สงคม 2
3 months ago
tutitichaya_35504
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
35 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  สาเหตุส าคัญที่ท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแหล่งอารยธรรมเป็นจ านวนมาก คือข้อใด

  answer choices

  ก. การมีตัวอักษรใช้ในการบันทึก

  ข. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

  ค. การล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก

  ง. อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนา

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  การประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกมีความส าคัญ ในด้านวัฒนธรรมอย่างไร

  answer choices

  ก. สะท้อนความเชื่อทางศาสนาให้กับคนในสังคม

  ข. เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  ค. หล่อหลอมคนในชาติให้มีความสัมพันธ์กันอย่าง แน่นแฟ้น

  ง. เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในยุคสมัยนั้น

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญในฐานะเคยเป็น เมืองท่าโบราณซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของเวียดนาม คือ สถานที่ใด

  answer choices

  ก. นครวัด

  ข. เมืองฮอยอัน

  ค. เมืองหลวงพระบาง

  ง. โบราณสถานเมืองเว้

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการศึกษาวรรณคดีเรื่อง รามเกยีรติ์ควรศึกษา จากแหล่งใด

  answer choices

  ก. นครวัด

  ข. ปรัมบานัน

  ค. เมืองฮอยอัน

  ง. ทะเลเจดีย์พุกาม

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  แหล่งวัฒนธรรมใดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

  answer choices

  ก. ปรัมบานัน

  ข. ปราสาทพระวิหาร

  ค. แหล่งวัฒนธรรมยะรัง

  ง. กลุ่มโบราณสถานมิเซิน

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  บุโรพุทโธซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะชวามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

  answer choices

  ก. การบูชาเทพเจ้า

  ข. ความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตาย

  ค. การเผยแผ่คริสต์ศาสนาของชาวตะวันตก

  ง. ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมในสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ควรศึกษาจากแหล่งใด

  answer choices

  ก. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  ข. เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชร

  ค. ศึกษาจากหลักศิลาจารึกซึ่งมีการบันทึกไว้

  ง. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  คุณสมบัติเด่นในข้อใด ที่ท าให้หลวงพระบางได้รับการ ยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลก

  answer choices

  ก. มีเอกลักษณ์ด้านการอนุรักษ์ตัวเมือง

  ข. ลักษณะประชากรที่ยังเป็นคนในท้องถิ่น

  ค. วิถีชีวิตผู้คนที่ยังนับถือพระพุทธศาสนา

  ง. ความงดงามของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของเมือง

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา

  answer choices

  ก. การทอดกฐิน

  ข. การฟังเทศน์มหาชาติ

  ค. การแห่เทียนในวันเข้าพรรษา

  ง. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่ส่งผลต่อไทย ในปัจจุบัน

  answer choices

  ก. การใช้ค าราชาศัพท์

  ข. การตั้งศาลพระภูมิบูชาเจ้าที่

  ค. การใส่เสื้อราชปะแตนในการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์

  ง. การใช้ทศพิธราชธรรมในการปกครองราษฎรของ พระมหากษัตริย์

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักมีชุมชนใหญ่ๆ อยู่ในบริเวณใด

  answer choices

  ก. บริเวณภูเขาสูง

  ข. ที่ราบชายฝั่งทะเล

  ค. ที่ราบระหว่างภูเขา

  ง. บริเวณที่อยู่ในเขตอากาศอบอุ่น

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  สภาพภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะตามข้อใด

  answer choices

  ก. อากาศร้อนตลอดปี มีฝนตกชุก

  ข. มีสภาพภูมิอากาศไม่แน่นอน

  ค. ฝนตกน้อย มีฤดูหนาวยาวนาน

  ง. ฤดูร้อนร้อนจัด ฤดูหนาวหนาวจัด

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพทางสังคมและ วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  answer choices

  ก. เป็นสังคมที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในด้านต่างๆ

  ข. มีความหลากหลายทางด้านภาษา เชื้อชาติ ศาสนา

  ค. เน้นวัฒนธรรมการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก

  ง. วิถีชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่รับอิทธิพลจาก อินเดียและจีน

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  . เหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ในข้อใด ที่ท าให้เวียดนาม รับอิทธิพลทางด้านต่างๆ จากจีนเป็นหลัก

  answer choices

  ก. เคยถูกจีนเข้าปกครองนับพันปี

  ข. มีที่ตั้งติดกับจีนทั้งทางบกและทางทะเล

  ค. อยู่ในละติจูดและลองจิจูดที่ใกล้เคียงกับจีน

  ง. อยู่ในเขตอากาศอบอุ่นเช่นเดียวกับจีน ท าให้มี วัฒนธรรมต่างๆ คล้ายกัน

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ของอาณาจักรโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากที่สุดคือข้อใด

  answer choices

  ก. การปกครองและเศรษฐกิจ

  ข. การปกครองและการเมือง

  ค. การปกครองและศาสนา

  ง. ภาษาและวัฒนธรรม

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ลักษณะเด่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อ ใด

  answer choices

  ก. เป็นภูมิภาคที่ไม่รับวัฒนธรรมภายนอก

  ข. เป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญที่สุดของโลก

  ค. เป็นภูมิภาคของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง ประเทศ ง

  . เป็นภูมิภาคที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมหลักกับ ภายนอก

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  พื้นฐานทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ขึ้นอยู่กับด้านใด

  answer choices

  ก. เกษตรกรรม

  ข. อุตสาหกรรม

  ค. พาณิชยกรรม

  ง. การท่องเที่ยว

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใด วิถีชีวิตของคนลาวจึงเปลี่ยนแปลงช้ากว่า ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

  answer choices

  ก. ลาวปิดประเทศ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับชาติใดๆ

  ข. คนลาวมีความเชื่อในผู้น าและมีความเป็นชาตินิยม สูง

  ค. ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่าง เคร่งครัด

  ง. ลาวไม่มีทางออกทะเล ท าให้ติดต่อค้าขายกับ ประเทศ อื่นๆ ได้ล าบาก

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  สาเหตุส าคัญในข้อใด ที่ท าให้สิงคโปร์มีพัฒนาการทาง เศรษฐกิจได้รวดเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  answer choices

  ก. เคยถูกอังกฤษเข้ามาปกครอง

  ข. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

  ค. มีระบบการจัดการศึกษาที่ดีและประชากรมีคุณภาพสูง

  ง. มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน ท า ให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างรวดเร็ว

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  วัตถุประสงค์ส าคัญของอาเซียนสอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  ก. รวมดินแดนทุกประเทศในภูมิภาคเป็นรัฐเดียว

  ข. มีรัฐบาลกลางเดียวบริหารประเทศที่เป็นสมาชิก

  ค. ผนึกก าลังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคให้เป็นปึกแผ่น

  ง. ใช้ระบอบการปกครองแบบเดียวกันทุกประเทศ

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  หลักฐานใดที่ช่วยยืนยันว่าสุโขทัยมีความเจริญมาก่อน หน้าที่จะได้สถาปนาเป็นราชธานี

  answer choices

  ก. ศาสนสถานศิลปะขอม

  ข. เรื่องราวจากเอกสารจีน

  ค. ข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึก

  ง. พระราชพงศาวดารกรุงสุโขทัย

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  การสถาปนากรุงสุโขทัยเกิดจากวิธีใด

  answer choices

  ก. กลุ่มคนไทยอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานบ้านเมือง

  ข. ขอมรบชนะชุมชนที่อยู่มาก่อนแล้วตั้งกรุงสุโขทัยขึ้น

  ค. กลุ่มคนไทยรวมตัวตั้งตนเป็นอิสระ ไม่ยอมอยู่ใต้ อ านาจขอม

  ง. อาณาจักรขอมได้ให้อิสรภาพโดยมอบผู้คนและ ทรัพย์สินมาสร้างบ้านเมือง

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  การปกครองแบบพ่อปกครองลูก ส่งผลดีต่ออาณาจักร สุโขทัยอย่างไร

  answer choices

  ก. ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายมากขึ้น

  ข. การละเมิดกฎหมายลดน้อยลง

  ค. กษัตริย์กับราษฎรใกล้ชิดกัน

  ง. ท าให้ขุนนางมีอ านาจมาก

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ก. แบ่งพื้นที่เป็นมณฑล

  ข. ส่งข้าหลวงไปปกครอง

  ค. รวมอ านาจไว้ที่ราชธานี

  ง. กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  ลักษณะการค้าขายของอาณาจักรสุโขทัยตรงกับข้อใด

  answer choices

  ก. ราษฎรค้าขายสินค้าได้บางชนิด

  ข. ราษฎรค้าขายได้อย่างเสรี

  ค. รัฐค้าขายแข่งกับราษฎร

  ง. รัฐเป็นผู้ผูกขาดการค้า

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  ตลาดนัดจตุจักรในปัจจุบันหากเทียบกับสมัยสุโขทัย จะหมายถึงสิ่งใด

  answer choices

  ก. ตระพัง

  ข. สรีดภงส์

  ค. เตาทุเรียง

  ง. ตลาดปสาน

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  แนวทางการสร้างความสงบสุขของสังคมสุโขทัย จากหลักฐานที่ปรากฏนิยมใช้วิธีการใด

  answer choices

  ก. อบรมคนให้มีศีลธรรม

  ข. ออกกฎหมายที่เข้มงวด

  ค. ให้รางวัลแก่ผู้ท าความดี

  ง. ลงโทษผู้ฝ่าฝืน

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  สุโขทัยได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกาย เถรวาทลัทธิลังกาวงศ์มาจากแห่งใด

  answer choices

  ก. ศรีลังกา

  ข. ทวารวดี

  ค. หริภุญชัย

  ง. นครศรีธรรมราช

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับลังกา

  answer choices

  ก. ลังกาส่งเครื่องราชบรรณาการ

  ข. ลังกาถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้สุโขทัย

  ค. สุโขทัยถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้ลังกา

  ง. สุโขทัยแผ่ขยายอ านาจเข้าครอบครองลังกา

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  . การมีสัมพันธไมตรีอันดีกับล้านนาส่งผลต่อสุโขทัย อย่างไร

  answer choices

  ก. ได้ก าลังช่วยยามเกิดสงคราม

  ข. เป็นแหล่งวัตถุดิบไว้ผลิตสินค้า

  ค. ปลอดภัยจากการถูกตีทางเหนือ

  ง. สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมได้อย่างเสรี

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  . พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยพระองค์ใดที่ทรงน า พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธไมตรี กับอาณาจักรต่างๆ

  answer choices

  ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

  ข. พ่อขุนรามค าแหงมหาราช

  ค. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)

  ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยที่เกี่ยวข้องกับ ชลประทาน

  answer choices

  ก. สรีดภงส์

  ข. เตาทุเรียง

  ค. ลายสือไทย

  ง. เครื่องสังคโลก

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  . มรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่คนปัจจุบันได้รับจากสมัย พ่อขุนรามค าแหงมหาราช คือสิ่งใด

  answer choices

  ก. ลายสือไทย

  ข. เมืองฉอด

  ค. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

  ง. การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  ภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยในข้อมูลใดที่เกี่ยวกับการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้

  answer choices

  ก. ตระพัง

  ข. เครื่องสังคโลก

  ค. พระพุทธรูป

  ง. อาวุธที่ท าด้วยส าริด

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สุโขทัยเสื่อมและตกเป็นส่วนหนึ่ง ของอยุธยามีหลายประการ ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ก. ความอ่อนแอทางทหาร

  ข. เก็บภาษีอากรได้น้อย

  ค. การค้าซบเซาเพราะอยู่ไกลทะเล

  ง. การแย่งชิงอ านาจในหมู่ราชวงศ์พระร่วง

Report Quiz
Join a game