การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย
3 months ago
tom_mk777_34076
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  อักษรประจำจัตุรัสแสนเมตรที่ใช้กับพิกัด UTM เช่น

  answer choices

  Z-RTSD

  L ๗๐๑๗

  ๔๗ P

  QP

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  เลขอักษรประจำเขตกริดโซนที่ใช้กับพิกัดกริด UTM เช่น

  answer choices

  ๔๘๓๗ II

  ๔๗ N

  L ๗๐๑๗

  K – RTSD

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  กริดบนแผนที่่ มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ เมื่อหมู่เส้นกริดตัดกันจะเกิดเป็นสี่เหลี่ยม เรียกว่า

  answer choices

  สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  สี่่เหลี่ยมด้านเท่า

  สี่เหลี่่ยมจตุรัสกริด

  สี่เหลี่่ยมมุมฉาก

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  การอ่านพิกัดกริด UTM ด้วยเส้นกริดตั้งและกริดนอนอ่านดังนี้

  answer choices

  อ่านไปทางขวาแล้วลงล่าง

  อ่านไปทางขวาแล้วขึ้นบน

  อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง

  อ่านไปทางซ้ายแล้วขึ้นบน

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ระบบกริด UTM ที่ใช้ทำแผนที่โลกจะใช้ระหว่างละติ จูด

  answer choices

  ๘๐ องศาใต้ – ๘๔ องศาเหนือ

  ๘๐ องศาเหนือ – ๘๔ องศาใต้

  ๘๐ องศาใต้ – ๘๐ องศาเหนือ

  ๘๔ องศาเหนือ – ๘๔ องศาใต้

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  การเดินด้วยเข็มทิศในเวลากลางวันเมื่อผ่านเครื่องกีดขวางจะปฏิบัติดังนี้

  answer choices

  หักขวา + ๙๐ องศา , หักซ้าย + ๙๐ องศา

  หักขวา + ๙๐ องศา , หักซ้าย – ๙๐องศา

  หักขวา + ๑๘๐ องศา , หักซ้าย – ๑๘๐ องศา

  หักขวา –๑๘๐ องศา , หักซ้าย – ๑๘๐ องศา

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  มุมภาคทิศเหนือกับหรือมุมตรงกันข้ามุมหลักเกณฑ์การคิดค่าดังนี้

  answer choices

  มุมเกิน ๑๘๐ องศา เอา ๑๘๐ องศา ไปลบ มุมไม่เกิน ๑๘๐ องศา เอา ๑๘๐ องศา ไปบวก

  มุมเกิน ๑๘๐ องศา เอา ๙๐ องศา ไปลบ

  มุมไม่เกิน ๑๘๐ องศา เอา ๙๐ องศา ไปบวก

  มุมเกิน ๑๘๐ องศา เอาไปลบออกจาก ๓๖๐ องศา

  มุมไม่เกิน ๑๘๐ องศา เอา ๓๖๐ องศา ไปบวก

  มุมเกิน ๑๘๐ องศา เอาไปลบออกจาก ๒๗๐ องศา

  มุมไม่เกิน ๑๘๐ องศา เอา ๒๗๐ องศา ไปบวก

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  การวางแผนที่ให้ถูกทิศโดยใช้เข็มทิศจะต้องวางเข็มทิศบนแผนที่ ดังนี้

  answer choices

  ขอบด้านตรงทับเส้นกริดนอนบน แผนที่

  เอาขอบด้านตรงทับเส้นกริดตั้งบน แผนที่

  เอาหัวลูกศรทับเส้นกริดนอนบน แผนที่

  เอาขีดพรายน้ำทับเส้นกริดนอนบน แผนที่

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  การใช้แผ่นวัดมุม P ๖๗ บริเวณส่วนโค้งจะบอกค่าของมุมอยู่ดังนี้ คือ

  answer choices

  วงนอก ๐ – ๑๘๐ องศา , วงใน ๑๘๐ องศา – ๓๖๐ องศา

  วงนอก ๐ – ๙๐ องศา , วงใน ๙๐ องศา – ๑๘๐ องศา

  วงใน ๐ – ๑๘๐ องศา , วงนอก ๑๘๐ องศา – ๓๖๐ องศา

  วงใน ๐ – ๙๐ องศา , วงนอก ๙๐ องศา – ๑๘๐ องศา

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การกำหนดจุดที่อยู่ตนเองลงบนแผนที่ โดยใช้เข็มทิศด้วยวิธีการเล็งสกัดกลับ มีข้อหนึ่งให้เลือกจุดเด่นเพื่อวัดมุมจะใช้ี่จุด

  answer choices

  ๑ จุด

  ๒ จุด

  ๓ จุด

  ๔ จุด

Report Quiz
Join a game