การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  answer choices

  ชาติชายเป็นโจรเหมือนพ่อ

  สมหญิงมีลักยิ้มเหมือนแม่

  กมลศรีชอบทานไก่ทอดเหมือนพ่อ

  สมานและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโครโมโซมเรียกว่าอะไร

  answer choices

  ยีน

  DNA

  โครมาทิน

  นิวเคลียส

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม ยีน และ DNA ถูกต้อง

  ก. โครโมโซมหนึ่งๆจะมียีนอยู่เป็นจำนวนมาก

  ข. เนื่องจากโครโมโซมอยู่เป็นคู่ ดังนั้นยีนบนโครโมโซมจึงเป็นคู่ด้วย

  ค. DNA เป็นสารเคมีที่สำคัญของยีน มีโครงสร้างเป็นสายยาวพันกันเป็นเกลียว

  ง. ยีนเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม มีหน้าที่กำหนดลักษณะต่างๆร่วมกับDNA

  answer choices

  ก และ ข

  ข และ ค

  ก ข และ ค

  ก ข ค และ ง

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  รูปแบบของยีนที่แสดงลักษณะต่างๆ หมายถึงข้อใด

  answer choices

  แอลลีล

  จีโนไทป์

  ฟีโนไทป์

  เซลล์สืบพันธุ์

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ชายผิวเผือกมีลักษณะผิวเผือกแท้แต่งงานกับหญิงผิวปกติ มีลักษณะปกติแท้ ลูกที่ออกมาจะมีผิวเผือกกี่เปอร์เซนต์

  answer choices

  0

  25

  50

  75

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  แอลลีนที่มีรูปแบบเดียวกัน เรียกว่าอะไร

  answer choices

  โลคัส

  โครมาทิน

  ฮอมอไซกัส

  เฮเทอโรไซกัส

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  กำหนดให้ถั่วลันเตาสีม่วงเป็นลักษณะเด่น ถั่วลันเตาสีขาวเป็นลักษณะด้อย ถ้าต้นถั่วลันเตาสองต้นเป็นเฮเทอโรไซกัส ในการผสมกันมีโอกาสได้ลูกที่มีสีม่วงร้อยละเท่าใด

  answer choices

  25

  50

  75

  100

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  โครโมโซมร่างกายจะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันเป็นคู่ๆ แต่ละคู่เรียกว่าอะไร

  answer choices

  โครมาทิน

  เซนโตรเมียร์

  ฮอมอโลกัสโครโมโซม

  ฮอมอไซกัสโครโมโซม

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ลักษณะในข้อใดเกี่ยวข้องกับยีนน้อยที่สุด

  answer choices

  สีผิว

  ความสูง

  สติปัญญา

  อารมณ์

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  เมนเดลศึกษาพืชชนิดใดในการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

  answer choices

  ถั่วปากอ้า

  ถั่วดิน

  ถั่วลันเตา

  ถั่วแปป

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ในการศึกษาของเมนเดล เลือกศึกษาได้กี่ลักษณะ

  answer choices

  5

  7

  9

  11

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ในการศึกษาของเมนเดล มีการคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีคุณสมบัติอย่างไร

  answer choices

  พันธุ์แท้ทั้งคู่

  พันธุ์ทางทั้งคู่

  พีอพันธุ์แท้ แม่พันธุ์ทาง

  พ่อพันธุ์ทาง แม่พันธุ์แท้

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  จากการทดลองของเมนเดล เมนเดลเรียกลักษณะต่างๆที่ปรากฏในรุ่น F1 เช่น ดอกลันเตามีสีม่วง ว่าอย่างไร

  answer choices

  ลักษณะด้อย

  ลักษณะเด่น

  ลักษณะสูง

  ลักษณะแท้

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  จากการทดลองของเมนเดล ลักษณะที่ไม่ปรากฏในรุ่น F1 แต่ปรากฏในรุ่น F2 เมนเดลเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าอะไร

  answer choices

  ลักษณะแท้

  ลักษณะเด่น

  ลักษณะด้อย

  ลักษณะปรากฏ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม เรียกว่าอะไร

  answer choices

  ยีน

  โครโมโซม

  พันธุศาสตร์

  พันธุวิศวศาสตร์

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียมี่เหมือนกัน โอกาสที่จะมีลูกเป็นทาลัสซีเมียกี่เปอร์เซนต์

  answer choices

  25

  50

  75

  100

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  กำหนดให้ A แทน ยีนเด่นที่ควบคุมลักษณะผิวปกติ

  a แทน ยีนด้อยที่ควบคุมลักษณะผิวเผือก

  สามี ภรรยา ที่มีลักษณะในคู่ใดที่ลูกพวกเขามีโอกาสแสดงลักษณะผิวเผือก 50%

  answer choices

  AA * aa

  Aa * Aa

  Aa * aa

  AA * Aa

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ลักษณะใดในมนุษย์ที่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากกว่าลักษณะทางพันธุกรรม

  answer choices

  เบาหวาน

  ตาบอดสี

  หมู่เลือด

  รสนิยม

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดลำดับหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ได้ถูกต้อง

  answer choices

  DNA ยีน โครโมโซม

  โครโมโซม ยีน DNA

  ยีน DNA โครโมโซม

  DNA โครโมโซม ยีน

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้คือฟีโนไทป์

  answer choices

  Aa

  ผมสีทอง

  AA หรือ aa

  สัญลักษณ์ของคู่ยีน

Report Quiz
Join a game