การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
4 months ago
krulookkaewssrm
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ได้ถูกต้อง

  answer choices

  เป็นการอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน

  เป็นการอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจและก่อให้เกิดความจรรโลงใจ

  เป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าอย่างมีเหตุผล

  เป็นการอ่านเพื่อขยายความจากเรื่องที่อ่านให้ครอบคลุมมากขึ้น

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  สารใดควรใช้หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์มากที่สุด

  answer choices

  แผ่นพับหน่วยงานราชการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  หนังสือเรียน

  กวีนิพนธ์

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ขั้นตอนการวิเคราะห์วิจารณ์

  answer choices

  ดึงเฉพาะจุดเด่นของเรื่องเพื่อวิจารณ์

  อ่านเรื่องที่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด

  มีประเด็นเพื่อตั้งคำถามกับเรื่องที่อ่าน

  เรียงลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสม

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  ทักษะการอ่านใด ไม่ใช่ทักษะสำคัญสำหรับการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

  answer choices

  การอ่านจับใจความ

  การอ่านขยายความ

  การอ่านถอดความ

  การอ่านตีความ

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  การประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ไม่ควรใช้หลักการใด

  answer choices

  พิจารณาองค์ประกอบของเรื่อง

  พิจารณาแนวคิดที่ผู้เขียนนำเสนอ

  พิจารณาเนื้อหาและวิธีการนำเสนอ

  พิจารณาสภาพสังคมที่ปรากฏในเรื่อง

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดการศึกษาประวัติผู้แต่งจึงเป็นหลักในการประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้

  answer choices

  เพราะทำให้เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลิน

  เพราะช่วยให้เข้าใจเรื่องที่แต่งชัดเจนยิ่งขึ้น

  เพราะช่วยให้เกิดความจรรโลงใจขณะอ่าน

  เพราะจะทำให้รู้แนวการเขียนและคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ที่ดี

  answer choices

  สุดาหาแก่นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอจากการตั้งชื่อตัวละคร

  ทิวาพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของวรรณกรรมอย่างเป็นกลาง

  จริยาประเมินค่างานเขียนยึดประสบการณ์ของตนเองเป็นหลัก

  ธาราศึกษาสภาพสังคมที่ปรากฏเป็นฉากหนึ่งในวรรณกรรม

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  "ดอกไม้มีหนามแหลม มิใช่แย้มคอยคนชม บานไว้เพื่อสะสม ความอุดมแห่งผืนดิน "

  “ดอกไม้” ในบทร้อยกรองดังกล่าวหมายถึงสิ่งใด

  answer choices

  สตรี

  ความรัก

  ความสงบสุข

  ความสวยงาม

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  ลางลิงลิงลอดไม้ ลางลิง

  แลลูกลิงลงชิง ลูกไม้

  ลิงลมไล่ลมติง ลิงโลด หนีนา

  แลลูกลิงลางไหล้ ลอดเลี้ยวลางลิง

  บทร้อยกรองดังกล่าวมีคุณค่าด้านใด

  answer choices

  การให้ความรู้เรื่องธรรมชาติ

  การใช้โวหารบรรยายเพื่อเล่าเรื่อง

  การเล่นเสียง สัมผัสในและสัมผัสนอก

  การใช้ภาพพจน์เพื่อทำให้เกิดจินตภาพ

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  สูบบุหรี่มีแต่จะคอยบั่น

  ทอนอายุให้สั้นนั้นแน่ๆ

  กำลังจิตถูกตัดรอนให้อ่อนแอ

  เพราะต้องแพ้แก่ความเงี่ยนราบเตียนไป

  จากวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุนี้ให้ข้อคิดอย่างไร

  answer choices

  คนเราควรตัดความอยากเพื่อเลิกบุหรี่

  การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี จึงควรเลิก

  บุหรี่ทำให้จิตใจอ่อนแอและไร้พลัง

  การสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพไม่แย่ลง

Report Quiz
Join a game