พุทธศาสนพิธี
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
35 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดคือกุศลพิธี

  answer choices

  การทำบุญอัฐิ

  การทอดกฐิน

  การเวียนเทียน

  การทำบุญวันเกิด

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  การทำบุญในงานมงคลนิยมนิมนต์พระสงฆ์กี่รูป

  answer choices

  5

  7

  9

  ถูกทุกข้อ

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  การบวชเณร เรียกว่าพิธีอะไร

  answer choices

  อุปสม

  บทบรรพชา

  บวชพราหมณ์

  บวชชีพราหมณ์

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะอุปสมบท

  answer choices

  ไม่ต้องโทษแผ่นดิน

  เป็นชายอายุ 7 ปีบริบูรณ์

  ไม่เป็นโรคติดต่อร่างกายสมบูรณ์

  มีคุณสมบัติตามการปกครองของคณะสงฆ์

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ศาสนพิธี หมายถึงสิ่งใด?

  answer choices

  การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

  การกระทำที่ให้คุณค่าทางใจแก่ผู้ปฏิบัติ

  ระเบียบแบบแผน/แบบอย่างที่พึงปฏิบัติในศาสนา

  เป็นพิธีกรรมที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  อะไรคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของศาสนพิธี?

  answer choices

  ก่อให้เกิดความฉลาด

  ก่อให้เกิดความสามัคคี

  ช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชาติ

  ช่วยธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นทานพิธี?

  answer choices

  ทอดกฐิน

  เวียนเทียน

  ทำบุญวันเกิด

  สรงน้ำพระ

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นศาสนพิธีประเภทใด?

  answer choices

  ทานพิธี

  ปกิณกพิธี

  กุศลพิธี

  บุญพิธี

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะอุปสมบท

  answer choices

  เป็นชายที่มีอายุครบ 20 ปี

  ไม่เป็นบุคคลที่ห้ามบวช

  ไม่ต้องโทษแผ่นดิน

  วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไป

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือประเภทของพุทธศาสนพิธี

  answer choices

  กุศลพิธี

  บุญพิธี

  ปกิณกพิธี

  ถูกทุกข้อ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี

  answer choices

  ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

  ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางศาสนา

  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน

  ทำให้เกิดความสามัคคีในการประกอบศาสนพิธี

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  พิธีปวารณาตรงกับวันใด

  answer choices

  15ค่ำ เดือน11

  15 ค่ำเดือน 3

  15ค่ำ เดือน 5

  15ค่ำ เดือน 9

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  การถวายสังฆทานจะเริ่มกรวดน้ำเมื่อใด

  answer choices

  พระสงฆ์สวดว่า “สพพิติโย...”

  พระสงฆ์สวดว่า “นโมตัสสะ..”

  พระสงฆ์สวดว่า”นโมพุทธายะ..”

  พระสงฆ์สวดว่า “ยะถา...”

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  การเวียนเทียนจะเริ่มต้นเดินไปทางใด

  answer choices

  ด้านขวาของวิหารหรือเจดีย์

  ด้านขวาของกุฏิพระ

  ด้านซ้ายของวิหารหรือเจดีย์

  ด้านซ้ายของกุฏิพระ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ปาฏิบุคลิกทานคือการถวายทานแบบใด

  answer choices

  การถวายที่ไม่ได้เจาะจงพระภิกษุ

  การถวายแบบเจาะจงพระภิกษุ

  การถวายให้แก่สัมภเวสี

  การถวายให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  "อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ ..." เป็นการเริ่มบทสวดใด

  answer choices

  คำนมัสการพระพุทธเจ้า

  คำบูชาพระพุทธเจ้า

  คำบูชาพระรัตนตรัย

  บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

  คำสมาทานศีลห้า

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  การถวายผ้าอาบน้ำฝนและการทอดกฐินทำในเวลาใด ตามลำดับ

  answer choices

  1 เดือนก่อนเข้าพรรษา และ 1 เดือนหลังออกพรรษา

  1 เดือนหลังเข้าพรรษา และ 1 เดือนก่อนออกพรรษา

  1 เดือนหลังออกพรรษา และ 1 เดือนก่อนเข้าพรรษา

  1 เดือนก่อนเข้าพรรษา และ 1 เดือนก่อนออกพรรษา

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  การกระทำใด จัดเป็น "อภิวาท"

  answer choices

  การไหว้

  การกราบพระ

  การโน้มศีรษะ

  การประนมมือ

  การนั่งพับเพียบ

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  สิ่งของใด ที่พบในงานศพ

  answer choices

  สายสิญจน์

  บาตรน้ำมนต์

  ข้าวสารเสก

  ภูษาโยง

  โดราเอมอน

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  หลักการปฏิบัติตน เป็นชาวพุทธที่ดี คือข้อใด

  answer choices

  ถวายภัตตาหารแด่พระตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนลับขอบฟ้า

  บริจาคทรัพย์ให้คณะสงฆ์เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี

  เดินเวียนเทียนวนขวาในพระอุโบสถ

  ฟังพระธรรมเทศนาที่วัดหรือวิทยุหรือโทรทัศน์หรือyoutube

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นบุญพิธี

  answer choices

  พิธีงานศพ

  พิธีกรวดน้ำ

  พิธีเวียนเทียน

  พิธีสวดมนต์ไหว้พระ

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธเจ้าทรงบรรลุญาณใด ที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจ 4

  answer choices

  จุตูปปาต

  อาสวักขย

  อานาปานสติ

  ปุพเพนิวาสานุสสติ

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  วันวิสาขบูชาตรงกับวันอะไร

  answer choices

  15 ค่ำ เดือน 6

  15 ค่ำ เดือน 7

  15 ค่ำ เดือน 8

  15 ค่ำ เดือน 9

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  พิธีทอดกฐินกระทำกันในโอกาสใด

  answer choices

  วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3

  วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงพิธีถวายสังฆทานได้ถูกต้อง

  answer choices

  การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุผู้ทรงคุณธรรม

  การถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงบุคคล

  การถวายของแห้งแก่พระสงฆ์

  การถวายสิ่งของแด่เจ้าอาวาส

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  “วันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คือวันใด

  answer choices

  วันอัฏฐมีบูชา

  วันเข้าพรรษา

  วันออกพรรษา

  วันเทโวโรหณะ

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธเจ้าทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ในวันใด

  answer choices

  วันอาสาฬหบูชา

  วันวิสาขบูชา

  วันอัฏฐมีบูชา

  วันมาฆบูชา

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา คืออะไร

  answer choices

  โอวาทปาฏิโมกข์

  อริยสัจ 4

  อนันตลักขณสูตร

  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชา คืออะไร

  answer choices

  มัชฌิมาปฏิปทา

  อริยสัจ 4

  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

  โอวาทปาฏิโมกข์

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  คำว่า “ศาสนพิธี” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  พิธีกรรมที่จัดขึ้นในพระพุทธศาสนา

  เอกลักษณ์ในทางวัฒนธรรมของชาวพุทธ

  ขั้นตอนพิธีกรรมในการปฏิบัติของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  ระเบียบแบบแผนของพิธีกรรมทางศาสนาที่ศาสนิกชนปฏิบัติตามเป็นแนวทางเดียวกัน

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ประเภทของพุทธศาสนพิธี

  answer choices

  กุศลพิธี

  มงคลพิธี

  ทานพิธี

  ปกิณกพิธี

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  การถวายสังฆทาน มีความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  ทานที่ถวายแด่พระสงฆ์รูปเดียว

  สิ่งของเครื่องใช้ที่ถวายพระสงฆ์

  ทานที่ถวายเพื่อมุ่งหวังให้พระสงฆ์ที่รับได้นำไปใช้ประโยชน์

  ทานที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั่วไป โดยไม่กำหนดว่าจะถวายรูปใด

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด เป็นสิ่งที่ ไม่นิยมกระทำในการทำบุญเลี้ยงพระในงานมงคล

  answer choices

  นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

  เตรียมภูษาโยงสำหรับบังสุกุล

  ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์

  วงด้ายสายสิญจน์รอบอาคาร

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  การกระทำของบุคคลในข้อใด ถือว่า ไม่เหมาะสมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ

  answer choices

  ธิดา จัดน้ำเย็นมารับรองพระที่เพิ่งมาถึงสถานที่ประกอบพิธี

  คุณรุจน์ เป็นเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์

  ต้นข้าว ลืมจัดภัตตาหารสำหรับถวายแด่พระพุทธรูปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาในวันเลี้ยงพระ

  ขวัญใจ จัดเตรียมเครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ครบตามจำนวนพอดี

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  ผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้น ควรจะต้องรู้ในเรื่องใดเป็นลำดับแรก

  answer choices

  จุดมุ่งหมาย

  การเตรียมการ

  เจ้าภาพผู้จัดงาน

  กำหนดการของงาน

Report Quiz
Join a game