ระบบนิเวศ
2 months ago
pondtagkung_52513
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดให้ความหมายของระบบนิเวศได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย

  ความสัมพันธ์ของสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและแหล่งที่อยู่

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยพบระบบนิเวศใดมากที่สุด

  answer choices
 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ระบบนิเวศน้ำจืดพบสิ่งมีชีวิตในกลุ่มประชากรชนิดใดถูกต้องที่สุด

  answer choices
 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของระบบนิเวศ

  answer choices

  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

  ความสัมพันธ์ของสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดคือปัจจัยทางชีวภาพทั้งหมด

  answer choices

  ผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม

  ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย

  ผู้ย่อยสลาย แสงสว่าง อากาศ

  น้ำ อากาศ อาหาร แสงสว่าง

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรลดลง

  answer choices

  การอพยพเข้าเท่ากับการอพยพออก

  อัตราการเกิดมากกว่าอัตราการตาย

  อัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตาย

  การอพยพเข้ามากกว่าการอพยพออก

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ระดับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระดับ ( Community ) ตรงกับข้อใด

  answer choices

  ระบบที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาอยู่

  รวมกันในบริเวณหนึ่ง

  ระบบที่สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ในบริเวณ

  เดียวกัน

  ระบบที่รวมความสัมพันธ์ของชุมนุมสิ่งมีชีวิตกับ

  สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นมีการหมุนเวียนสารและ

  พลังงานเป็นวัฏจักร

  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เป็นระบบ

  นิเวศที่มีขนาดใหญ่มาก

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ปัจจัยทางกายภาพไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

  ระดับประชากร

  ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพล้วนมีผลทำให้

  เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับประชากร

  ภัยธรรมชาติหรือฤดูกาลต่างๆ ไม่มีผลต่อการ

  เปลี่ยนแปลงระดับประชากร

  เชื้อโรค โรคระบาด มีผลกระทบน้อยมากต่อ

  การเปลี่ยนแปลงระดับประชากร

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  การเกิดภัยธรรมชาติ เชื้อโรคและโรคระบาดมีผล กระทบโดยตรงต่อระดับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระดับใดมากที่สุด

  answer choices

  ระดับ Population

  ระดับ Ecosystem

  ระดับ Community

  ระดับ Biosphere

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ10 ให้ถูกต้อง

  เด็กหญิงเวียงพิงค์ใช้เสียมพรวนดินต้นมะลิ ต้นกุหลาบ ในสวนพบมดดำ และไข่มดดำจำนวนมาก มีไส้เดือน 4 – 5 ตัว ตั้กแตน 2 – 3 ตัว และรดน้ำต้นไม้เล็กน้อย สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้าง

  answer choices

  เวียงพิงค์ ดิน ต้นมะลิ น้ำ

  ต้นมะลิ กุหลาบ ไส้เดือนดิน ตั๊กแตน

  มดดำ ไข่มดดำ ดิน ไส้เดือนดิน

  แสงสว่าง น้ำ ดิน ต้นมะลิ

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  ระบบนิเวศที่พบชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำมากที่สุดคือ

  answer choices

  ระบบนิเวศทะเลสาบ

  ระบบนิเวศทางทะเล

  ระบบนิเวศน้ำจืด

  ระบบนิเวศน้ำกร่อย

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  ระบบนิเวศชุมนุมเมืองก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใดมากที่สุด

  answer choices

  มลพิษทางด้านสารเคมี

  มลพิษทางด้านเชื้อโรค โรคระบาด

  มลพิษทางบกและมลพิษทางน้ำ

  มลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก และช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล จัดเป็นระบบนิเวศชนิดใด

  answer choices

  ระบบนิเวศน้ำจืด

  ระบบนิเวศทางทะเล

  ระบบนิเวศป่าไม้

  ระบบนิเวศชุมนุมเมือง

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  answer choices

  ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดคือ บ้าน

  ระบบนิเวศบ้านเรือนจัดเป็นระบบนิเวศที่

  มนุษย์สร้างขึ้น

  ระบบนิเวศแบ่งออกตามลักษณะของแหล่งที่

  อยู่ได้ 3 ประเภท คือ บนบก ในน้ำ และป่าไม้

  ถูกทุกข้อ

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ระบบนิเวศป่าชายเลนพบในบริเวณที่พื้นที่

  ส่วนใหญ่ใกล้กับระบบนิเวศทางทะเล

  กุ้งก้ามกามจัดเป็นสัตว์ที่พบในระบบนิเวศ

  แหล่งน้ำจืด

  ระบบนิเวศทางทะเลมีความหลากหลายของ

  จำนวนชนิดสิ่งมีชีวิตในทะเลน้อยที่สุด

  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจัดเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์

  สร้างขึ้น

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศได้ถูกต้อง

  answer choices

  ผู้ผลิต ผู้บริโภค แหล่งที่อยู่

  ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

  ผู้ผลิต ผู้บริโภคลำดับที่ 1 ผู้บริโภคลำดับสูงสุด

  ผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก นกแร้ง จัดเป็นผู้บริโภคประเภทใด

  answer choices

  Herbivore

  Canivore

  Scavanger

  Omnivore

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่เปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสาร

  อนินทรีย์

  answer choices

  Producer

  Consumer

  Producer และ Consumer

  Decomposer

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  กาฝากกับต้นมะม่วงมีความสัมพันธ์เดียวกับภาวะใดต่อไปนี้

  answer choices

  พยาธิกับคน

  รากับสาหร่าย

  ปลวกกับโพรโทซัวในลำไส้ปลวก

  พืชตระกลูถั่วกับแบคทีเรียที่ปมราก

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  ดอกไม้กับผีเสื้อ เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต แบบใด

  answer choices

  Commensalism

  Protocooperation

  Competition

  Mutualism

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  2. นกเอี้ยงกับควาย เป็นความสัมพันธ์ในแบบใด

  answer choices

  ก. แบบผู้ล่า

  ข. แบบปรสิต

  ค. แบบแก่งแย่ง

  ง. แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  3. ข้อใดจัดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบปรสิต

  answer choices

  ก. แมวกับหนู

  ข. กาฝากบนต้นไม้

  ค. นกเอี้ยงกับควาย

  ง. โพรโทซัวในลำไส้ปลวก

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  4. คลื่นสึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ เป็นการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสิ่งใด

  answer choices

  ก. สิ่งแวดล้อม

  ข. การกระทำของมนุษย์

  ค. การเจริญเติบโตของมนุษย์

  ง. การแพร่ระบาดของศัตรูธรรมชาติ

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  5. การถ่ายทอดพลังงานจากโซ่อาหารหนึ่งไปอีกโซ่อาหาร หนึ่ง เรียกว่าอะไร

  answer choices

  ก. สายใยอาหาร

  ข. วัฏจักรอาหาร

  ค. ห่วงโซ่อาหาร

  ง. พีระมิดพลังงาน

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  6. ในลำดับโซ่อาหาร เหยี่ยว จัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่เท่าไร

  answer choices

  ก. ลำดับที่ 1

  ข. ลำดับที่ 2

  ค.ลำดับที่ 3

  ง. ลำดับสุดท้าย

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  8. ปัจจัยใดมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของ ประชากร

  answer choices

  ก. อัตราการเกิด

  ข. อัตราการตาย

  ค. อัตราการอพยพ

  ง. ถูกทุกข้อ

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  จากภาพใครเป็นผู้ย่อยสลาย

  answer choices

  ก. นกฮูก

  ข. เห็ด

  ค. งู

  ง. ต้นไม้

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของคำว่า ประชากร

  answer choices

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยในโลกนี้

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในทุกที่ที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน

  สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  วัว ควาย ช้าง และม้า จัดเป็นผู้บริโภคประเภทใด

  answer choices

  Carnivore

  Herbivore

  Omnivore

  Scavenger

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศป่าชายเลน

  answer choices

  หอยนางรม แสม ปลากระเบน

  ยางพารา ปูม้า มะม่วงหิมพานต์

  ตะแบก กุ้งก้ามกราม ปลาสวาย

  โกงกาง หอยแครง ปลากระบอก

Report Quiz
Join a game