วิชาลูกเสือ 1
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
31 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้แนวคิดเกี่ยวกับประเพณี การจับมือซ้ายมาจากใคร

  answer choices

  ผู้เป็นตา

  ชนเผ่าซูลู

  ค. ชนเผ่าอาซันติ

  ง. คิดค้นขึ้นมาเอง

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ในการรบที่เมืองมาฟอีคิง บี.พี. ได้รับฉายาว่าอะไร

  answer choices

  ก. ผู้ป้องกันมาฟอีคิง

  ข. ผู้ทำลายมาฟอีคิง

  ค. ผู้นำของมาฟอีคิง

  ง. ผู้ควบคุมมาฟอีคิง

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  การพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก เกิดขึ้นที่ใด

  answer choices

  ไทย

  . อังกฤษ

  อินเดีย

  . สหรัฐอเมริกา

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  เด็ก ๆ มีส่วนช่วย ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ในการรบอย่างไร

  answer choices

  ขนสัมภาระ

  วางแผนในการรบ

  ค. สอดแนมกองทัพข้าศึก

  ง. ส่งเสบียงอาหาร

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  เครื่องหมายวูดแบดจ์ จะมอบให้แก่ใคร

  answer choices

  ผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง

  ผู้ที่เป็นลูกเสือทุกนาย

  . ลูกเสือที่ช่วยส่วนรวม

  ลูกเสือที่เรียนหนังสือเก่ง

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใด บี.พี.จึงต้องไปอยู่ที่ประเทศอินเดีย

  answer choices

  ติดตามบิดา

  ไปเรียนหนังสือ

  ไปรับราชการทหาร

  . เพื่อเสาะเสวงหาขุมทรัพย์

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใด ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ จึงได้รับฉายาว่า " อิมปิซ่า

  answer choices

  ก. เรียนหนังสือเก่ง

  ข. ชอบศึกษาวิชาเรขาคณิต

  ค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

  ง. มีประสบการณ์เรื่องการสอดแนมในเวลากลางคืนเป็นอย่างดี

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ในช่วงวัยเด็ก บี.พี. มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใด

  answer choices

  ก. เรขาคณิต

  ข. แผนที่เข็มทิศ

  ค. ศิลปะ

  ง. วิทยาศาสตร์

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ เป็นคนชาติใด

  answer choices

  ก. ฝรั่งเศส

  ข. อังกฤษ

  ค. ไทย

  ง. อเมริกา

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ในช่วงวัยเด็ก บี.พี. มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใด

  answer choices

  ก. เรขาคณิต

  ข. แผนที่เข็มทิศ

  ค. ศิลปะ

  ง. วิทยาศาสตร์

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ เป็นคนชาติใด

  answer choices

  ก. ฝรั่งเศส

  ข. อังกฤษ

  ค. ไทย

  ง. อเมริกา

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ขบวนการทางลูกเสือคืออะไร

  answer choices

  ก. ขบวนการเยาวชนที่ศึกษานอกแบบ

  ข. ขบวนการยุวชนลูกเสือนอกแบบ

  ค. ขบวนการยุวชนทหาร

  ง. ขบวนการยุวชนอาสาสมัคร

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  บี.พี. มีชื่อเต็มว่าอย่างไร

  answer choices

  บี.พี. เบเดน โพเอลล์

  โรเบิร์ต บี.พี. โพเอลล์

  เบเดน โพเอลล์

  โรเบิร์ต สติเฟนสัน สไมธ์ เบเดน โพเอลล์

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  บี.พี. ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวงการใด

  answer choices

  วงการทหาร

  งการการค้าขายโลก

  วงการลูกเสือโลก

  วงการเคมีโลก

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ในวัยเด็กบี.พี. ความสนใจในเรื่องใด

  answer choices

  การสื่อสาร

  ไสยศาสตร์

  งานศิลปะ

  ธรรมชาติรอบตัว

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  สมญานาม“ อิมปิซ่า ” ที่บี.พี.ได้รับ หมายถึงอะไร

  answer choices

  สียชีพอย่าเสียสัตย์

  มองไกลและมีสติ

  เสือในป่าที่คล่องแคล่ว

  สุนัขป่าที่ตื่นเสมอ

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  บี.พี. ถูกส่งไปอินเดีย เพราะเหตุใด

  answer choices

  เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

  รับราชการทหาร

  ก่อตั้งกองลูกเสือ

  เป็นเชลยศึก

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  เหตุการณ์ใดที่เมืองมาฟิคิง ทำให้บี.พี. คิดตั้งกองลูกเสือขึ้น

  answer choices

  การทดลองทำเด็กชายมาเข้าค่าย

  กองทหารเด็กช่วยสอดแหนม

  ความสนใจธรรมชาติของเด็ก

  การสะกดรอยของเด็ก

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  บี.พี. เขียนหนังสือเล่มแรก มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  การลูกเสือสำหรับเด็กชาย

  การลูกเสือสันติภาพ

  ทักษะการเรียนลูกเสือ

  ลูกเสือสะกดรอย

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  บี.พี. ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกเมื่อใด

  answer choices

  10 กุมภาพันธ์ 2454

  1 กรกฎาคม 2454

  14 เมษายน 2451

  25 พฤศจิกายน 2451

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  บี.พี. กลับไปมีปั้นปลายชีวิตที่ใด

  answer choices

  อินเดีย

  อังกฤษ

  เคนย่า

  อเมริกา

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใช้หมวกประเภทใด

  answer choices

  หมวกปีก

  หมวกเบเร่ต์

  หมวกสามเหลี่ยม

  หมวกทรงหม้อตาล

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  เสื้อคอพับสีกากีของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีดุมเหนือเข็มขัดกี่เม็ด

  answer choices

  4 เม็ด

  5 เม็ด

  6 เม็ด

  7 เม็ด

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใช้พู่สีอะไร

  answer choices

  สีแดง

  สีเขียว

  สีเลือดหมู

  สีอะไรก็ได้

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  การเคารพในท่าอาวุธที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ใช้มือซ้ายวันทยาวุธ

  ใช้มือขวาวันทยาวุธ

  ยืนตรงเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร

  จะทำอย่างไรก็ได้ให้รู้ว่าวันทยาวุธ

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  การทำความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ใช้มือขวาวันทยหัตถ์นิ้วชี้ชิดคิ้ว

  ใช้มือซ้ายวันทยหัตถ์นิ้วชี้ชิดคิ้ว

  ใช้มือขวาวันทยหัตถ์นิ้วกลางชิดคิ้ว

  ใช้มือซ้ายวันทยหัตถ์นิ้วกลางชิดคิ้ว

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  ไม้ง่ามเป็นอาวุธประจำกายของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีวิธีการเลือกใช้อย่างไร ?

  answer choices

  ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนด

  ให้ไม้ง่ามมีขนาดความยาว 150 เซนติเมตร

  ให้ไม้ง่ามมีขนาดความยาว 160 เซนติเมตร

  ให้มีความยาวตามความเหมาะสมกับคนใช้

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  บริการ เป็นคติพจน์ของลูกเสือในข้อใด

  answer choices

  ลูกเสือสำรอง

  ลูกเสือสามัญ

  ลูกเสือวิสามัญ

  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  การทำความเคารพด้วยท่ามือเปล่า ทำมุมกี่องศา

  answer choices

  ทำมุม 30 องศา

  ทำมุม 35 องศา

  ทำมุม 40 องศา

  ทำมุม 45 องศา

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  คติพจน์ หมายถึงอะไร

  answer choices

  ถ้อยคำหรือข้อความที่เป็นคติ

  ถ้อยคำที่มาจากสัจจะเป็นสำคัญ

  ถ้อยคำที่มาจากผู้มีอายุน้อยกว่า

  ถ้อยคำที่เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือข้อใด

  answer choices

  ก. บริการ

  ข. มองไกล

  ค. ทำดีที่สุด

  ง. จงเตรียมพร้อม

Report Quiz
Join a game