แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
18 minutes ago
46341_95275
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  1. ข้อใดหมายถึงแนวคิดเชิงคำนวณ

  answer choices

  ก. Computer Thinking

  ข. Computational Thinking

  ค. Complete Thinking

  ง. Calculator Thinking

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  2. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ

  answer choices

  ก. แนวคิดเชิงนามธรรม

  ข. แนวคิดการแยกย่อย

  ค. แนวคิดการหารูปแบบ

  ง. แนวคิดเชิงรูปธรรม

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  3. แนวคิดเชิงคำนวณที่แตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย หมายถึงคือข้อใด

  answer choices

  ก. แนวคิดการแยกย่อย

  ข. แนวคิดการหารูปแบบ

  ค. แนวคิดเชิงนามธรรม

  ง. แนวคิดเชิงรูปธรรม

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  4. เมื่อครูสั่งให้เข้าแถวตามลำดับความสูงของนักเรียนให้เร็วที่สุด สิ่งแรกที่ควรทำคือข้อใด

  answer choices

  ก. เรียงลำดับตามความสูงจากน้อยไปหามาก

  ข. เรียงลำดับตามความสูงจากมากไปหาน้อย

  ค. กำหนดนักเรียนคนแรกให้เป็นนักเรียนตำแหน่งหลัก

  ง. แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มโดยกำหนดเงื่อนไขให้ละเอียด

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  5. ข้อใดคือประโยชน์ของการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

  answer choices

  ก. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

  ข. สามารถบันทึกแนวทางการแก้ปัญหาได้

  ค. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

  ง. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้การคำนวณจากคอมพิวเตอร์

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  6. แนวคิดการแยกย่อยเป็นองค์ประกอบของแนวคิดใด

  answer choices

  ก. แนวคิดเชิงคำนวณ

  ข. แนวคิดเชิงตรรกะ

  ค. แนวคิดเชิงรวบยอด

  ง. แนวคิดเชิงนามธรรม

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  7. ข้อใดกล่าวถึงแนวคิดเชิงคำนวณได้ถูกต้อง

  answer choices

  ก. เป็นการแก้ปัญหาจากใหญ่ไปย่อย

  ข. เป็นทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

  ค. เป็นทักษะที่ใช้ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์

  ง. เป็นทักษะสำคัญที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรมี

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  8. เมื่อพบกองเสื้อผ้าที่ปะปนกันอยู่เป็นจำนวนมากจะเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะถูกต้อง

  answer choices

  ก. จัดเรียงเสื้อผ้าตามกลุ่ม / แบ่งกลุ่มเสื้อผ่า / จัดเข้าตู้เสื้อผ้า

  ข. แบ่งกลุ่มเสื้อผ้า / จัดเรียงเสื้อผ้าตามกลุ่ม / จัดเข้าตู้เสื้อผ้า

  ค. แบ่งกลุ่มเสื้อผ้า / แยกสีเสื้อผ้า / แยกประเภทเสื้อผ้า/ จัดเข้าตู้เสื้อผ้า

  ง. หาวัตถุประสงค์หลักในการค้นหาเสื้อผ้า / แบ่งกลุ่มเสื้อผ้าตามวัตถุประสงค์หลัก / จัดเรียงเสื้อผ้าตามกลุ่ม

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  9. เมื่อต้องการแก้ปัญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณควรทำองค์ประกอบใดเป็นขั้นตอนแรก

  answer choices

  ก. ทำปัญหานั้นให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น

  ข. เปลี่ยนรูปแบบปัญหาให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น

  ค. กำหนดหลักการในการแก้ปัญหา

  ง. ออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  10. แนวคิดในข้อใดใช้สัญลักษณ์ Flowchart แสดงลำดับ

  ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

  answer choices

  ก. แนวคิดเชิงนามธรรม

  ข. แนวคิดการแยกย่อย

  ค. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี

  ง. แนวคิดการหารูปแบบ

Report Quiz
Join a game