ทดสอบ
3 months ago
5880120106_94627
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
101 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “ศาสนา”

  answer choices

  ลัทธิความเขื่อของมนุษย์

  ลัทธิความเชื่อถือของคนส่วนใหญ่

  ลัทธิความเชื่อถือเกี่ยวกับความคิดเห็น

  ลัทธิความเชื่อถือเกี่ยวกับเทพเจ้า

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้พระโสณโกฬิวิสะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้

  answer choices

  เพราะการปฏิบัติที่สุดโต่งเกินไป

  เพราะไม่มีความท้อแท้ในการปฏิบัติ

  เพราะมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติ

  เพราะมีความศรัทธาในตนเองว่าสามารถบรรลุธรรมได้

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ถ้าบ้านของนักเรียนจัดงานทำบุญเลี้ยงพระนักเรียนจะแนะนำผู้ปกครองให้จัดพิธีกรรมที่มีลักษณะตรงกับข้อใด

  answer choices

  จัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม

  จัดมหรสพเพื่อให้มีบรรยากาศที่สนุกสนาน

  เน้นความเรียบง่าย ประหยัด โดยยึดหลักความถูกต้อง

  จัดเตรียมอาหารจำนวนมากให้เพียงพอสำหรับแขกที่มาร่วมงาน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  เจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติตรงกับวันสำคัญใดในพระพุทธศาสนา

  answer choices

  วันเข้าพรรษา

  วันมาฆบูชา

  วันอาสาฬหบูชา

  วันวิสาขบูชา

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  “นิดหน่อยไปทำบุญทุกวันพระที่โบสถ์แถวบ้าน” จากประโยคข้างต้น โบสถ์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านใด

  answer choices

  มรดรทางด้านจิตใจ

  มรดกทางด้านรูปธรรม

  มรดกทางด้านนามธรรม

  มรดกทางด้านศิลปกรรม

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  การที่นักเรียนฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำจัดเป็นการพัฒนาตนข้อใด

  answer choices

  กายภาวนา

  สีลภาวนา

  ปัญญาภาวนา

  จิตภาวนา

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้พระโสณโกฬิวิสะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้

  answer choices

  เพราะการปฏิบัติที่สุดโต่งเกินไป

  เพราะมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติ

  เพราะไม่มีความท้อแท้ในการปฏิบัติ

  เพราะมีความศรัทธาในตนเองว่าสามารถบรรลุธรรมได้

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  การศึกษาชาดกมีประโยชน์ตรงกับข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  ได้รับความสนุกสนาน

  ช่วยฝึกทักษะด้านการอ่าน

  สามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

  สามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  หลักธรรมแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมที่ประเสริฐ คือหลักธรรมใด

  answer choices

  หลักโอวาท 3

  หลักเบญจศีล

  หลักอริยสัจ 4

  หลักไตรสิกขา

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ศาสดาของศาสนาอิสลามคือใคร

  answer choices

  พระเยซู

  นบีมูฮัมมัด

  พระศิวะ

  พระยะโฮวา

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ศาสดาของศาสนาคริสต์คือใคร

  answer choices

  พระยะโฮวา

  พระพรหม

  พระเยซู

  นบีมูฮัมมัด

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ศาสนาใดไม่มีศาสดา

  answer choices

  ศาสนาพุทธ

  ศาสนาอิสลาม

  ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

  ศาสนาคริสต์

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ถือกำเนิดที่ประเทศใด

  answer choices

  ซาอุดิอารเบีย

  อินเดีย

  อิสราเอล

  อิหร่าน

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ศาสนาคริสต์ ถือกำเนิดที่ประเทศใด

  answer choices

  อิหร่าน

  อิรัก

  อิสราเอล

  ซาอุดิอารเบีย

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ศาสนาอิสลาม ถือกำเนิดที่ประเทศใด

  answer choices

  อิหร่าน

  ซาอุดิอารเบีย

  ซีเบีย

  รัสเซีย

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  พุทธศาสนิกชนตัวอย่างท่านใด ได้รับฉายาว่า “นักปราชญ์ในวงการศาสนา”

  answer choices

  พระโสณะ

  พระราหุล

  สมเด็จพระสังฆราช

  อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ชาดก เรื่อง จุฬเสฎฐิชาดก ให้ข้อคิดในเรื่องใด

  answer choices

  ความไม่ประมาท

  ความเพียร ขยัน

  ไม่หลงเชื่อคนง่าย

  ใช้สติปัญญามากกว่ากำลัง

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ชาดก เรื่อง วัณณาโรหชาดก ให้ข้อคิดในเรื่องใด

  answer choices

  การเพียรพยายาม

  ความอดทน

  การไม่หลงเชื่อคำคนง่ายๆ

  การช่วยเหลือผู้อื่น

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ใครเป็นสามเณรรูปแรกที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้

  answer choices

  พระโสณะโกฬิวิสะ

  พระราหุล

  สมเด็จพระสังฆราช

  อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ปิฎก หมายถึง อะไร

  answer choices

  บทสวด

  สาม

  ประเสริฐ

  คัมภีร์ หรือ ตำรา

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  ใครคือสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

  answer choices

  เจ้าชายสิทถัตถะ

  พระเจ้าสุทโธทนะ

  เจ้าชายราหุล

  กาฬุทายี

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  พุทธสาวก ในพระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด

  answer choices

  ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

  ผู้ชักชวนให้เข้าพระพุทธศาสนา

  ผู้ที่งมงายในพระพุทธศาสนา

  ผู้ที่เชื่อในพระพุทธศาสนา

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  คัมภีร์ที่ว่าด้วยคำสอนทั่วๆไป เป็นพระธรรมเทศนามีเรื่องเล่าประกอบ คือคัมภีร์ใด

  answer choices

  พระวินัย

  พระสูตร

  พระอภิธรรม

  พระจิต

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  คัมภีร์ที่ว่าด้วยคำสอนทั่วๆไป ไม่มีเรื่องเล่าประกอบ คือคัมภีร์ใด

  answer choices

  พระสูตร

  พระจิต

  พระวินัย

  พระอภิธรรม

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  คัมภีร์ที่ว่าเรื่องของกฏ ระเบียบ คือคัมภีร์ใด

  answer choices

  พระวินัย

  พระสูตร

  พระอภิธรรม

  พระจิต

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  คัมภีร์ที่ว่าเรื่องของกฏ ระเบียบ คือคัมภีร์ใด

  answer choices

  พระวินัย

  พระสูตร

  พระอภิธรรม

  พระจิต

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  จากเรื่อง น่ารู้ ในพระไตรปิฎก ถ้าความโกรธเหมือนอสรพิษ อสรพิษแบบใดส่งผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุด

  answer choices

  งูมีพิษแล่น แต่พิษไม่ร้าย

  งูมีพิษร้าย แต่พิษไม่แล่น

  งูมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้าย

  งูมีพิษแล่นและพิษร้าย

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นคัมภีร์ของศาสนาคริสต์

  answer choices

  คัมภีร์พระเวท

  คัมภีร์ไบเบิล

  คัมภีร์อัลกุรอาน

  คัมภีร์พระไตรปิฏก

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม

  answer choices

  คัมภีร์พระเวท

  คัมภีร์ไบเบิล

  พระไตรปิฏก

  คัมภีร์อัลกุรอาน

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

  answer choices

  พระไตรปิฏก

  คัมภีร์อัลกุรอาน

  คัมภีร์ไบเบิล

  คัมภีร์พระเวท

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  ถ้านักเรียนเกิดความอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่แทนเครื่องเก่า แสดงว่าในจิตของนักเรียนมีตัณหาประเภทใด

  answer choices

  กามตัณหา

  ภวตัณหา

  วิภวตัณหา

  จิตตัณหา

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  “ชีวิตของคนเราไม่แน่นอน ทุกคนต้องเวียนไหว้ ตายเกิด เป็นธรรมดาของชีวิต” จะตรงกับอริยสัจ 4 ข้อใด

  answer choices

  ทุกข์

  สมุทัย

  นิโรธ

  มรรค

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  "ด.ช.พีรติ บอกกับคุณครูว่า โตขึ้นผมอยากเป็นวิศวกร" จากข้อความเป็นสมุทัยข้อใด

  answer choices

  กามตัณหา

  ภวตัณหา

  วิภวตัณหา

  จาคะตัณหา

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  "ด.ญ.อารียา กล่าวว่า ฉันไม่อยากเป็นคนจน" ตรงกับสมุทัยในข้อใด

  answer choices

  กามตัณหา

  ภวตัณหา

  วิภวตัณหา

  สัจจะตัณหา

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  ชาวพุทธที่ดี ควรปฏิบัติตนตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  ศึกษาและนำหลักธรรมมาปฏิบัติ

  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

  ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ

  เข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  เจมส์จิไปเที่ยวสถานบันเทิงและดื่มสุรามากจนเมาแบบไม่รู้เรื่อง ตรงกับหลักธรรมอบายมุขข้อใด

  answer choices

  การเป็นนักเลงสุรา

  การคบคนชั่วเป็นมิตร

  การเป็นนักเลงหญิง

  การเป็นนักเลงการพนัน

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  สำนวนไทยที่กล่าวว่า "คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล" ตรงกับหลักธรรมข้อใด

  answer choices

  อริยสัจ 4

  อบายมุข 4

  อคติ 4

  พรหมวิหาร 4

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  น้าพลอยรักหลานมากจนเกิดเหตุ หลานอยากได้อะไรก็จะหามาให้หลานอยู่เสมอ ตรงกับหลักธรรม อคติ4 ข้อใด

  answer choices

  โมหาคติ

  ภยาคติ

  ฉันทาคติ

  โทสาคติ

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  "การทำตามเพื่อนโดยการไม่คิดไตร่ตรอง" ตรงกับหลักธรรมใด

  answer choices

  คบคนชั่วเป็นมิตร

  โทสาคติ

  การเป็นนักเลงหญิง

  โมหาคติ

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  การกระทำทางกาย วาจา และใจที่ประกอบด้วยเจตนา เรียกว่าอะไร

  answer choices

  ทุกข์

  กรรม

  อคติ

  อบายมุข

 • Question 41
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ได้หมายถึงหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม

  answer choices

  การบริจาคซะกาต

  การประกอบพิธีฮัจญ์

  การนับถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

  การละหมาด

 • Question 42
  30 seconds
  Q.

  หลักธรรมในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำความชั่ว

  answer choices

  เบญจศีล

  เบญจธรรม

  อคติ4

  อบายมุข4

 • Question 43
  30 seconds
  Q.

  ขณะเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  นั่งหลับตาทำสมาธิ

  นั่งอ่านหนังสือสวดมนต์

  เพ่งสมาธิไปยังสิ่งต่างๆรอบตัว

  สำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อย

 • Question 44
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสรุปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยได้ถูกต้อง

  answer choices

  พระพุทธศาสนามีคำสอนเพื่อพัฒนากาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม

  พระพุทธศาสนามีส่วนสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

  พระพุทธศาสนามีประเพณีที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

  พระพุทธศาสนามีมรดกอันเป็นรากฐานของวิถีชีวิตของคนไทย

 • Question 45
  30 seconds
  Q.

  การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับโมหาคติ

  answer choices

  ซื้อลอตเตอรี่เพราะฝันว่าได้เลขเด็ด

  แบ่งขนมให้เฉพาะเพื่อนที่สนิทเท่านั้น

  ไม่กล้าบอกครูเมื่อเห็นเพื่อนลอกข้อสอบ

  เชื่อเพื่อนเมื่อเพื่อนบอกว่าเพื่อนอีกคนนิสัยไม่ดี

 • Question 46
  30 seconds
  Q.

  คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด

  answer choices

  ก. พระพุทธศาสนา

  ข. ศาสนาอิสลาม

  ค. ศาสนาคริสต์

  ง. ศาสนาสิข

 • Question 47
  30 seconds
  Q.

  สถานที่ใดเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน

  answer choices

  ก. วัด

  ข. บ้าน

  ค โรงเรียน

  ง. ห้องสมุด

 • Question 48
  30 seconds
  Q.

  เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้เสด็จไปเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์

  ณ อิสิปตนมฤคทายวัน ทรงแสดงปฐมเทศนาเรื่องใด

  answer choices

  ก. มรรค 8

  ก. อริยสัจ 4

  ก. พระรัตนตรัย

  ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 • Question 49
  30 seconds
  Q.

  สุภัททปริพาชก มีความสำคัญอย่างไร ในพุทธประวัติ

  answer choices

  ก. เป็นผู้บรรลุธรรมคนแรก

  ข. เป็นดาบสผู้เป็นอาจารย์ของพระพุทธองค์

  ค. เป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เป็นคนสุดท้าย

  ง. เป็นทหารคนสนิทที่ขี่ม้ากัณฐกะไปส่งเจ้าชายสิทธัตถะ ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา

 • Question 50
  30 seconds
  Q.

  เหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช

  answer choices

  ก. ทำตามคำทำนาย

  ข. ต้องการพ้นทุกข์

  ค. ทำตามธรรมเนียมโบราณ

  ง ทดแทนพระคุณพระราชมารดา

 • Question 51
  30 seconds
  Q.

  ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงเรื่องใด

  answer choices

  ก. พระบรมศพของพระองค์

  ข. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  ค. ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร

  ง. ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ

 • Question 52
  30 seconds
  Q.

  มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา

  คือข้อใด

  answer choices

  ก. จิตรกรรมฝาผนัง

  ข. การจักสานภาชนะ

  ค. การแกะสลักผลไม้

  ง. การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ

 • Question 53
  30 seconds
  Q.

  รุมมินเด เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด

  answer choices

  ก. ตรัสรู้

  ข. ประสูติ

  ค. ออกผนวช

  ง. ปรินิพพาน

 • Question 54
  30 seconds
  Q.

  พุทธคยา เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด

  answer choices

  ก. ตรัสรู้

  ข. ประสูติ

  ค. ออกผนวช

  ง. ปรินิพพาน

 • Question 55
  30 seconds
  Q.

  วรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา คือข้อใด

  answer choices

  ก. สังข์ทอง

  ข. พระอภัยมณี

  ค. ขุนช้างขุนแผน

  ง สุภาษิตพระร่วง

 • Question 56
  30 seconds
  Q.

  1. คำกล่าวใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ “โอวาท 3”

  answer choices

  ก. ใจความสำคัญของหลักคำสอน คือ “ทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว ซึ่งเป็นกฎแห่งกรรม”

  ข. เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า หรือที่ เรียกว่า ปฐมเทศนา

  ค. โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งถือเป็นแก่นหรือหัวใจของ พระพุทธศาสนา

  ง. วันแสดงหลักธรรมนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

 • Question 57
  30 seconds
  Q.

  ใครเป็นผู้มี “อโมหะ”

  answer choices

  ก. จักรีไม่มีความโกรธ ไม่คิดทำร้ายผู้อื่น รู้จักให้อภัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความสงบ

  ข. จิตราไม่หลงเลอะเลือน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ แยกแยะว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี

  ค. จินตหราไม่มีความโลภ ไม่ปล่อยให้จิตใจอยากได้สิ่งของ ของผู้อื่นมาเป็นของตน

  ง. จิตนภามีความเมตตากรุณา ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข และปราศจากทุกข์

 • Question 58
  30 seconds
  Q.

  ไตรสิกขา คือ ข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานของชาวพุทธ

  ได้แก่อะไรบ้าง

  answer choices

  ก. ศีล สมาธิ ปัญญา

  ข. โลภะ โทสะ โมหะ

  ค. อโลภะ อโทสะ อโมหะ

  ง. เบญจศีล เบญจธรรม อบายมุข

 • Question 59
  30 seconds
  Q.

  พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมไว้เพื่อเหตุผลใด

  answer choices

  ก. เพื่อให้เป็นผู้มีสติ มีสมาธิ และเกิดปัญญา

  ข. เพื่อให้รู้จักกฎแห่งกรรม ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง

  ค. เพื่อให้เป็นผู้มีความเรียบร้อย มีวาจาที่สุภาพอ่อนน้อม

  ง. เพื่อให้เป็นคนเชื่อมั่นในเหตุผล ไม่หลงงมงายในสิ่ง ไร้สาระที่พิสูจน์ไม่ได้

 • Question 60
  30 seconds
  Q.

  พละ 4 หมายถึง ธรรมอันเป็นพลัง 4 ประการ ได้แก่ อะไรบ้าง

  answer choices

  ก. กำลังปัญญา กำลังความอดทน กำลังการกระทำ

  ที่ไม่มีโทษ และกำลังการสงเคราะห์

  ข. กำลังปัญญา กำลังความเพียร กำลังการกระทำ

  ที่ไม่มีโทษ และกำลังการสงเคราะห์

  ค. กำลังปัญญา กำลังความเพียร กำลังการกระทำ

  ที่ไม่มีโทษ และกำลังความอดทน

  ง. กำลังปัญญา กำลังความเพียร กำลังความอดทน

  และกำลังการสงเคราะห์

 • Question 61
  30 seconds
  Q.

  ข้อความใด ไม่มีความหมายตรงกับหลักกรรมใน พระพุทธศาสนา

  answer choices

  ก. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  ข. ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

  ค. หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

  ง. บาปกรรมของเราสามารถชำระได้

 • Question 62
  30 seconds
  Q.

  เขตพุทธาวาส เป็นส่วนหนึ่งของวัด ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  answer choices

  ก. โบสถ์ วิหาร เจดีย์

  ข. โบสถ์ วิหาร มณฑป

  ค. โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป

  ง. โบสถ์ พระพุทธรูป เจดีย์

 • Question 63
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึง “ศีล 5” ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ก. ศีลข้อที่ 3 คือ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การลวนลามเพศตรงข้าม

  ข. ศีลข้อที่ 4 คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ การเจตนา บิดเบือนความจริงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ

  ค. ศีลข้อที่ 2 คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ รวมทั้งการไม่ ทำร้าย ทรมาน นำสัตว์มากักขัง

  ง. ศีลข้อที่ 5 คือ งดเว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

 • Question 64
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ก. โบสถ์เป็นสิ่งที่ก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือ

  ข. เขตสังฆาวาสเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์

  ค. เจดีย์เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

  ง. วิหารเป็นที่พระสงฆ์มาประชุมสังฆกรรม

 • Question 65
  30 seconds
  Q.

  ใครปฏิบัติตน ไม่เหมาะสมภายในวัด

  answer choices

  ก. นุกเตรียมอาหารไปทำบุญ เพื่อเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า

  ข. ส้มไปถึงวัดก่อนที่การประกอบศาสนพิธีจะเริ่มขึ้น

  ค. โบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาด กระโปรงสั้นเข้าวัด

  ง. ขณะพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา บีตั้งใจฟังอย่าง สำรวม มีสมาธิ

 • Question 66
  30 seconds
  Q.

  1. การที่เราได้ศึกษาประวัติของคนดี มีผลดีข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  ก. มีข้อมูลไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้

  ข. ได้รับความรู้และความสนุกสนาน

  ค. เกิดความรู้สึกชื่นชมต่อผู้ทำความดี

  ง. ได้ข้อคิดและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

 • Question 67
  30 seconds
  Q.

  2. ข้อใดจัดเป็นพระราชกรณียกิจด้านการปกครองของ พ่อขุนรามคำแหง

  answer choices

  ก. โปรดให้ราษฎรร้องทุกข์ต่อพระองค์

  ข. ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย

  ค. โปรดให้สร้างสรีดภงส์

  ง. ไม่เก็บภาษีอากร

 • Question 68
  30 seconds
  Q.

  3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด

  answer choices

  ก. ความหมั่นเพียรในการศึกษา

  ข. ความเสียสละเพื่อส่วนรวม

  ค. ความอดทนในการทำงาน

  ง. ความขยันหาทรัพย์

 • Question 69
  30 seconds
  Q.

  4. ในวัยเรียนของนักเรียน การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามข้อใด จึงเหมาะสม

  answer choices

  ก. ประกอบอาชีพสุจริต

  ข. บริจาคทรัพย์บำรุงศาสนา

  ค. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่

  ง. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

 • Question 70
  30 seconds
  Q.

  สิ่งใดที่ทำให้ธงชัย แมคอินไตย์ เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน

  answer choices

  ก ความกล้า

  ข. ความดี

  ค ความรวย

  ง. ความหล่อ

 • Question 71
  30 seconds
  Q.

  6. ใครปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เราควรปฏิบัติตาม

  answer choices

  ก. นกหยิบโทรศัพท์เพื่อนไป โดยไม่ได้บอกเพื่อน

  ข. ตาลจูงมือคุณยายข้ามถนนที่หน้าโรงพยาบาล

  ค. เอกเดินชนคุณครู แล้วรีบวิ่งหนี

  ง. หนูแอบหลับในเวลาเรียน

 • Question 72
  30 seconds
  Q.

  7. การถวายของแก่พระสงฆ์ ผู้หญิงควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ก. ส่งของให้ถึงมือท่าน

  ข. ส่งของให้ผู้ชายถวาย

  ค. วางของไว้ตรงหน้าท่าน

  ง. วางของบนผ้าที่ท่านทอดรับ

 • Question 73
  30 seconds
  Q.

  8. ในขณะฟังธรรม เราไม่ควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ก. ตั้งใจฟัง

  ข. นั่งตัวตรง

  ค. พูดคุยกัน

  ง. ประนมมือ

 • Question 74
  30 seconds
  Q.

  9. ข้อใดคือประโยชน์ของการฟังธรรมที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุด

  answer choices

  ก. ฟังแล้วจำไว้

  ข. ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ

  ค. ฟังแล้วคิดตาม

  ง. ฟังแล้วนำไปปฏิบัติ

 • Question 75
  30 seconds
  Q.

  10. ถ้านักเรียนอยากประสบความสำเร็จจะต้องมีคุณธรรม

  ข้อใด

  answer choices

  ก. ความเพียร

  ข. ความสามัคคี

  ค. ความกตัญญู

  ง ความเมตตา

 • Question 76
  30 seconds
  Q.

  1. ผู้ที่จะเป็นพุทธสาวกได้ต้องมีคุณสมบัติที่เด่น ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ก. ปฏิบัติดี

  ข. มีหน้าตาดี

  ค. ปฏิบัติชอบ

  ง. มีความกตัญญู

 • Question 77
  30 seconds
  Q.

  1. ญัตติจตุตถกรรม เป็นการอุปสมบทโดยวิธีใด

  answer choices

  ก. การรับไตรสรณคมน์

  ข. การขอมติจากสงฆ์

  ค. การขออนุญาต

  ง. การเชิญ

 • Question 78
  30 seconds
  Q.

  1. พระราธะมีคุณสมบัติเด่นในด้านใด ที่พระพุทธเจ้า ตรัสยกย่อง

  answer choices

  ก. ว่านอนสอนง่าย

  ข. ขยันหมั่นเพียร

  ค. อดทนอดกลั้น

  ง. กตัญญูรู้คุณ

 • Question 79
  30 seconds
  Q.

  1. ถ้านักเรียนเป็นคนว่านอนสอนง่าย จะส่งผลดีต่อใคร มากที่สุด

  answer choices

  ก. พ่อแม่

  ข. ครูอาจารย์

  ค. เพื่อนๆ

  ง. ตัวนักเรียนเอง

 • Question 80
  30 seconds
  Q.

  เมื่อคุณครูชี้โทษสั่งสอน นักเรียนควรมีความคิดอย่างไร

  answer choices

  ก. คุณครูชี้บอกขุมทรัพย์ให้

  ข. คุณครูกล่าวตำหนิเรา

  ค. คุณครูเกลียดเรา

  ง. คุณครูแกล้งเรา

 • Question 81
  30 seconds
  Q.

  . ทีฆาวุกุมารไม่ประหารพระเจ้าพรหมทัต เพราะเหตุใด

  answer choices

  ก. เพราะกลัว

  ข. เพราะสงสาร

  ค. เพราะใจไม่แข็งพอ

  ง. เพราะระลึกถึงโอวาทของบิดามารดา

 • Question 82
  30 seconds
  Q.

  1. โอวาทที่บิดามารดาให้ไว้แก่ทีฆาวุกุมาร คือเรื่องใด

  answer choices

  ก. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

  ข. จงหมั่นหาทรัพย์

  ค. จงมีความอดทน

  ง. ทำดีจะได้ดี

 • Question 83
  30 seconds
  Q.

  คติธรรมที่ได้จากสัพพทาฐิชาดก คืออะไร

  answer choices

  ก. มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้

  ข. ความโง่ทำให้เสื่อมลาภ

  ค. ความโลภทำให้เสื่อมลาภ

  ง. ความอดทนทำให้เป็นใหญ่ได้

 • Question 84
  30 seconds
  Q.

  1. สุนัขจิ้งจอกถึงแก่ความพินาศ เพราะเหตุใด

  answer choices

  ก. ความประมาท

  ข. ความโลภ

  ค. ความหลงตัวเอง

  ง. ความฉลาด

 • Question 85
  30 seconds
  Q.

  1. กษัตริย์พระองค์ใดทรงริเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ดินแดนต่าง ๆ นอกชมพูทวีป

  answer choices

  พระเจ้าพิมพิสาร

  พระเจ้าสุทโธทนะ

  พระเจ้าปเสนทิโกศล

  พระเจ้าอโศกมหาราช

 • Question 86
  30 seconds
  Q.

  2. กษัตริย์พระองค์ใดทรงนับถือพระพุทธศาสนา และได้ส่งราชสาส์นไปขอพระไตรปิฎกจากกษัตริย์

  แห่งเมืองสะเทิมจนต้องทำสงครามกัน

  answer choices

  พระเจ้ามังระ

  พระเจ้ามินดง

  พระเจ้าอนุรุทธ

  พระเจ้าบุเรงนอง

 • Question 87
  30 seconds
  Q.

  3. พระพุทธศาสนาในดินแดนกัมพูชาถูกศาสนาพราหมณ์เบียดเบียนแทบจะสูญสิ้นในยุคสมัยใด

  answer choices

  อาณาจักรฟูนัน

  อาณาจักรเจนละ

  พระเจ้าชัยวรมันที่ 2

  พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

 • Question 88
  30 seconds
  Q.

  4. กลุ่มประเทศใดที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

  answer choices

  พม่า ลาว มาเลเซีย

  ลาว เวียดนาม สิงคโปร์

  ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย

  ไทย กัมพูชา เวียดนาม

 • Question 89
  30 seconds
  Q.

  5. ประธานาธิบดีคนใดของเวียดนามที่ได้ออกประกาศห้ามชาวพุทธประดับธงธรรมจักรในวันวิสาขบูชา

  answer choices

  โฮ จิ มินห์

  เหงียน เกา กี

  โง ดินห์ เสี่ยม

  เดือง วัน มินห์

 • Question 90
  30 seconds
  Q.

  1. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด มีพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก

  answer choices

  ก. วันมาฆบูชา

  ข. วันวิสาขบูชา

  ค. วันอัฏฐมีบูชา

  ง. วันอาสาฬหบูชา

 • Question 91
  30 seconds
  Q.

  2. ปฐมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ อิสิปตนมฤคทายวัน คือธรรมใด

  answer choices

  ก. ธัมมจักกัปวัตตนสูตร

  ข. เบญจศีล เบญจธรรม

  ค. กตัญญูกตเวที

  ง. โอวาท 3

 • Question 92
  30 seconds
  Q.

  3. ประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด

  answer choices

  ก. ได้ไปเที่ยววัด

  ข. ได้พูดคุยกับเพื่อน

  ค. ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

  ง. ได้ถวายอาหารพระสงฆ์

 • Question 93
  30 seconds
  Q.

  4. ข้อใดเป็นคำขึ้นต้น คำอาราธนาศีล

  answer choices

  ก. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง…

  ข. พรัหมา จะ โลกาธปะตี…

  ค. วิปัตติปะฏิพาหายะ…

  ง. อิมานิ มะยัง ภันเต…

 • Question 94
  30 seconds
  Q.

  5. ถ้าต้องการให้พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ต้องกล่าวคำอารธนาใด

  answer choices

  ก. อาราธนาศีล

  ข. อาราธนาธรรม

  ค. อาราธนาปัญญา

  ง. อาราธนาพระปริตร

 • Question 95
  30 seconds
  Q.

  6. พิธีทอดกฐินที่มีเจ้าภาพร่วมกันหลายคน เรียกว่าอะไร

  answer choices

  ก. กฐินราษฎร์

  ข. กฐินหลวง

  ค. กฐินต้น

  ง. กฐินสามัคคี

 • Question 96
  30 seconds
  Q.

  7. ในขณะที่พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เราไม่ควรทำสิ่งใด

  answer choices

  ก. ประนมมือ

  ข. นั่งตัวตรง

  ค. พูดคุยกัน

  ง. ตั้งใจฟัง

 • Question 97
  30 seconds
  Q.

  ใครปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษาได้เหมาะสม

  answer choices

  ก. จิ๊บไปเวียนเทียน

  ข. จอนไปตักบาตรเทโว

  ค. จ้อยไหว้ศาลพระภูมิ

  ง. จ้อนถวายผ้าอาบน้ำฝน

 • Question 98
  30 seconds
  Q.

  พิธีเวียนเทียนไม่ได้มีปฏิบัติในวันใด

  answer choices

  ก. วันมาฆบูชา

  ข. วันวิสาขบูชา

  ค. วันออกพรรษา

  ง. วันอาสาฬหบูชา

 • Question 99
  30 seconds
  Q.

  ใครปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

  answer choices

  ก. ก้อยนั่งสมาธิ

  ข. กุ้งไปสวนสนุก

  ค. ยิ้มไปชมภาพยนตร์

  ง. แย้มไปเที่ยวบ้านเพื่อน

 • Question 100
  30 seconds
  Q.

  จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิ คือข้อใด

  answer choices

  ก. เพื่อให้เรียนเก่ง

  ข. เพื่อให้จิตใจปลอดโปร่ง

  ค. เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

  ง. เพื่อให้มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง

 • Question 101
  30 seconds
  Q.

  การที่สภาพจิตใจของเราเปลี่ยนไปตลอดเวลา แสดงว่าขาดสิ่งใด

  answer choices

  ก. ปัญญา

  ข. ศีล

  ค. สมาธิ

  ง. สัญญา

Report Quiz
Join a game