วัฎจักรสารในระบบนิเวศ
3 months ago
spsingtokaew_03921
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  วัฎจักรของสารใดในระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฝนกรดมากที่สุด

  answer choices

  คาร์บอน

  กำมะถัน

  ไนโตรเจน

  ฟอสฟอรัส

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  จากภาพ การหมุนเวียนน้ำที่ผ่านสิ่งมีชีวิต ได้แก่กระบวนการใดบ้าง

  answer choices

  การคายน้ำ

  การระเหย

  การควบแน่น

  การกลั่นตัว

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  จากภาพวัฎจักรคาร์บอน

  สิ่งมีชีวิตที่สามาถใช้ C จากแหล่งสะสมในบรรยากาศได้ คือ สิ่งมีชีวิตกลุ่มใด

  answer choices

  ผู้ผลิต

  ผู้บริโภคพืช

  ผู้บริโภคสัตว์

  ผู้ย่อยสลาย

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  วัฎจักรของสารใด ไม่มีการหมุนเวียนผ่านบรรยากาศ

  answer choices

  ไนโตรเจน

  คาร์บอน

  ฟอสฟอรัส

  กำมะถัน

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การบริโภค การเผาไหม้ จะอยู่ในวัฎจักรใด

  answer choices

  วัฎจักรคาร์บอน

  วัฎจักรฟอสฟอรัส

  วัฎจักรกำมะถัน

  วัฎจักรไนโตรเจน

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  วัฎจักรสารใดที่เกิดขึ้นได้สมบูรณ์ต้องอาศัยแบคทีเรีย

  answer choices

  กำมะถัน

  ฟอสฟอรัส

  ไนโตรเจน

  คาร์บอน

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ในวัฏจักรไนโตรเจนได้ถูกต้อง

  1.เกลือแอมโมเนีย 2.ไนเตรต 3.สารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน 4.ไนไตรต์ 5.แก๊สไนโตรเจน

  answer choices

  2 → 4 → 3 → 5 → 1

  3 → 1 → 4 → 2 → 5

  2 → 3 → 4 → 1 → 5

  3 → 4 → 1 → 5 → 2

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  วัฏจักรใดที่ไม่จำเป็นต้องผ่านผู้ผลิตและบริโภค

  answer choices

  กำมะถัน

  คาร์บอน

  ไนโตรเจน

  ฟอสฟอรัส

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  ถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หมดสิ้นไปจากโลก สิ่งมีชีวิตที่จะตายก่อนสิ่งมีชีวิตอื่น ๆคืออะไร

  answer choices

  ผู้ผลิต

  ผู้บริโภค

  ผู้สลายอินทรียสาร

  ผู้บริโภค และผู้สลายอินทรียสาร

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  วัฎจักรของสารใดที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิต

  answer choices

  คาร์บอน

  ฟอสฟอรัส

  ไนโตรเจน

  น้ำ

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  สารชนิดใดในบรรยากาศที่ผู้ผลิต และผู้บริโภคไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง

  answer choices

  ออกซิเจน

  ไนโตรเจน

  คาร์บอนไดออกไซด์

  น้ำ

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  สัตว์ได้รับสารประกอบไนโตรเจนโดยวิธีใด

  answer choices

  กินพืช

  กินสัตว์

  การหายใจ

  กินสิ่งเน่าเปื่อย

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  สิ่งใดที่จะขาดไม่ได้ในวัฏจักรไนโตรเจน

  answer choices

  คาร์บอน

  สาหร่าย

  พืชตระกูลถั่ว

  แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและการขับถ่าย ทั้ง 3 กระบวนการทำให้เกิดการหมุนเวียนสารใดคืนสู่ระบบนิเวศ

  answer choices

  น้ำ

  คาร์บอน

  ไนโตรเจน

  ออกซิเจน

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  วัฏจักรของสาร หมายถึงข้อใด

  answer choices

  การเปลี่ยนแปลงของสารหนึ่งไปเป็นอีกสารหนึ่งโดยการเปลี่ยนจากตำแหน่งหนึ่งไป ยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

  การเปลี่ยนแปลงของสารหนึ่งไปเป็นอีกสารหนึ่งโดยการเปลี่ยนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง

  ถูกทั้ง 2ข้อ

  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 • Question 16
  45 seconds
  Q.

  วัฎจักรของน้ำตามธรรมชาติแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

  answer choices

  1 ขั้นตอน คือการระเหย

  2 ขั้นตอน คือการระเหย และการควบแน่น

  3 ขั้นตอน คือการระเหย การควบแน่น และการเกิดฝนตก

  4 ขั้นตอน คือการระเหย การควบแน่น การเกิดฝนตก และการรวมตัวของน้ำ

 • Question 17
  45 seconds
  Q.

  น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย เพราะโลกของเรา ประกอบด้วยน้ำ เท่าใด

  answer choices

  1 ใน 2 ส่วน

  3 ใน 4 ส่วน

  5 ใน 12 ส่วน

  20 ใน 40 ส่วน

 • Question 18
  45 seconds
  Q.

  วัฏจักรของสาร ที่มีความสำคัญต่อสมดุลของ ระบบนิเวศ ได้แก่ข้อใด

  answer choices

  วัฎจักรของน้ำ และวัฎจักรของคาร์บอน

  วัฎจักรของไนโตรเจน และวัฎจักรของฟอสฟอรัส

  ถูกทั้ง 2ข้อ

  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 • Question 19
  45 seconds
  Q.

  การที่น้ำในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร ฯลฯ กลายเป็นไอ เมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ คือ วัฎจักรของน้ำตามธรรมชาติขั้นตอนใด

  answer choices

  การระเหย

  การควบแน่น

  การเกิดฝนตก

  การรวมตัวของน้ำ

 • Question 20
  45 seconds
  Q.

  การที่ไอน้ำในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวในรูปของเมฆ เมื่อได้รับความเย็น คือ วัฎจักรของน้ำตามธรรมชาติขั้นตอนใด

  answer choices

  การระเหย (evaporation)

  การควบแน่น (condensation)

  การเกิดฝนตก (precipitation)

  การรวมตัวของน้ำ (collection)

 • Question 21
  45 seconds
  Q.

  ปรากฏการณ์ของการเกิดการรวมตัว ของน้ำในอากาศ เกิดเป็นฝนและหิมะตกสู่พื้นโลก คือ วัฎจักรของน้ำตามธรรมชาติขั้นตอนใด

  answer choices

  การระเหย (evaporation)

  การควบแน่น (condensation)

  การเกิดฝนตก (precipitation)

  การรวมตัวของน้ำ (collection)

 • Question 22
  45 seconds
  Q.

  การที่น้ำไหลรวมกันสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล หรือ มหาสมุทร ที่เป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต่อไป คือ วัฎจักรของน้ำตามธรรมชาติขั้นตอนใด

  answer choices

  การระเหย (evaporation) ข. ค. ง.

  การควบแน่น (condensation)

  การเกิดฝนตก (precipitation)

  การรวมตัวของน้ำ (collection)

 • Question 23
  45 seconds
  Q.

  การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยพืช สาหร่าย แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรีย ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และให้ผลผลิต เป็นคาร์โบไฮเดรต ในรูปน้ำตาล และเมื่อมีการหายใจ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศอีกครั้ง เป็นความสำคัญของวัฏจักรใด

  answer choices

  วัฎจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle)

  วัฎจักรของไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)

  วัฎจักรของฟอสฟอรัส (Phosphorus Cycle)

  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 • Question 24
  45 seconds
  Q.

  เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของกรดอะมิโน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรตีนทุกชนิดในสิ่งมีชีวิต เป็นความสำคัญของวัฏจักรใด

  answer choices

  วัฎจักรของคาร์บอน

  วัฎจักรของไนโตรเจน

  วัฎจักรของฟอสฟอรัส

  วัฏจักรน้ำ

 • Question 25
  45 seconds
  Q.

  แบคทีเรียบางชนิด ใช้แอมโมเนียมในดินเป็นแหล่งพลังงานและทำให้เกิด ไนไตรต์ ( NO2 - ) ซึ่งเปลี่ยนเป็นไนเตรต ซึ่งพืชใช้ได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว เป็นกระบวนการเปลี่ยนกลับไปเป็นแก๊สไนโตรเจนด้วยกระบวนการใด

  answer choices

  ไนตริฟิเคชัน (nitrification)

  ดีไนตริฟิเคชัน (denitrification)

  ถูกทั้ง 2 ข้อ

  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 • Question 26
  45 seconds
  Q.

  มีความแตกต่างจากวัฎจักรอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของของแข็งและพบในชั้นหินฟอสเฟต เป็นความสำคัญของวัฎจักรใด

  answer choices

  วัฎจักรของคาร์บอน

  วัฎจักรของไนโตรเจน

  วัฎจักรของฟอสฟอรัส

  วัฏจักรน้ำ

 • Question 27
  45 seconds
  Q.

  วัฏจักรของสารใดที่ไม่มีการหมุนเวียนสู่บรรยากาศ

  answer choices

  น้ำ

  คาร์บอน

  ไนโตรเจน

  ฟอสฟอรัส

 • Question 28
  45 seconds
  Q.

  การหมุนเวียนของสิ่งใดเป็นระบบนิเวศแบบเปิด

  answer choices

  น้ำ

  พลังงาน

  ออกซิเจน

  ไนโตรเจน

 • Question 29
  45 seconds
  Q.

  ในระบบนิเวศ วัฏจักรของสารใดมีความสำคัญต่อมนุษย์มากที่สุด

  answer choices

  น้ำ

  ฟอสฟอรัส

  คาร์บอน

  ไนโตรเจน

 • Question 30
  45 seconds
  Q.

  สิ่งมีชีวิตในข้อใดได้รับคาร์บอนโดยไม่ผ่านสิ่งมีชีวิตอื่น

  answer choices

  ข้าวโพด วัว

  เสือ ช้าง

  รา แบคทีเรีย

  ข้าว อ้อย

Report Quiz
Join a game