แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวตอร์)
21 days ago
gagieindy_36342
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิมีที่มาจากข้อต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด

  answer choices

  การสัมภาษณ์

  การสังเกต

  การอ่านตำรา

  การสำรวจ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด เรียงลำดับได้ถูกต้อง

  answer choices

  Data>Information>Data Processing

  Data>Data Processing>Information

  Information>Data>Data Processing

  Data Processing>Data>Information

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ด.ช. เดี่ยว ได้เกรดเฉลี่ย 3.85จัดเป็นข้อใด

  answer choices

  Data

  Information

  Processing

  Data Processing

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลข้อมูล

  answer choices

  ทำให้ข้อมูลเป็นระบบ

  ทำใหข้อ้มูลน่าเชื่อถือมากขึ้น

  ทำใหข้อ้มูลอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ

  ทำให้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อมูลในบัตรประชาชน จัดเป็นข้อมูลชนิดใด

  answer choices

  ข้อมูลรูปภาพ

  ข้อมูลเสียง

  ข้อมูลตัวเลข

  ข้อมูลตัวอักษร

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  answer choices

  เดียว ค้นหาความรู้เรื่องพระไตรปิฎก จากอินเทอร์เน็ต

  เอิร์ท เดินทางไปหมอชิตด้วยรถไฟฟ้ากับเพื่อน

  มายด์ ใช้บัตรเครดิตซื้อโทรทัศน์ให้น้องสาว

  น้ำฝน ติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ำเพื่อไว้แอบดูเพื่อน

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  การหาข้อมูลเรื่อง “วิชาที่นักเรียนชั้นป.6 ชอบเรียนมากที่สุด”ควรใช้วิธีใดในการ เก็บข้อมูล

  answer choices

  สัมภาษณ์ครูชั้น ป.6

  สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ป.6

  สัมภาษณ์นักเรียนทั้งโรงเรียน

  สัมภาษณ์ครูทั้งโรงเรียน

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ

  answer choices

  หนังสือวิธีใช้คอมพิวเตอร์

  โทรทัศน์

  คอมพิวเตอร์

  ดาวเทียม

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด หมายถึง อินเทอร์เน็ต

  answer choices

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์

  เครือข่ายการทำธุรกิจ

  วงโคจรดาวเทียม

  เครือข่ายองค์กรอิสระต่างๆ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  หมายถึงข้อใด

  answer choices

  E-mail

  E-mail Address

  Facebook

  Instagram

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึงคำ ว่า web browser

  answer choices

  เว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาเวบ็ไซต์ที่มีข้อมูลที่เราต้องการ

  โปรแกรมค้นดูเว็บที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศ

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ผู้มีอาชีพครูน่าจะได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ในด้านใดมากที่สุด

  answer choices

  การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต

  การคำนวณรายรับ –รายจ่าย

  การทำสื่อการเรียนการสอน

  การวินิจฉัยโรค

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี

  answer choices

  ถูกต้อง

  ครบสมบูรณ์

  แปลกใหม่

  ทันสมัย

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวเลข

  answer choices

  หมายเลขโทรศัพท์

  บัญชีรายรับ –รายจ่าย

  หมายเลขในบัตรประชาชน

  เลขที่บ้าน

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ถา้ไม่ทราบว่าจะเขา้ไปในเว็บไซต์อะไร

  เพื่อหาข้อมูลที่ตอ้งการควรทำอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  สุ่มหาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอ

  ถามเพื่อนๆ หรือสอบถามจากคุณครู

  ใช้เว็บไซต์ที่ช่วยในการสืบค้น

  ส่ง e-mailไปถามผู้รู้

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  การเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จะต้องใช้โปรแกรมใด

  answer choices

  browser

  word

  linux

  excel

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  รอม ROMเป็นหน่วยความจำประเภทใด

  answer choices

  เป็นหน่วยความจำประเภทไม่สามารถลบเลือนได้

  เป็นหน่วยความจำประเภทสามารถลบเลือนได้

  เป็นหน่วยความจำประเภทลบได้บ้างไม่ได้บ้าง

  ROM ไม่ใช่หน่วยความจำ

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  หน่วยความจำทำหน้าที่อะไร

  answer choices

  ทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา

  ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ

  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ

  ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  หน่วยความจำแบ่งได้กี่ประเภท

  answer choices

  1 ประเภท

  2 ประเภท

  3 ประเภท

  4 ประเภท

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของท่าน มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  นางสาวอุรัสยา เสปอร์บันด์

  นางสาวลลิษา มโนบาล

  นางสาวอังคณา ดงแสนแก้ว

  นางสาวพัชราภร ไชยเชื้อ

Report Quiz
Join a game