โคลนติดล้อ ม.๕
a few seconds ago
noppanut
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)

  ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง โคลนติดล้อ โดยใช้พระนามแฝง

  ในข้อใด

  answer choices

  รามจิตติ

  อัศวพาหุ

  พระขรรค์เพชร

  น้อยลา

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่องโคลนติดล้อ

  answer choices

  “โคลนติดล้อ” แต่งเป็นร้อยแก้วทำนองบทความ

  รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย

  “โคลนติดล้อ” ฉบับภาษาอังกฤษ มี่ชื่อว่า Clog in Our Wheels

  จุดมุ่งหมายของการที่ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง โคลนติดล้อ คือ เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ถ่วงความเจริญของชาติบ้านเมือง

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดมิใช่ปัญหาที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองตามเนื้อหาของเรื่อง โคลนติดล้อ

  answer choices

  ความโป้ปดมดเท็จ

  การแต่งงานชั่วคราว

  ความหยุมหยิม

  การค้าหญิงสาว

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ความนิยมเป็นเสมียน มีผลสืบเนื่องมาจากข้อใด

  answer choices

  การเอาอย่างโดยไม่ตริตรอง

  การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ

  ความเห็นผิด

  ความจนไม่จริง

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  รัชกาลที่ ๖ ทรงใช้ข้อใดเป็นสื่อในการชี้แจงนโยบายและชักจูงประชาชนให้เข้าใจหน้าที่ของตน

  answer choices

  บทละคร

  หนังสือพิมพ์

  ภาพยนตร์

  บทพระราชนิพนธ์

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นค่านิยมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นในเรื่องโคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน

  answer choices

  การยกย่องผู้มีฐานะ

  การยกย่องผู้ได้รับการศึกษา

  การนิยมเข้ารับราชการ

  การนิยมทำงานที่มีเกียรติ

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ผู้เขียนเรื่องโคลนติดล้อมีความมุ่งหมายในการแต่งอย่างไร

  answer choices

  กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละอาชีพ

  กล่าวถึงสาเหตุของความยากจนที่แท้จริงของคนไทย

  กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาบ้านเมือง

  กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งความเจริญของชาติ

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  การตั้งชื่อ “โคลนติดล้อ” ใช้วิธีการใด

  answer choices

  อุปมา

  อุปลักษณ์

  อติพจน์

  บุคคลวัต

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  เรื่องโคลนติดล้อเป็นเรื่องประเภทใด

  answer choices

  บทวิจารณ์การเมือง

  บทความแสดงความคิดเห็น

  บันทึกประสบการณ์

  จดหมายเหตุ

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของบทความเรื่อง โคลนติดล้อ

  answer choices

  มีเอกภาพ

  มีสัมพันธภาพ

  มีสารัตถะ

  มีคุณภาพ

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  โคลนติดล้อ มีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชการที่ ๖

  การรับค่านิยมตะวันตกที่ไม่เหมาะสม

  ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมที่ไม่เหมาะสม

  ปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  ค่านิยมสำคัญที่สะท้อนจากเรื่อง โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียนข้อใดมีความเด่นชัดมากที่สุด

  answer choices

  การยกย่องผู้มีฐานะ

  นิยมทำงานที่มีเกียรติ

  การยกย่องผู้ได้รับการศึกษา

  เหยียดหยามอาชีพเกษตรกร

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  “ถ้าจะเปรียบพืชที่เขาได้ทำให้งอกต้องนับว่าน้อยกว่าผลที่เขาได้กินเข้าไป" ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์แบบใดเด่นชัดที่สุด

  answer choices

  ใช้การเปรียบเทียบ

  ใช้ภาษาไพเราะ

  ใช้ประโยคคำถาม

  ใช้คำสร้างอารมณ์ ความรู้สึก

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงความหมายอย่างสมบูรณ์ของคำว่า “โคลนติดล้อ”

  answer choices

  ล้อที่มีโคลนเกาะติดทำให้รถวิ่งช้าลง

  ล้อที่มีโคลนติดหนาทำให้รถวิ่งไม่ได้

  ถ้าประชาชนนิยมเป็นเสมียนมาก เปรียบเหมือนโคลนติดล้อ

  ประเทศชาติจะพัฒนาได้ช้าลง

  โคลนที่เกาะติดรถหนามากทำให้รถวิ่งได้ช้าเปรียบกับประชาชน

  ทำให้ประเทศไม่เจริญ

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าที่ได้รับจากเรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน

  answer choices

  เป็นตัวอย่างบทความที่ดี

  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประกอบอาชีพเสมียนได้ดีขึ้น

  สะท้อนสภาพสังคมในสมัยก่อน ตลอดจนความคิดและค่านิยม

  ได้อย่างดี

  เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองในเรื่องค่านิยมที่เป็น

  อุปสรรคทำให้ประเทศเจริญได้ช้า

Report Quiz
Join a game