ชุดที่ 2 : นโยบายการคลัง
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของธนาคารกลาง

  answer choices

  ดูแลซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

  เป็นแหล่งกู้ยืมเงินของประชาชนทั่วประเทศ

  ควบคุมปริมาณเงินของประเทศให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

  ดูแลควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินต่างๆ ที่อยู่ในกำกับ

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

  answer choices

  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินออมทั้งหมด

  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินคงคลังของรัฐบาล

  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากกระแสรายวัน

  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินที่มีอยู่ในมือรัฐบาล

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  นโยบายทางด้านการเงินในข้อใดที่รัฐบาลสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้

  answer choices

  การเพิ่มลดอัตราภาษีในระบบเศรษฐกิจ

  การเพิ่มลดปริมาณการซื้อขายพันธบัตรของรัฐบาล

  การเพิ่มลดปริมาณการใช้จ่ายเงินในส่วนของรัฐบาล

  การเพิ่มลดปริมาณการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศของรัฐบาล

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  มาตรการใดมีส่วนช่วยแก้ปัญหาภาวะเงินฝืดของประเทศได้

  answer choices

  ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

  ให้ธนาคารกลางขายพันธบัตรมากขึ้น

  ลดการขาดดุลทางการคลังให้น้อยลง

  ออกระเบียบให้เอกชนลดการกู้เงินจากต่างประเทศ

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ผลกระทบของการเกิดภาวะเงินเฟ้อที่ถูกต้องคือข้อใด

  answer choices

  ทำให้ผู้ซื้อได้เปรียบ แต่ผู้ขายเสียเปรียบ

  ทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบ แต่ลูกหนี้เสียเปรียบ

  ทำให้ลูกหนี้ได้เปรียบ แต่เจ้าหนี้เสียเปรียบ

  ทำให้ธนาคารผู้ให้บริษัทห้างร้านกู้ได้ประโยชน์มาก

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  answer choices

  ออกธนบัตร

  รับฝากเงินจากประชาชน

  รักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ

  ควบคุมตรวจสอบสถาบันการเงิน

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ธนาคารแห่งประเทศไทยคือนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  ธนาคารแห่งประเทศไทยถือหุ้นใหญ่ในธนาคารพาณิชย์

  ธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์

  เงินของธนาคารพาณิชย์ต้องฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น

  ประธานของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานกิติมศักดิ์ของธนาคารพาณิชย์

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  กิจกรรมทางการคลังรัฐบาลเกี่ยวข้องกับข้อใด

  answer choices

  การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากร และการกู้ยืม

  การกำหนดอัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมเงิน และการใช้จ่าย

  การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากร และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

  การเก็บภาษีอากร การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และการกู้ยืมเงิน

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  สนับสนุนนักธุรกิจที่นำเข้าส่งออกสินค้า

  การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่เน้นการเก็งกำไร

  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย

  ระดมเงินฝากและให้สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจมากกว่าสถาบันอื่น

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของธนาคารกลาง

  answer choices

  ดูแลซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

  เป็นแหล่งกู้ยืมเงินของประชาชนทั่วประเทศ

  ควบคุมปริมาณเงินของประเทศให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

  ดูแลควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินต่างๆ ที่อยู่ในกำกับ

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  รายจ่ายของรัฐบาลในด้านใดมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว

  answer choices

  การศึกษา

  การชำระหนี้เงินกู้

  การประกันราคา

  การป้องกันประเทศ

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลก่อให้เกิดผลอย่างไร

  answer choices

  จำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

  ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น

  ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้น

  การจ้างงานเพิ่มขึ้น

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  รัฐบาลใช้มาตรการทางการคลังในการแก้ปัญหาเงินเฟ้ออย่างไร

  answer choices

  ขึ้นค่าเงินบาท

  ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

  ขึ้นอัตราภาษีเงินได้

  ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอย่างไร

  answer choices

  ใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

  เก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มเงินคงคลัง

  ใช้จ่ายให้น้อยที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่าย

  ลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อลดภาระจากการก่อหนี้

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  รัฐบาลสามารถใช้เครื่องมือใดในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

  answer choices

  นโยบายการเงิน

  นโยบายการคลัง

  นโยบายการเงิน และการคลัง

  ความแตกต่างทางด้านอุปสงค์ - อุปทาน

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังอย่างไร เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจซบเซา

  answer choices

  ใช้จ่ายเท่ากับรายได้ที่จัดเก็บได้

  ใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จากภาษีอากร

  ใช้จ่ายเท่ากับรายได้ที่จัดเก็บได้และเงินกู้ยืม

  ใช้จ่ายเท่ากับรายได้จากภาษีอากรและ จาก รัฐวิสาหกิจ

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  การลดค่าเงินบาท เป็นการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาใด

  answer choices

  ภาวะเงินเฟ้อ

  ภาวะเงินตึงตัว

  ดุลการค้าขาดดุล

  การกระจายรายได้

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้เกิดข้อใดต่อไปนี้

  answer choices

  สินค้าไทยในต่างประเทศขายได้ปริมาณที่น้อยลง

  ต้นทุนการผลิตของที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น

  สินค้าที่ส่งออกจะได้กำไรมากขึ้น

  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  กรณีดัชนีราคาสินค้าโดยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เรียกว่า มีภาวะอย่างไร

  answer choices

  สินค้าล้นตลาด

  เงินตึง

  เงินเฟ้อ

  เศรษฐกิจตกต่ำ

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  ใครที่ได้ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อมากที่สุด

  answer choices

  ครูที่โรงเรียน

  คนขายขนม

  พ่อค้าขายน้ำแข็ง

  แม่ค้าขายข้าวแกง

Report Quiz
Join a game