วิทยาการคำนวณ ม.5 (หน่วยที่ 4)
a month ago
pair_sirinya
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  สิ่งใดคือประโยชน์ที่สำคัญที่สุด ของการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

  answer choices

  แสดงรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

  ดึงดูดความสนใจผู้อ่านให้มาดูภาพที่นำเสนอ

  นำเสนอข้อมูลที่มีปริมาณมากได้โดยใช้พื้นที่น้อย

  มองเห็นมุมมองของผู้นำเสนอได้ตรงตามต้องการ

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่นำมาใช้ เพื่อเลือกรูปแบบการนำเสนอ

  answer choices

  วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

  สภาพแวดล้อมของการนำเสนอ

  ความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอ

  ประเภทของสารสนเทศที่จะนำเสนอ

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  answer choices

  แผนภูมิแท่งสามารถนำเสนอในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้

  กราฟเส้นเหมาะจะใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต

  แผนภูมิวงกลมใช้แสดงสัดส่วนของข้อมูล 2 หัวข้อที่สนใจ

  แผนภาพการกระจายเหมาะกับการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุด

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้แผนภาพ

  answer choices

  แผนภูมิวงกลมควรทำเป็น 3 มิติเพื่อความสวยงาม

  แผนภูมิแท่งสามารถใช้ในการแสดงสัดส่วนร้อยละได้ดี

  กราฟเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ดี

  แผนภาพการกระจายเหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีปริมาณน้อย

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  แผนภาพชนิดใดเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลของน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคนเพื่อหาแนวโน้ม

  answer choices

  แผนภูมิวงกลม

  แผนภูมิแท่ง

  กราฟเส้น

  แผนภาพการกระจาย

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแสดงค่าของตัวแปรในการมองเห็น

  answer choices

  ตำแหน่งสามารถใช้ในการจัดกลุ่มได้ดี

  ขนาดสามารถใช้บ่งปริมาณได้ดี

  การเน้นข้อมูลสามารถใช้สีและความเข้มประกอบกันได้

  รูปร่างและสีต้องใช้พร้อมกันเพื่อเพิ่มความแตกต่าง

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหา

  answer choices

  แบบตู้กดน้ำเปรียบเสมือนการพูดคุยขณะกดน้ำ คือเป็นเพียงช่วงสั้น ๆ

  แบบร้านกาแฟเปรียบเสมือนการพูดคุยกันในร้านกาแฟซึ่งมีเสียงรบกวนมาก

  แบบห้องสมุดเปรียบเสมือนการหาข้อมูลในห้องสมุดซึ่งจะต้องมีการค้นคว้าเชิงลึก

  แบบห้องทดลองเน้นให้ผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดควรทำในการนำเสนอข้อมูล

  answer choices

  กราฟแท่งใช้แกน y ที่ไม่เริ่มจากศูนย์เพื่อให้ค่าของข้อมูลดูต่างกันมาก ๆ

  ใช้ขนาดของรูปมีขนาดใหญ่กว่ามาก ๆ แทนข้อมูลที่มากกว่าเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจน

  ใช้แผนภูมิวงกลมสามมิติโดยนำข้อมูลสัดส่วนที่เราสนใจไว้ด้านหน้าเพื่อให้เห็นว่าข้อมูลมีปริมาณมาก

  ใช้แผนภาพการกระจายแสดงข้อมูลให้เห็นว่าตัวแปรสองตัวไม่มีแนวโน้มที่จะแปรผกผันกัน

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  มาริสราทำงานอยู่ในบริษัทน้ำปลาแห่งหนึ่ง ซึ่งกำลังเตรียมข้อมูลรายชื่อประเทศ และจำนวนสินค้าส่ง 2 ปีย้อนหลัง เพื่อส่งให้ฝ่ายจัดส่งวางแผนการจัดส่งในปีนี้ โดยฝ่ายจัดส่งต้องการทราบสัดส่วนร้อยละของจำนวนสินค้าที่เคยส่งออก เปรียบเทียบกันระหว่างทวีป มาริสราควรเตรียมข้อมูลในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  แผนภูมิแท่ง

  กราฟเส้น

  แผนภูมิวงกลมแบบโดนัท

  แผนภาพการกระจาย

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  จากข้อมูลในตารางต่อไปนี้ ถ้านักเรียนต้องเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอถึงแนวโน้มการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย นักเรียนควรนำเสนอด้วยแผนภูมิชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  แผนภูมิแท่ง

  กราฟเส้น

  แผนภูมิวงกลม

  แผนภาพการกระจาย

Report Quiz
Join a game