สังคมม.1_หน่วย3_สถาบันการเงิน
2 months ago
tunmana186_80950
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดที่ดำเนินกิจการนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

  answer choices

  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

  บริษัทประกันชีวิต

  บริษัทหลักทรัพย์

  บริษัทเงินทุน

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารกลาง หมายถึง ธนาคารใด

  answer choices

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารออมสิน

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดได้ชื่อว่า “ธนาคารของคนยาก”

  answer choices

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ธนาคารพาณิชย์

  ธนาคารออมสิน

  โรงรับจำนำ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารใดไม่ได้รับฝากเงินจากประชาชน

  answer choices

  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของธนาคารกลาง

  answer choices

  ดูแลควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินต่างๆที่อยู่ในกำกับ

  ควบคุมปริมาณเงินของประเทศให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

  เป็นแหล่งกู้ยืมเงินของประชาชนทั่วประเทศ

  ดูแลซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดที่มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสร้าง หลักประกันและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้แก่ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

  answer choices

  สหกรณ์ออมทรัพย์

  กองทุนประกันสังคม

  บริษัทประกันชีวิต

  โรงรับจำนำ

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย คือธนาคารอะไร

  answer choices

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารออมสิน

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  มีการหารายได้ การใช้จ่าย การออม การลงทุน ที่มีความสัมพันธ์กัน

  มีการระดมเงินออมมาเพื่อการลงทุน เป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

  มีการลงทุน และการนำเงินมาใช้ในการลงทุนร่วมกัน

  มีการหารายได้ การใช้จ่ายร่วมกัน

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่จัดพิมพ์ ธนบัตรใหม่ และเก็บรักษาทุนสำรองที่หนุนหลังการ พิมพ์ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนภายในประเทศนั้น เพื่อจุดมุ่งหมายในข้อใด

  answer choices

  เพื่อให้ต่างประเทศมีความเชื่อถือในมูลค่าธนบัตร

  เพื่อให้ธนบัตรมีคุณภาพคงทนสามารถใช้ได้นาน

  เพื่อให้ธนบัตรที่จัดพิมพ์ออกมานั้นมีมูลค่าที่เป็นจริง

  เพื่อให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดนั้นมีสภาพคล่อง

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินทั่วไป ได้แก่ข้อใด

  answer choices

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ธนาคารใดที่บริการสินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย

  answer choices

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ธนาคารพาณิชย์

  ธนาคารออมสิน

  ธนาคารกลาง

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสถาบันการเงิน ข้อใดถูกต้องชัดเจนมากที่สุด

  answer choices

  ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินที่มีผลประโยชน์

  รับความเสี่ยงแทนผู้ออมและผู้กู้ยืมเงิน

  เป็นตัวกลางของผู้รับฝากเงิน

  หารายได้จากการกู้ยืมเงิน

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  สถาบันการเงินใดที่ทำหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชน

  ในรูปของการขายกรมธรรม์ให้แก่ผู้ซื้อกรมธรรม์

  answer choices

  บริษัทหลักทรัพย์

  สหกรณ์ออมทรัพย์

  บริษัทประกันชีวิต

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ข้อความเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  ระดมเงินฝากและให้สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจมากกว่าสถาบันอื่น

  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย

  การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่เน้นการเก็งกำไร

  สนับสนุนนักธุรกิจที่นำเข้าส่งออกสินค้า

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของสถาบันการเงินได้สมบูรณ์ที่สุด

  answer choices

  สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้รับฝากเงิน หรือระดมเงินออมและการให้สินเชื่อ

  สถาบันที่ทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ทุกประเภท

  ธนาคารและสถาบันที่มีหน้าที่รับฝากเงิน หรือ ระดมเงินออม

  ธนาคารซึ่งทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน

Report Quiz
Join a game