วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  อักษรประจำจัตุรัสแสนเมตรที่ใช้กับพิกัด UTM เช่น

  answer choices

  Z – RTSD

  L 7017

  47 P

  QP

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  เลขอักษรประจำเขตกริดโซนที่ใช้กับพิกัดกริด UTM เช่น

  answer choices

  4837 II

  47N

  L 7017

  K – RTSD

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  เส้นกริดบนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ เมื่อหมู่เส้นกริดตัดกันจะเกิดเป็นสี่เหลี่ยม เรียกว่า

  answer choices

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  สี่เหลี่ยมด้านเท่า

  สี่เหลี่ยมจัตุรัสกริด

  สี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  ระบบกริด UTM ที่ใช้ทำแผนที่โลกจะใช้ระหว่างละติจูด

  answer choices

  ๘๐ องศาใต้ – ๘๔ องศาเหนือ

  ๘๐ องศาเหนือ – ๘๔ องศาใต้

  ๘๐ องศาใต้ – ๘๐ องศาเหนือ

  ๘๔ องศาเหนือ – ๘๔ องศาใต้

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  ระบบกริด UTM แบ่งตามลองติจูดระหว่าง

  answer choices

  ๑๘๐ องศาตะวันออก – ๑๘๐ องศาตะวันตก

  ๙๐ องศาตะวันออก – ๙๐ องศาตะวันตก

  ๙๐ องศาตะวันออก – ๑๘๐ องศาตะวันตก

  ๑๘๐ องศาตะวันออก – ๙๐ องศาตะวันตก

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  ในแต่ละกริดโซนจะกำหนดแบ่งตามความกว้างและความยาวไว้ดังนี้

  answer choices

  กว้าง ๖ องศา ยาว ๘ องศา

  กว้าง ๘ องศา ยาว ๖ องศา

  กว้าง ๑๐ องศา ยาว ๖ องศา

  กว้าง ๖ องศา ยาว ๑๐ องศา

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  การอ่านพิกัดบนแผนที่ ใช้วิธีอ่านอย่างไร

  answer choices

  อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง

  อ่านไปทางซ้ายแล้วขึ้นบน

  อ่านไปทางขวาแล้วขึ้นบน

  อ่านถอยหลัง

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  การอ่านแผนที่ใกล้เคียง ๑๐๐ เมตร อ่านได้เลขกี่ตัว

  answer choices

  ๑๐

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  พิกัด NR 23423545 อ่านใกล้เคียงกี่เมตร

  answer choices

  1 ม.

  10 ม.

  100 ม.

  1,000 ม.

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  การอ่านพิกัดให้ทราบถึงกริดโซนจัตุรัสแสนเมตรและพิกัด 4 ตัว ดังนี้

  answer choices

  Q 467984

  QP 467984

  47 P QP 467984

  P 4679984

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  เส้นชั้นความสูง แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

  answer choices

  ๓ ประเภท

  4 ประเภท

  5 ประเภท

  6 ประเภท

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  เส้นชั้นความสูงที่มีสีน้ำตาลเข้ม และมีเลขบอกอยู่หมายถึง

  answer choices

  เส้นหลัก

  เส้นรอง

  เส้นแทรก

  เส้นดีเพรสชั่น

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  เส้นชั้นความสูงในที่เล็กที่สุดและมีกากบาทกับตัวเลข หมายถึง

  answer choices

  สันเขา

  หุบเขา

  ยอดเขา

  คอเขา

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  พื้นเอียงซึ้งทำมุมกับพื้นระดับ หมายถึง

  answer choices

  หุบเขา

  ร่องเขา

  สันเขา

  ลาด

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  ทิศทางหลักมีอยู่ ๓ ทิศทาง ดังนี

  answer choices

  ทิศเหนือจริง

  ทิศเหนือกริด

  ทิศเหนือแม่เหล็ก

  ถูกทุกข้อ

 • Question 16
  20 seconds
  Q.

  ทิศเหนือที่อยู่บนแผนที่ด้วยเส้นกริดตั้งเรียกว่า

  answer choices

  ทิศเหนือจริง

  ทิศเหนือกริด

  ทิศเหนือแม่เหล็ก

  ทิศเหนือ

 • Question 17
  20 seconds
  Q.

  การเดินด้วยเข็มทิศในเวลากลางวันเมื่อผ่านเครื่องกีดขวางจะปฏิบัติดังนี้

  answer choices

  หักขวา + ๙๐ องศา , หักซ้าย + ๙๐ องศา

  หักขวา + ๙๐ องศา , หักซ้าย – ๙๐องศา

  หักขวา + ๑๘๐ องศา , หักซ้าย – ๑๘๐ องศา

  หักขวา –๑๘๐ องศา , หักซ้าย – ๑๘๐ องศา

 • Question 18
  20 seconds
  Q.

  เส้นชั้นความสูงหลักมีระยะความสูงต่างกันเส้นละกี่เมตร

  answer choices

  20

  60

  80

  100

 • Question 19
  20 seconds
  Q.

  การแปลงค่าเป็นมุมกลับหรือตรงกันข้าม ถ้ามุม ๒๗๕ องศา มุมกลับ คือ

  answer choices

  ๓๗๕ องศา

  ๑๐๕ องศา

  ๘๕ องศา

  ๙๕ องศา

 • Question 20
  20 seconds
  Q.

  การเล็งสกัดกลับประกอบแนวจะใช้จุดเด่นเพียงจุดเดียวแต่ต้องอาศัยแนวอะไร

  answer choices

  แนวลำน้ำ

  แนวถนน

  แนวทางรถไฟ

  ถูกทุกข้อ

Report Quiz
Join a game