แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ภูมิปัญญาไทยในข้อใดแสดงออกได้หลายทาง

  answer choices

  วิถีชีวิต

  ศิลปวัฒนธรรม

  ทัศนคติ ความเชื่อ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้น ด้านใด

  answer choices

  ทำให้สังคมสงบสุข

  ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว

  ทำให้ผู้คนมีความสุข

  ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

  answer choices

  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ

  การลอกเลียนแบบธรรมชาติ

  ความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

  answer choices

  การทอผ้า

  การใช้คันไถไถนา

  การสร้างโบสถ์

  การปลูกบ้าน

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด

  answer choices

  การดำรงชีวิต

  การประกอบอาชีพ

  การจัดระเบียบสังคม

  การแสดงออกทางศิลปะ

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย

  answer choices

  ผลงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

  เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย

  เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

  วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้นด้านใด

  answer choices

  ทำให้สังคมสงบสุข

  ทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว

  ทำให้ผู้คนมีความสุข

  ทำให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศดีขึ้น

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ

  answer choices

  การปลูกบ้านอยู่ริมน้ำ

  การสร้างเจดีย์เพื่อบูชาผู้ล่วงลับ

  การทำบุญในวันออกพรรษา

  การประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  ในอดีตของไทยที่มีการปลูกฝังความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ใด

  answer choices

  การดำรงชีวิต

  การจัดระเบียบสังคม

  การประกอบอาชีพ

  การแสดงออกทางศิลปะ

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  นักเรียนควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอย่างไร

  answer choices

  รวบรวมเขียนไว้เป็นตำรา

  เชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้

  สิ่งใดดี ก็ควรปฏิบัติต่อไป

  ออกกฎหมายลงโทษผู้ไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย

Report Quiz
Join a game