การออมและการลงทุน
2 months ago
pinprapa96_07678
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  1.การออมที่เก็บรวบรวมไว้ใช้จ่ายตามแผนที่กำหนดนั้น จะต้องปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ก. นำส่งธนาคารตรงตามเวลา

  ข. มีการวางแผนอย่างมีขั้นตอน

  ค. ผู้ออมจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง

  ง. กำหนดเป้าหมายในการออมแต่ละเดือน

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  2. ข้อใดจัดเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์

  answer choices

  ก. เต้ชวนเพื่อนเปิดร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ

  ข. โตชวนผลิตสินค้าโอทอป (OTOP)

  ค. ตั้มลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมไว้ขาย

  ง. ตาลซื้อพันธบัตรรัฐบาล

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  3. ข้อความใด ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการออมและการลงทุนอย่างเหมาะสม

  answer choices

  ก. นำเงินที่มีอยู่ไปฝากธนาคาร เพื่อจะได้ดอกเบี้ย

  ข. นำเงินรายได้ทั้งหมดที่มีอยู่ไปลงทุนซื้อขายที่ดิน

  ค. เก็บสะสมเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล

  ง. เก็บสะสมเงินให้มากที่สุด แล้วนำไปให้ผู้อื่นกู้เพื่อการลงทุนค้าขาย

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  4. การกระทำข้อใดจัดเป็นการออมระยะยาว

  answer choices

  ก. กุ้งออมเงินไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย

  ข. โก้ออมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อออกจากงานเพราะชรา

  ค. แก้วออมเงินไว้เป็นทุนการศึกษาแก่ลูก

  ง. เก๋ออมเงินไว้ซื้อบ้าน

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  5. ถ้านักเรียนมีเงินจำนวนห้าแสนบาท ควรจะตัดสินใจเลือกลงทุนประเภทใดจึงจะมีความปลอดภัยในการลงทุน

  answer choices

  ก. ซื้อพันธบัตรรัฐบาล

  ข. ซื้อร้านขายดอกไม้

  ค.ซื้อที่ดินไว้ขาย

  ง. ซื้อหุ้นทุน

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  6. เพราะเหตุใด ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการลงทุนในรูปแบบฝากธนาคาร

  answer choices

  ก. ปริมาณเงินฝากของประชาชนส่วนใหญ่มีจำนวนน้อย

  ข. เศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  ค. ขาดความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และไม่กล้าเสี่ยงลงทุนในรูปแบบอื่น

  ง. การประชาสัมพันธ์ของธนาคารต่างๆ ไปสู่ประชาชนได้รวดเร็วกว่าธุรกิจการลงทุนแบบอื่น

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  7. การลงทุนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อใครบ้าง

  answer choices

  ก. ผู้ออม และนักลงทุน

  ข. ผู้ออม นักธุรกิจ ประเทศ

  ค. นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้บริโภค

  ง. ประชาชนที่ได้รับปันผลจากการลงทุน

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  8. การที่นักลงทุนซื้อหุ้นในธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก สอดคล้องกับข้อความใด

  answer choices

  ก. ค่าของเงินเปลี่ยนแปลงไม่มาก

  ข. รัฐบาลประกาศเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุน

  ค. ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไทย

  ง. การคาดคะเนว่าภาวะเศรษฐกิจในอนาคตจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  9. การบริการเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) มีผลสำคัญอย่างไร

  answer choices

  ก.ประชาชนต้องปรับตนต่อการเปลี่ยนแปลง

  ข. การใช้เงินค่อนข้างสะดวกสบาย

  ค. การใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย

  ง. การออมทรัพย์น้อยลง

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  10. การกระทำข้อใดสอดคล้องกับความหมายของการออม

  answer choices

  ก. ออมนำเงินค่าอาหารกลางวันหย่อนลงในกระปุกออมสิน

  ข. เอ๋นำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายฝากธนาคาร

  ค. เอกฝากธนาคารเดือนละ 500 บาท

  ง. อ้นฝากเงินแม่ทุกเดือน

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  11. ถ้าธนาคารพาณิชย์ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นกว่าเดิม จะมีผลดีต่อด้านใด

  answer choices

  ก. ประชาชนที่สูงอายุ

  ข. การทำธุรกิจ

  ค. การลงทุน

  ง. การออม

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  12. ข้อใด ไม่จัด เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา การนำเงินออมไปลงทุน

  answer choices

  ก. ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารจัดการเงินออม

  ข. การเสียภาษีผลตอบแทนจากเงินออม

  ค. อัตราดอกเบี้ยหรือปันผลจากเงินออม

  ง. ความปลอดภัยของเงินออม

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  13. เพราะเหตุใด รัฐบาลมักดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

  answer choices

  ก. เพื่อลดช่องว่างทางการออมและการลงทุน

  ข. เพื่อเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในตลาดให้มากขึ้น

  ค. เพื่อให้ประชาชนฝากเงินในธนาคารให้มากขึ้น

  ง. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินออกไปใช้จ่ายเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  14. การที่กลุ่มประชาชนในชนบทตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และนำเงินไปลงทุนผลิตสินค้าจำหน่ายนั้น สอดคล้องกับข้อความใด

  answer choices

  ก. สร้างผู้นำ สร้างความเจริญเติบโต

  ข. สร้างรายได้ สร้างคน

  ค. สร้างงาน สร้างอาชีพ

  ง. สร้างคน สร้างงาน

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  15.ข้อใด ไม่จัดว่า เป็นปัญหาสำคัญของการลงทุนในประเทศไทย

  answer choices

  ก. ทรัพยากรธรรมชาติกำลังจะหมดไป

  ข. ประชากรไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ

  ค. ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

  ง. ภาคชนบทมีการลงทุนน้อย

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  16. ถ้ารัฐบาลประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่า แนวโน้มขยายตัวเศรษฐกิจโดยรวมดี จะส่งผลในข้อใด

  answer choices

  ก. การใช้จ่ายเงินคล่องตัว

  ข. การลงทุนและการออมสัมพันธ์กัน

  ค. การออมเงินมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม

  ง. ประชาชนใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  17. เมื่อมีข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับความไม่สงบในบ้านเมือง จะส่งผลให้นักธุรกิจต่างชาติไม่กล้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น สอดคล้องกับข้อความใด

  answer choices

  ก. การลงทุนในระยะนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่คุ้มทุน

  ข. ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

  ค. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความไม่มั่นคง

  ง. สถาบันการเงินชะลอการให้กู้ยืมเงินมาลงทุน

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  18. การนำเงินออมไปใช้ในเรื่องใด ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด

  answer choices

  ก. ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

  ข. ฝากธนาคารออมสิน

  ค. ซื้อพันธบัตรรัฐบาล

  ง. ซื้อรถยนต์

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  19. ถ้าประชาชนคาดคะเนว่า รัฐบาลจะเพิ่มอัตราภาษีต่างๆ จะส่งผลสำคัญต่อการออมในข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  ก. ประชาชนจะเก็บเงินออมไว้กับบ้าน

  ข. ประชาชนเกิดความสับสน

  ค. การออมเพิ่มขึ้น

  ง. การออมลดลง

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  20. ข้อใดจัดเป็นรายได้สุทธิส่วนบุคคล

  answer choices

  ก. รายได้ของบุคคลที่เป็นสมาชิกของครอบครัวนำมารวมกัน

  ข. รายได้ของบุคคลที่ได้หักภาษีเงินได้ส่วนบุคคลออกแล้ว

  ค. รายได้ของบุคคลที่ต้องนำไปคำนวณภาษี

  ง. รายได้ของบุคคลตลอดปีหักด้วยรายจ่าย

Report Quiz
Join a game