เศรษฐศาสตร์ ม.3
2 months ago
sullyvan558_99773
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดคือลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์

  answer choices

  สินค้ามีลักษณะแตกต่างกัน

  ผู้ซื้อและผู้ขายมีจำนวนไม่มาก

  ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป็นความลับ

  ผู้ผลิตสามารถเลิกล้มกิจการได้ง่าย

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  “ตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย แต่ละรายจะผลิตและจำหน่ายสินค้าเป็นสัดส่วนมาก” ตลาดลักษณะดังกล่าวจำหน่ายสินค้าใด

  answer choices

  สลากกินแบ่งรัฐบาล

  ผักและผลไม้

  เครื่องใช้ไฟฟ้า

  อาหารสำเร็จรูป

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดคือสินค้าในตลาดผูกขาด

  answer choices

  ไฟฟ้า ประปา

  ข้าวโพด ยางพารา

  น้ำอัดลม ปูนซีเมนต์

  เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดคือพฤติกรรมของตลาดผู้ขายน้อยราย

  answer choices

  ผู้ขายจะไม่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน

  ผู้ขายจะกำหนดราคาสินค้าให้แตกต่างจากรายอื่น

  ผู้ขายจะสร้างความแตกต่างในด้านรูปลักษณ์ของสินค้า

  ผู้ขายจะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับรายอื่น

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน

  answer choices

  น้อยอยากได้กระเป๋าใหม่แต่ไม่มีเงิน

  น้ำเห็นว่ามังคุดมีราคาถูกจึงนำมังคุดมาขาย

  ก้องนำเสื้อยืดออกขายเพิ่มเพราะราคาสินค้าสูงขึ้น

  นุ่นขายพวงมาลัยมากขึ้นเพราะดอกมะลิมีราคาแพง

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  ปัจจัยใดไม่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์

  answer choices

  ฤดูกาล

  รายได้ของผู้บริโภค

  ต้นทุนการผลิต

  ราคา

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  “มนัสซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อดังและมีราคาแพง แม้ว่าจะต้องเก็บเงินนานเป็นเดือน” จากข้อความนี้ปัจจัยใดมีผลต่อความต้องการซื้อของมนัส

  answer choices

  ฤดูกาล

  รายได้ของผู้บริโภค

  รสนิยมของผู้บริโภค

  ราคาของสินค้าและบริการ

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  ฤดูกาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของสินค้าในข้อใด

  answer choices

  กางเกงยีนส์

  นมพร่องมันเนย

  โทรศัพท์เคลื่อนที่

  เครื่องปรับอากาศ

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  ตามกฎของอุปสงค์จำนวนสินค้าและราคามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

  answer choices

  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม

  ราคาไม่มีผลต่อปริมาณสินค้า

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  “เมื่อเนื้อไก่ขึ้นราคา สมใจจึงซื้อเนื้อปลาไปทำกับข้าวแทน” จากข้อความนี้ปัจจัยใดมีผลต่อความต้องการซื้อของสมใจ

  answer choices

  ฤดูกาล

  รายได้ของผู้บริโภค

  รสนิยมของผู้บริโภค

  ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าว ผิด

  answer choices

  ราคาของสินค้าไม่มีผลต่อการเสนอขายสินค้าของผู้ผลิต

  เมื่อต้นทุนการผลิตลดลง ผู้ผลิตจะนำสินค้าออกมาขายมากขึ้น

  การคาดคะเนของราคาสินค้าอาจก่อให้เกิดปัญหาการกักตุนสินค้า

  จำนวนสินค้าที่เสนอขายมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับราคาสินค้า

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  ปริมาณเสนอขายที่มากกว่าปริมาณความต้องการซื้อมีผลตามข้อใด

  answer choices

  สินค้าล้นตลาด

  สินค้าขาดตลาด

  สินค้ามีราคาแพงขึ้น

  ไม่มีผลต่อราคาสินค้า

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  ราคาและปริมาณซื้อที่เท่ากับปริมาณเสนอขายพอดีเรียกว่าอะไร

  answer choices

  ราคาสมดุล

  ราคาประมูล

  ราคาคุณภาพ

  ราคาดุลยภาพ

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  ภาษีหรือเงินช่วยเหลือมีความสำคัญต่อผู้ผลิตหรือไม่ อย่างไร

  answer choices

  มี เพราะช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง

  มี เพราะช่วยให้ผู้ขายตั้งราคาสินค้าได้แพงขึ้น

  ไม่มี เพราะภาษีเป็นเงินที่ผู้ผลิตต้องจ่ายให้รัฐบาล

  ไม่มี เพราะเงินช่วยเหลือไม่ได้ทำให้ผู้ผลิตขยายการผลิตได้

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  ถ้าอัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 10 เงิน 200 บาท เงินจะมีอำนาจซื้อเป็นเท่าใด

  answer choices

  180

  200

  210

  220

 • Question 16
  45 seconds
  Q.

  การที่ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนมีไม่เพียงพอต่อขนาดของระบบเศรษฐกิจชี้ให้เห็นว่าประเทศกำลังประสบปัญหาใด

  answer choices

  เงินฝืด

  เงินเฟ้อ

  การว่างงาน

  ผลผลิตตกต่ำ

 • Question 17
  45 seconds
  Q.

  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินสูงขึ้น ผู้ออมควรปกป้องตนเองไม่ให้สูญเสียอำนาจซื้อของเงินด้วยวิธีใด

  answer choices

  ซื้อทองคำ

  เก็บเงินสด

  ฝากธนาคาร

  กักตุนของกินของใช้

 • Question 18
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงภาวะเงินฝืดได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ลูกหนี้จะได้เปรียบ

  ก่อให้เกิดการจ้างงานเต็มที่

  ผู้มีรายได้ประจำและเจ้าหนี้จะได้เปรียบ

  ประชาชนจะเร่งใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ

 • Question 19
  45 seconds
  Q.

  “โรงงานเย็บผ้าสั่งซื้อเครื่องจักรมาใช้ในการผลิต เพื่อลดจำนวนคนงาน” การลดจำนวนคนงานก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานเนื่องจากสาเหตุใด

  answer choices

  ว่างงานเนื่องจากวัฏจักร

  ว่างงานเนื่องจากโครงสร้าง

  ว่างงานชั่วคราว

  ว่างงานตามฤดูกาล

 • Question 20
  45 seconds
  Q.

  สินค้าในข้อใดที่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ

  answer choices

  เครื่องใช้ไฟฟ้า

  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

  ผลผลิตทางการเกษตร

  ของใช้ในชีวิตประจำวัน

 • Question 21
  45 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์

  answer choices

  การซื้อทางโทรศัพท์

  การซื้อทางแค็ตตาล็อก

  การซื้อทางอินเทอร์เน็ต

  การซื้อที่ร้านขายของชำ

 • Question 22
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดคือสิ่งที่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

  และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเหมือนกัน

  answer choices

  รูปลักษณ์และราคาของสินค้า

  ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย

  การใช้วิธีการแข่งขันทางการตลาด

  การรับรู้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

 • Question 23
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

  answer choices

  สบู่ ยาสีฟัน

  เสื้อผ้า กระเป๋า

  น้ำอัดลม ปูนซีเมนต์

  ผัก ผลไม้

 • Question 24
  45 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการแข่งขันของผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย

  answer choices

  สร้างความแตกต่างด้านราคา

  สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ

  สร้างความแตกต่างด้านการบรรจุหีบห่อ

  ใช้สื่อโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำสินค้า

 • Question 25
  45 seconds
  Q.

  เก่งซื้อกางเกงยีนส์มียี่ห้อ

  และราคาแพงสวมใส่

  พฤติกรรมการซื้อของเก่งขึ้นอยู่กับ

  ตัวกำหนดอุปสงค์ในข้อใด

  answer choices

  ราคาสินค้า

  รสนิยม

  ฤดูกาล

  รายได้

 • Question 26
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน

  answer choices

  น้อยอยากได้กระเป๋าใหม่แต่ไม่มีเงิน

  น้ำเห็นว่ามังคุดมีราคาถูกจึงนำมังคุดมาขาย

  นุ่นขายพวงมาลัยมากขึ้นเพราะดอกมะลิมีราคาแพง

  ก้องนำเสื้อยืดออกขายเพิ่มเพราะราคาสินค้าสูงขึ้น

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์

  answer choices

  ลองกองปีนี้ราคาไม่แพง คนจึงนิยมซื้อบริโภคกันมาก

  แก้วมังกรเป็นผลไม้สุขภาพที่คนนิยมรับประทาน เกษตรกรจึงปลูกกันมาก

  พ่อค้าส่งทุเรียนไปขายต่างประเทศมาก แต่ไม่ทำให้ทุเรียนภายในประเทศราคาเพิ่มขึ้น

  น้ำมันแพง รัฐบาลจึงรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการใช้พลังงาน

 • Question 28
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดคือสินค้าในตลาดผูกขาด

  answer choices

  ข้าวโพด ยางพารา

  เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์

  ไฟฟ้า ประปา

  น้ำอัดลม ปูนซีเมนต์

 • Question 29
  120 seconds
  Q.

  “บริษัท มารีแห่งประเทศไทยพยายามผลิตผลไม้กระป๋องให้มีต้นทุนต่ำและผลิตให้ปริมาณมากพอเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหาร ทรัพยากรข้อใด

  answer choices

  หลักประสิทธิภาพ

  หลักประสิทธิผล

  หลักคุณภาพ

  หลักความเป็นธรรม

 • Question 30
  45 seconds
  Q.

  กำลังซื้อสินค้าของแต่ละคนจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญในข้อใด

  answer choices

  ความต้องการสินค้านั้น

  ปริมาณสินค้าในขณะนั้น

  รายได้หรือทรัพย์สินที่มีอยู่

  รสนิยมที่มีต่อสินค้า

 • Question 31
  60 seconds
  Q.

  คำว่า “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” มีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  การที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป

  การที่เราปล่อยที่ดินรอบๆ บ้านให้ว่างเปล่า

  การที่เราต้องคำนึงในการเลือกประกอบอาชีพที่ดีที่สุด

  การที่เราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียว

 • Question 32
  45 seconds
  Q.

  หากนักเรียนเก็บเงินไว้ที่บ้านโดยไม่นำไปฝากธนาคาร ต้นทุนค่าเสียโอกาสของ นักเรียนคืออะไร

  answer choices

  ความสะดวกในการใช้เงิน

  ความปลอดภัยที่ได้รับ

  การช่วยเหลือธนาคารให้มีเงินหมุนเวียน

  การสูญเสียดอกเบี้ยที่จะได้รับ

 • Question 33
  45 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใด การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัว

  answer choices

  ทำให้มีเงินซื้อสินค้าที่ต้องการได้

  ช่วยให้ครอบครัวกำหนดการใช้จ่ายได้

  ช่วยให้มีระดับการครองชีพที่ดีจากรายได้ที่มีอยู่จำกัด

  ช่วยจัดสรรรายรับ - รายจ่ายของครอบครัวให้สมดุลกัน

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  การวางแผนทางการเงิน ไม่ เกี่ยวข้องกับข้อใด

  answer choices

  การวางแผนสำหรับค่าใช้จ่าย เพื่อการบริโภค

  การเก็บรวบรวมรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญๆ

  การวางแผน การซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีถูกใจ

  การนำเงินที่เหลือจากการบริโภคไปลงทุนในลักษณะต่างๆ

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  การออมในแต่ละประเทศเกิดขึ้นจากข้อใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  รายได้ของประชาชน

  การศึกษาของประชาชน

  การซื้อสินค้าของประชาชน

  การลงทุนประกอบกิจการของประชาชน

 • Question 36
  45 seconds
  Q.

  หากครอบครัวสามารถออมทรัพย์ได้มากๆจะก่อให้เกิดผลดีอย่างไร

  answer choices

  ช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

  ช่วยเพิ่มแหล่งเงินออมมากขึ้น

  ก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น

  ช่วยเพิ่มพูนรายได้ไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  ในการเลือกแหล่งที่จะนำเงินออมไปสะสมไว้นั้น ควรคำนึงถึงหลักการใด

  answer choices

  ความปลอดภัย

  ความสามารถในการกู้ยืม

  การบริการที่ประทับใจ

  ความพร้อมของแหล่งเงินออม

 • Question 38
  45 seconds
  Q.

  หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

  answer choices

  กระทรวงการคลัง

  กระทรวงพาณิชย์

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  ในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า จะต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก

  answer choices

  การแข่งขันหาตลาดลงทุน

  การพัฒนาคุณภาพสินค้า

  การคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว

  ความช่วยเหลือทางการค้าจากรัฐบาล

 • Question 40
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นเงินทุนไหลเข้า

  answer choices

  บริษัท โกดักของประเทศญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย

  นายสมชัย เปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

  บริษัท มาลีแห่งประเทศไทยไปลงทุนในประเทศเวียดนาม

  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อธุรกิจแก่ประเทศลาว

Report Quiz
Join a game