มหาเวสสันดรชาดก ม.4
2 months ago
papoui007_59117
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
27 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ทานในข้อใดเป็นทานที่บริจาคยากที่สุด

  answer choices

  ก.ลูก และ ภรรยา

  ข.ทรัพย์สมบัติ

  ค.อาหาร

  ง.ช้างปัจจัยนาเคนทร์

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  มหาชาติ (ชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด)มีทั้งหมดกี่กัณฑ์

  answer choices

  ก.11 กัณฑ์

  ข.12 กัณฑ์

  ค.13 กัณฑ์

  ง.14 กัณฑ์

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  ฝนโบกขรพรรษมีลักษณะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ก.มีสีแดง ใครอยากให้เปียกก็ไม่เปียก ใครไม่อยากให้เปียกก็เปียก

  ข. มีสีน้ำเงิน ใครอยากให้เปียกก็ไม่เปียก ใครไม่อยากให้เปียกก็เปียก

  ค.มีสีแดง ใครอยากให้เปียกก็จะเปียก ใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียก

  ง.มีสีน้ำเงิน ใครอยากให้เปียกก็จะเปียก ใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียก

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  พะนางผุสดีเป็นพระชายาของใครก่อนที่จะมาเกิดบนโลกมนุษย์

  answer choices

  ก.พระอินทร์

  ข.พระพรหม

  ค.พระนารายณ์

  ง.พระโพธิสัตว์

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  พระเวสสันดรบริจาคอะไรไป จึงทำให้ถูกขับไล่ออกจากเมือง

  answer choices

  ก.บิดา

  ข.มารดา

  ค.ลูก และ ภรรยา

  ง.ช้างปัจจัยนาเคนทร์

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  ใครเป็นผู้ปรนนิบัติให้ชูชกอย่างดี

  answer choices

  ก.กัณหา

  ข.นางอมิตตดา

  ค.พระนางมัทรี

  ง.พระเวสสันดร

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  ในกัณฑ์ใดเกิดฝนโบกขรพรรษขึ้น

  answer choices

  ก.นครกัณฑ์

  ข.กัณฑ์ฉกษัตริย์

  ค.กัณฑ์สักรบรรพ

  ง.กัณฑ์มหาราช

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  กัณหาไปเกิดเป็นใครในชาติของพระพุทธเจ้า

  answer choices

  ก.พระนางสิริมหามายา

  ข.พระนางพิมพา

  ค.นางวิสาขา

  ง.นางอุบลวรรณา

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  มหาเวสสันดรชาดก แต่งด้วยคำประพันธ์อะไร

  answer choices

  ก.ร่ายยาว

  ข.ร่ายสุภาพ

  ค.กลอนสุภาพ

  ง.กาพย์สุรางคนางค์ ๒๖

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  เรื่องมหาชาติมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

  answer choices

  ก.เตมิยชาดก

  ข.มหาเวสันดรชาดก

  ค.ทศชาติชาดก

  ง.พระเจ้าสิบชาติ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ชาดก เป็น เรื่องราวของใคร

  answer choices

  นางผุสดี

  พระพุทธเจ้าในพระชาติต่างๆ

  พระอินทร์

  พระเจ้าสัญชัย

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  บุคคลผู้บำเพ็ญบารมีธรรมอุทิศตนช่วยเหลือสัตว์ผู้มีความทุกข์ยากและจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หมายถึงใคร

  answer choices

  พระเวสสันดร

  เจ้าชายสิทธัตถะ

  พระพุทธเจ้า

  พระโพธิสัตว์

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  เนื้อความที่กล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดของตัวละคร อยู่ในองค์ประกอบใดของชาดก

  answer choices

  บทนำเรื่อง

  ชาดก

  ประชุมชาดก

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  องค์ประกอบใดของชาดกกล่าวถึงที่มาของชาดก

  answer choices

  บทนำเรื่อง

  ชาดก

  ประชุมชาดก

  มหาชาดก

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ชาดกเรื่องใดเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

  answer choices

  มหาเวสสันดรชาดก

  เตมีย์ชาดก

  พระมหาชนก

  พระสุวรรณสาม

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  พระเวสสันดรชาดกมีจำนวนทั้งหมดกี่คาถา

  answer choices

  700 คาถา

  800 คาถา

  900 คาถา

  1000 คาถา

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  เวสสันดรชาดกอยู่ในหมวดใดในพระไตรปิฎก

  answer choices

  พระวินัยปิฎก

  พระสุตตันตปิฎก

  พระอภิธรรมปิฎก

  คุณธรรมปิฎก

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  กัณฑ์ทศพร เป็นเรื่องราวของตัวละครใด

  answer choices

  พระเวสสันดร

  พระเจ้ากรุงสัญชัย

  นางผุสดี

  นางมัทรี

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ได้อยู่ในในสัตตสตกมหาทาน

  answer choices

  ช้าง

  ม้า

  โคนม

  กระบือ

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ใครเป็นผู้มาขอนางมัทรีจากพระเวสสันดร

  answer choices

  พระอินทร์

  ชูชก

  พระนารายณ์

  พระอิศวร

 • Question 21
  10 seconds
  Q.

  ใน ทศชาติชาดก ชาดกเรื่องใดมีความสำคัญมากที่สุด

  answer choices

  พระมหาชนก

  พระเตมีย์

  พระเวสสันดร

  พระสุวรรณสาม

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  มหาชาติ หมายถึง ชาดกเรื่องใด

  answer choices

  พระเตมีย์ชาดก

  พระสุวรรณสามชาดก

  พระมหาชนกชาดก

  พระเวสสันดรชาดก

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  มหาชาติคำหลวง เกิดขึ้นในสมัยใด

  answer choices

  สุโขทัย

  อยุธยา

  ธนบุรี

  รัตนโกสินทร์

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือข้อเสียของกาพย์มหาชาติ

  answer choices

  สำนวนเข้าใจง่าย

  สวดให้ประชาชนฟังเมื่อไปทำบุญที่วัด

  ไม่สามารถเทศน์จบ ๑๓ กัณฑ์ ภายใน ๑ วัน

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  มหาชาติใดสามารถเทศน์จบภายใน ๑ วันได้

  answer choices

  มหาชาติคำหลวง

  กาพย์มหาชาติ

  มหาชาติกลอนเทศน์

  โคลงมหาชาติ

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  ในมหาเวสสันดรภาคกลาง ใครเป็นผู้แต่งกัณฑ์ทศพร

  answer choices

  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

  ร.๔

  สำนักวัดถนน

  สำนักวัดสังขจาย

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  ใครเป็นผู้แต่งกัณฑ์ชูกชก

  answer choices

  ร. ๔

  สำนักวัดสังขจาย

  พระเทพโมลี (กลิ่น)

  เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

Report Quiz
Join a game