การบัญชีเบื้องต้น 1
4 months ago
tongyu2507_83583
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
19 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.
  1. การบัญชีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  answer choices

  การจดบันทึก การจัดหมวดหมู่รายการเกี่ยวกับตัวเงิน

  การสรุปผลและการตีความข้อมูลทางการเงิน

  การสร้างข้อมูลขององค์กรให้กับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

  การรวบรวม การบันทึก การจัดหมวดหมู่ การสรุปผลและการวิเคราะห์ตีความข้อมูลทางการเงิน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.
  1. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการบัญชี
  answer choices

  เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากบุคคลภายนอกกิจการ

  เพื่อให้ข้อมูลภายในกิจการแก่ฝ่ายบริหารของกิจการเท่านั้น

  เพื่อวัดผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในแต่ละงวดบัญชี

  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีของกิจการ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.
  1. ข้อมูลทางบัญชีมีประโยชน์สำหรับกลุ่มบุคคลตามข้อใด
  answer choices

  รัฐบาล

  บุคคลทั่วไป

  บริษัทห้างร้านต่าง ๆ

  บุคคลภายในและภายนอกกิจการ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  4.บุคคลตามข้อใดที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานใน อนาคต

  answer choices

  เจ้าหนี้ของกิจการ

  พนักงานของกิจการ

  ฝ่ายบริหารของกิจการ

  ผู้ตรวจสอบบัญชีของกิจการ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  5. ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจะใช้ข้อมูลบัญชีของกิจการเพื่อประโยชน์ตามข้อใด

  answer choices

  นักลงทุนใช้ดูผลตอบแทนจากการลงทุน

  พนักงานใช้ดูผลตอบแทนจากการทำงานในกิจการ

  ฝ่ายบริหารได้ทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ

  เจ้าของกิจการค้าใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะขยายกิจการหรือไม่

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการบัญชี

  answer choices

  ใช้พิจารณาความมั่นคงของกิจการ

  ช่วยในด้านการควบคุม และวางแผน

  ช่วยให้ทราบข้อมูลทุกชนิดที่เกิดขึ้นในกิจการ

  ใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีให้แก่รัฐบาล

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  7. ข้อใดเป็นคำจำกัดความของข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี

  answer choices

  ข้อสมมติซึ่งนักบัญชีกำหนดขึ้นเพื่อการบันทึกบัญชีที่เหมือนกัน

  หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้นักบัญชีถือเป็นหลักปฏิบัติในการจัดทำบัญชี

  เป็นข้อตกลงระหว่างผู้จัดทำบัญชีกับเจ้าของกิจการเพื่อจะได้บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง

  เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีกับเจ้าของกิจการเพื่อจะได้บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  8. ข้อใดเป็นข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี

  answer choices

  หลักราคาทุน

  เกณฑ์เงินสด

  การดำเนินงานต่อเนื่อง

  หลักความเป็นหน่วยงาน

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  9. ข้อใดเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง

  answer choices

  รายได้ที่กิจการยังไม่ได้นำมาแสดงในงบการเงิน

  ค่าใช้จ่ายที่กิจการยังไม่ได้นำมาแสดงในงบการเงิน

  รายได้ที่เป็นของงวดบัญชีนี้ แต่กิจการยังไม่ได้รับเงิน

  ค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นของงวดบัญชีนี้ เนื่องจากยังไม่ได้รับบริการ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  10. ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติในการเขียนจำนวนเงินทางบัญชี

  answer choices

  เขียนให้ตรงหลัก อ่านง่าย และชัดเจน

  จำนวนเงินที่ไม่มีสตางค์ ช่องสตางค์ให้เว้นว่างไว้

  ถ้าเขียนจำนวนเงินผิดไม่มากให้ใช้น้ำยาลบคำผิดได้

  จำนวนเงินตั้งแต่ 3 หลักขึ้นไปให้ใส่เครื่องหมาย (–) ทุกครั้ง

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  11. ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ไขจำนวนเงินทางบัญชี

  answer choices

  ใช้ปากกาเขียนทับลงบนจำนวนเงินที่ผิดพร้อมเซ็นชื่อผู้แก้ไขกำกับไว้ทุกครั้ง

  ใช้ปากกาขีดฆ่าบนจำนวนเงินที่ผิดแล้วเขียนจำนวนเงินที่ถูกต้องไว้ใต้จำนวนเงินที่ผิดพร้อมเซ็นชื่อผู้แก้ไขกำกับไว้ทุกครั้ง

  ใช้ปากกาขีดฆ่าบนจำนวนเงินที่ผิดแล้วเขียนจำนวนเงินที่ถูกต้องไว้ข้างท้ายจำนวนเงินที่ผิดพร้อมซ็นชื่อผู้แก้ไขกำกับไว้ทุกครั้ง

  ใช้ปากกาขีดฆ่าบนจำนวนเงินที่ผิดแล้วเขียนจำนวนเงินที่ถูกต้องไว้บนจำนวนเงินที่ผิดพร้อมเซ็นชื่อผู้แก้ไขกำกับไว้ทุกครั้ง

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  12. ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติในการเขียนวัน เดือน ปีทางบัญชีที่นิยมโดยทั่วไป

  answer choices

  ไม่ควรเขียนเดือน และปีเป็นอักษรย่อ

  เขียนเดือนและปีทุกครั้งที่เกิดรายการและบันทึกบัญชี

  เขียนเดือน และปีเพียงครั้งเดียวในหน้าแรกที่บันทึกบัญชีเท่านั้น

  เขียนเดือน และปีด้วยอักษรย่อเพียงครั้งเดียวในแต่ละหน้าของสมุดบัญชี ส่วนวันที่ให้เขียนเรียงตามปฏิทิน

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  13. ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ โดยทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต คือ ข้อใด

  answer choices

  หนี้สิน

  ทุน

  สินทรัพย์

  ส่วนของเจ้าของ

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  14. ข้อใดเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียน

  answer choices

  ที่ดิน

  อาคาร

  รถยนต์

  วัสดุสำนักงาน

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  15. ข้อใดเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

  answer choices

  เงินสด

  ลูกหนี้

  วัสดุสำนักงาน

  อุปกรณ์สำนักงาน

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  16. “ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ โดยภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระ ภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ” เป็นความหมาย ของข้อใด

  answer choices

  ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

  หนี้สิน

  สินทรัพย์

  หนี้สินหมุนเวียน

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  17 ข้อใดเป็นหนี้สินประเภทหมุนเวียน

  answer choices

  หุ้นกู้

  ลูกหนี้

  เจ้าหนี้

  เงินกู้ยืมระยะยาว

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  18. ข้อใดเป็นหนี้สินประเภทไม่หมุนเวียน

  answer choices

  เงินกู้จำนอง

  เจ้าหนี้การค้า

  เงินฝากธนาคาร

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  19. กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงซึ่งเจ้าของกิจการมีในสินทรัพย์นั้น ๆ ภายหลังได้หักหนี้สินออกแล้วคือ ความหมาย ของข้อใด

  answer choices

  หนี้สิน

  สินทรัพย์

  หนี้สินหมุนเวียน

  ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

Report Quiz
Join a game