซื้อบรรจุบรรจุภัณฑ์

  answer choices

  คุณภาพ

  ราคาถูก

  ประโยชน์ใช้สอย

  ถูกทุกข้อ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  บรรจุภัณฑ์หมายถึงข้อใด.

  answer choices

  วัสดุที่ใช้ใส่ ห่อ หุ้มสินค้า

  ผลิตภัณฑ์โดยที่วัสดุนั้นต้องปกป้องคุ้มครองสินค้า

  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน การขนส่ง

  ถูกทุกข้อ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ในปัจจุบันนี้มีบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุในข้อใด

  answer choices

  กระดาษ

  แผ่นโลหะ

  แก้ว พลาสติก

  ถุกทุกข้อ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ทุกข้อคือหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ปกป้องคุ้มครองสินค้า

  อำนวยความสะดวกต่อการขนส่งการเคลื่อนย้าย

  ขนย้ายสินค้า

  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการขายสินค้า

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุด

  answer choices

  ใช้ในการจำหน่าย

  ใช้ในการขนส่ง

  ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าซึ่งอยู่ติดกับตัวสินค้า

  ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าเพื่่อส่งเสริมการขาย

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  กระดาษจัดอยู่ในวัสดุธรรมชาติประเภทใด

  answer choices

  วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย

  วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่นและรูปทรงต่างๆ

  วัสดุธรรมชาติประเภทไม้

  ถูกทุกข้อ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

  answer choices

  พรสวรรค์

  วิชาความรู้

  ทฤษฎี

  หลัการและเหตุผล

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่บรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องคุ้มครอง

  answer choices

  ปกป้องไม่ให้สินค้าคืนรูป

  ปกป้องไม่ให้สินค้าแตกหัก

  ปกป้องไม่ให้สินค้าไหลซึม

  ปกป้องในด้านการชั่ง ตวง วัด

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของฉลากอาหาร

  answer choices

  วันที่ผลิต

  วิธีการขาย

  วันหมดอายุ

  เครื่องหมายเลขทะเบียนการค้า

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  กระบวนการค้นคว้า คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น คือข้อใด

  answer choices

  การลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์

  การออกแบบบรรจุภัณฑ์

  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

  การค้นคว้า วิจัย บรรจุภัณฑ์

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์

  answer choices

  มีความเชื่อมั่นในคำตอบ

  มีความคิดนึกฝันอยู่พอสมควร

  มีคิดเหมือนกับบุคคลอื่นๆ ในด้านการออกแบบ

  มีความรู้ทั่วไปทางวิทยาการที่ก้าวหน้า

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  สิ่งจำเป็นอันดับแรกทีจะต้องสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อให้บรรลุสิ่งที่คนปรารถนาคือข้อใด

  answer choices

  ความงามทางศิลปะ

  ประโยชน์ใช้สอย

  คุณสมบัติของวัสดุและเศรษฐกิจ

  แบบอย่างและวัฒนธรรม

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ความรู้สึกทางความงาม คือข้อใด

  answer choices

  ความงามทางศิลปะ

  ประโยชน์ใช้สอย

  คุณสมบัติของวัสดุและเศรษฐกิจ

  แบบอย่างและวัฒนธรรม

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  สิ่งที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึงคือข้อใด

  answer choices

  คุณสมบัติของวัตถุ

  รูปทรงของวัสดุ

  คุณค่าทางวัสดุ

  ประโยชน์ใช้สอย

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่แนวทางการศึกษาด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

  answer choices

  การสร้า่งสรรค์ในด้านความคิด

  การสร้างสรรค์ในด้านความงาม

  การสร้างสรรค์ในด้านรูปทรง

  การสร้างสรรค์ในด้านประโยชน์ใช้สอย

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  การออกแบบใด ๆ ที่เป็นวัตถุสิ่งของและจะต้องใช้งานการทรงตัว เกี่ยวกับความสมดุลแบบใด

  answer choices

  ความสมดุลในลักษณะเท่ากัน

  ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน

  ความสมดุลในลักษณะจุดศูนย์ถ่วง

  ความสมดุลในลักษณะจุดศูนย์กลาง

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ความรู้สึกที่สัมพันธ์กัน

  answer choices

  การเน้น

  ความแตกต่าง

  ความกลมกลืน

  ความสมบูรณ์

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความสมดุล

  answer choices

  ความสมดุลในลักษณะเท่ากัน

  ความสมดุลในลักษณะเสมอกัน

  ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน

  ความสมดุลในลักษณะจุดศูนย์ถ่วง

Report Quiz
Join a game