KG

Image

Hệ QTCSDL

81
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì ?

  A. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải là kiểu số

  B. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN

  C. Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất

  D. Trường SOBH là trường ngắn hơn

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Em hãy cho biết đâu là vai trò của hệ quản trị CSDL?

  A. Sao chép dữ liệu

  B. Cầu nối giữa truy vấn của người dùng với hệ thống tệp của hệ điều hành

  C. Tạo kết nối với dữ liệu

  D. Khai thác hồ sơ cá nhân

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nhiệm vụ của bảo mật thông tin là?

  A. Ngăn chặn các truy cập không được phép

  B. Chỉ cho phép một người sử dụng máy tính

  C. Đảm bảo cho máy tính chạy nhanh hơn

  D. Bảo vệ con người khỏi virut máy tính

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?