ติว O-NET ชุด 2
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  องค์ประกอบที่มีปรากฎอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด

  answer choices

  ศาสดาและนักบวช

  รูปเคารพและศาสนสถาน

  นักบวชและศาสนพิธี

  ศาสนพิธีและหลักคำสอน

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีสำสอนในเรื่องเดียวกัน ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า

  หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ

  หลักจริยธรรมและศีลธรรม

  หลักคำสอนเรื่องนรกสวรรค์

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้ เรียกว่าพิธีอะไร

  answer choices

  ศีลกำลัง

  ศีลแก้บาป

  ศีลล้างบาป

  ศีลมหาสนิท

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด

  answer choices

  ศาสนาอิสลาม

  ศาสนาคริสต์

  ศาสนาฮินดู

  พระพุทธศาสนา

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

  answer choices

  ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป

  ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

  ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น

  ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด

  answer choices

  โมเสส

  พระเยซู

  มหาวีระ

  มุฮัมมัด

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด

  answer choices

  อัตตา

  อนัตตา

  ความหลุดพ้น

  การเวียนว่ายตายเกิด

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้

  เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง

  เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น

  เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน

  answer choices

  พระอุบาลี

  พระอานนท์

  พระธรรมวินัย

  พระมหากัสสปะ

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร

  answer choices

  ปัญจวัคคีย์

  ชฏิล 3 พี่น้อง

  พระเจ้าสุทโธทนะ

  อาฬารดาบสและอุทกดาบส

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรื่องใด

  answer choices

  การสืบพันธุ์

  สิ่งไม่มีชีวิต

  สภาพแวดล้อม

  การทำงานของจิต

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา

  answer choices

  พระรัตนตรัยครบองค์สาม

  โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม

  พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ

  answer choices

  ทอดกฐิน

  ถวายผ้าอาบน้ำฝน

  ถวายสังฆทาน

  ถวายผ้าจำนำพรรษา

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน

  answer choices

  พระวัปปะ

  พระอัสสชิ

  พระภัททิยะ

  พระมหานามะ

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  เวสสันดรชาดก ให้แนวคิดสำคัญใรเรื่องใด

  answer choices

  ทานบารมี

  ปัญญาบารมี

  วิริยบารมี

  ศรัทธาบารมี

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข

  answer choices

  อริยสัจ 4

  อิทธิบาท 4

  สังคหวัตถุ 4

  พรหมวิหาร 4

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติตนที่ดีที่สุดในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

  answer choices

  ยึดมั่นในวัฒนธรรมของสังคม

  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม

  ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรมของสังคม

  ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  สิทธิ

  หน้าที่

  บทบาท

  สถานภาพ

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยได้ถูกต้อง

  answer choices

  รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ

  รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ

  รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ

  รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด เทศบัญญัติ

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนเท่าใด จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้

  answer choices

  เกินกว่า 50 บาท

  เกินกว่า 100 บาท

  เกินกว่า 500 บาท

  เกินกว่า 1000 บาท

 • Question 21
  60 seconds
  Q.

  ใครคือ ทนายแผ่นดิน

  answer choices

  ผู้พิพากษา

  พนักงานอัยการ

  ประธานศาลฎีกา

  คณะกรรมการตุลาการ

 • Question 22
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงถึงการขัดเกลาทางสังคมทางตรง

  answer choices

  สมใจอ่านหนังสือพิมพ์

  สมศรีเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม

  สมปองศึกษาความรู้จากอินเทอร์เน็ต

  สมบัติสอนลูกเรื่องการนับญาติ

 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  ปัญหาสังคมไทยข้อใดเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา

  answer choices

  ปัญหาความยากจน

  ปัญหาอาชญากรรม

  ปัญหาโสเภณี

  ปัญหาการย้ายถิ่น

 • Question 24
  60 seconds
  Q.

  การปฏิบัติใดที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมรองของสังคมไทย

  answer choices

  การฌาปนกิจศพ

  การไปทำบุญในวัันพระ

  การใชภาษาไทยในการสื่อสาร

  การรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก

 • Question 25
  60 seconds
  Q.

  ประเทศคู่ใดมีรูปแบบของรัฐเหมือนกัน

  answer choices

  อิตาลี สหรัฐอเมริกา

  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

  ผรั่งเศส เยอรมนี

  แคนาดา มาเลเซีย

 • Question 26
  60 seconds
  Q.

  หลักการที่มีความสำคัญมากที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด

  answer choices

  หลักเหตุผลในการตัดสินใจ

  หลักความเสมอภาคทางการเมือง

  หลักสิทธิเสรีภาพของพลเมือง

  หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ

  answer choices

  เผด็จการทหาร

  เผด็จการฟาสซิสต์

  เผด็จการนาซี

  เผด็จการคอมมิวนิสต์

 • Question 28
  60 seconds
  Q.

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้รับอิทธิพลจากประเทศใด

  answer choices

  อังกฤษ

  อินเดีย

  ฝรั่งเศส

  สหรัฐอเมริกา

 • Question 29
  60 seconds
  Q.

  หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใดเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามวิถีประชาธิปไตย

  answer choices

  หลักการแบ่งอำนาจ

  หลักการรวมอำนาจ

  หลักการมอบอำนาจ

  หลักการกระจายอำนาจ

 • Question 30
  60 seconds
  Q.

  ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร

  answer choices

  ประธานรัฐสภา

  นายกรัฐมนตรี

  ประธานวุฒิสภา

  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 • Question 31
  60 seconds
  Q.

  สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย คืออะไร

  answer choices

  ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างชนชั้นต่างๆ

  ความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน

  ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ

  ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มทหารและพลเรือนที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง

 • Question 32
  60 seconds
  Q.

  ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน ทั้งหมด

  answer choices

  พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ญี่ปุ่น

  พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน

  มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

  มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

 • Question 33
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

  answer choices

  ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร

  การที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน

  การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้

  ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

 • Question 34
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์

  answer choices

  แดงซื้อหนังสือ เพราะต้องใช้เรียน

  ดำซื้อเสื้อ 3 ตัว เพราะชอบสีสดใส

  เขียวซื้อกระเป๋า 2 ใบ เพราะร้านขายลดราคา

  เหลืองซื้อโทรศัพท์ใหม่ เพราะทันสมัยกว่าของเดิม

 • Question 35
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

  answer choices

  สิทธิได้รับการโฆษณาและเเสดงฉลากตามความเป็นจริง

  สิทธิจะได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  สิทธิในการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยได้โดยเสรี

  สิทธิในการเลือกซื้อสินค้าบริการตามความสมัครใจและเป็นธรรม

 • Question 36
  60 seconds
  Q.

  สิ่งที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการผลิตสินค้าคือข้อใด

  answer choices

  ต้นทุน

  ผู้บริโภค

  กำไรสูงสุด

  การแทรกแซงของรัฐบาล

 • Question 37
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้น

  answer choices

  ปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

  ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

  จำนวนผู้ผลิตสินค้าลดลง

  ราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพ

 • Question 38
  60 seconds
  Q.

  ข้อดีของการเป็นผู้ผลิตในตลาดผูกขาดคือข้อใด

  answer choices

  สามารถกำหนดราคาและปริมาณขายเพื่อให้ตนได้รับกำไรสูงสุดได้

  สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า จึงทำให้เสียต้นทุนต่ำ

  สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตนต้องการ

  สามารถทำการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

 • Question 39
  60 seconds
  Q.

  ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปัจจุบันจัดอยู่ในระดับใด

  answer choices

  ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

  พัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

  อาศัยชิ้นส่วนของต่างประเทศนำมาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ

  รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนำมาใช้โดยตรง

 • Question 40
  60 seconds
  Q.

  นโยบายใดจะทำให้ประเทศมีศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้มากที่สุด

  answer choices

  การใช้นโยบายการค้าคุ้มกันการผลิต

  การระดมเงินออมเพื่อการลงทุน

  การชำระหนี้ต่างประเทศก่อนกำหนด

  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Question 41
  60 seconds
  Q.

  สถาบันทางการเงินในข้อใดไม่ได้ให้บริการทางการเงินแก่บุคลทั่วไป

  answer choices

  ธนาคารกลาง

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  บริษัทหลักทรัพย์

  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • Question 42
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

  answer choices

  การเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

  การขายหลักทรัพย์ของธนาคารกลาง

  การจำกัดอัตราการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

  การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

 • Question 43
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ

  answer choices

  เพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล

  เพื่อใช้จ่ายในกรณีงบประมาณขาดดุล

  เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ

  เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 • Question 44
  60 seconds
  Q.

  ในกรณีที่เกิดภาวะเงินฝืด มาตราการข้อใดไม่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้

  answer choices

  ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย

  รัฐบาลลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ธนาคารพาณิชย์ลดการปล่อยสินเชื่อ

  ธนาคารกลางลดการขายพันธบัตร

 • Question 45
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นรายการที่แสดงอยู่ในบัญชีเดินสะพัด

  answer choices

  ดุลการค้า ดุลบริจาค ดุลการชำระเงิน

  ดุลบริจาค ดุลบริการ ดุลการค้า

  ดุลการชำระเงิน ดุลบริการ ดุลเงินทุน

  ดุลการค้า ดุลเงินทุน ดุลบริจาค

 • Question 46
  60 seconds
  Q.

  นายเกษตรมีที่ดิน 30 ไร่ ต้องการจัดสรรการใช้ที่ดินตามทฤษฎีใหม่ เขาจะต้องจัดสรรที่ดินเพื่อการขุดสระ และการทำนาอย่างละกี่ไร่

  answer choices

  ขุดสระ 6 ไร่ ทำนา 9 ไร่

  ขุดสระ 9 ไร่ ทำนา 9 ไร่

  ขุดสระ 10 ไร่ ทำนา 12 ไร่

  ขุดสระ 12 ไร่ ทำนา 12 ไร่

 • Question 47
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม

  answer choices

  เอกชนดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งแบบผูกขาดและเสรี

  รัฐดำเนินการผลิตเฉพาะกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

  มีกฎหมายควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านผลิตและการขายของเอกชน

  มีตลาดสินค้าและบริการนานาชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

 • Question 48
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

  answer choices

  สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง

  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงขึ้น

  ประชาชนมีสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึ้น

  ประเทศประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม

 • Question 49
  60 seconds
  Q.

  พัฒนาการของมนุษยชาติในการคิด สร้าง และทำเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด

  answer choices

  ยุคหินเก่า

  ยุคสำริด

  ยุคเหล็ก

  ยุคโลหะ

 • Question 50
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์

  answer choices

  รู้จักใช้ไฟ

  รู้จักการเพาะปลุก

  รู้จักตั้งถิ่นฐาน

  รู้จักบันทึกข้อความ

Report Quiz
Join a game