Social Studies

KG -

University

Image

Gift

81

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  จุดมุ่งหมายสำคัญของศาสนาทุกศาสนาคืออะไร

  เน้นการเข้าใจหลักธรรม

  สอนให้ยึดมั่นในองค์ศาสดา

  เน้นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

  สอนให้ศาสนิกชนของตนทำความดี

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  หลักคำสอนของแต่ละศาสนาแม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่มีลักษณะสำคัญบางประการร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวคืออะไร

  ความเข้าใจชีวิตและพัฒนาชีวิต

  ความยึดมั่นศรัทธาในองค์ศาสดา

  ความยึดมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา

  ความเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ปราศจากคุณค่า

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  นิกายต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในข้อใด

  ความขัดแย้งกันระหว่างผู้นำของศาสนา

  ความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ

  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

  ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับหลักธรรมต่าง ๆ ทางศาสนา

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags