Prinsip Perakaunan Kuiz
11 days ago
g_20365240_85039
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Perakaunan merupakan proses

  answer choices

  A. merekod urus niaga dalam dua akaun

  yang berlainan

  B. mengelas, merekod dan meringkas urus niaga dalam nilai wang

  C. mengelas, merekod, mentafsir, melapor

  dan menganalisis maklumat kewangan.

  D. merekod urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik berasaskan sistem catatan bergu

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Mengikut kitaran perakaunan, apakah yang harus dibuat selepas perekodan di Buku Catatan Pertama?

  answer choices

  A. Pengeposan ke lejar

  B. Penyediaan Imbangan Duga

  C. Penyediaan Penyata Kewangan

  D. Catatan Penutup

 • Question 3
  60 seconds
  Q.
  answer choices

  A I dan II

  B. I dan III

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah merupakan tuntutan terhadap aset perniagaan oleh pihak luar?

  answer choices

  A Liabiliti

  B. Aset semasa

  C. Ekuiti pemilik

  D. Aset bukan semasa

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakan merupakan butiran aset semasa?

  I Overdraf bank

  II. Deposit telefon

  III. Hasil terdahulu

  IV. Hasil terakru

  answer choices

  A. I dan II

  B. I dan III

  C. II dan IV

  D.III dan IV

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Penyata Kewangan terdiri daripada berikut, kecuali .....

  answer choices

  A. Akaun Perdagangan

  B. Akaun Untung Rugi

  C. Imbangan Duga

  D. Kunci Kira-Kira

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Antara dokumen berikut, yang manakah tidak boleh dijadikan sumber untuk perekodan?

  answer choices

  A Memo

  B. Invois

  C. Nota debit

  D. Sebut harga

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Perniagaan Teraju Perintis membekalkan kamus yang berharga RM 12 sebuah. Diskaun niaga yang ditawarkan ialah 10 % bagi belian sebanyak 40 hingga 80 buah dan 15 % bagi belian yang melebihi 80 buah. Berapakah jumlah diskaun niaga jika pelanggan membeli 180 buah kamus?

  answer choices

  A. RM 96

  B. RM 144

  C. RM 216

  D. RM 324

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Catatan dalam Jurnal Jualan berdasarkan maklumat yang terkandung di dalam

  answer choices

  A. resit

  B. bil tunai

  C. invois asal

  D. invois salinan

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Buku Catatan Pertama yang merupakan Jurnal Khas ialah ......

  answer choices

  A. Jurnal Am

  B. Buku Tunai

  C. Jurnal Belian

  D. Buku Tunai Runcit

Report Quiz
Join a game