เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4 months ago
pompomna99
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์

  answer choices

  การหาภาพต้องหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้ลำกล้องขึ้นไปอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดก่อน แล้วจึงเลื่อนลง

  การเริ่มดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์ให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุอันที่มีกำลังขยายต่ำสุดมาอยู่ตรงลำกล้อง

  ถ้าต้องการเลื่อนภาพที่เห็นจากกล้องลงด้านล่างต้องเลื่อนแผ่นสไลด์ขึ้นด้านบน

  การปรับหาภาพให้หมุนปุ่มปรับภาพหยาบจนเห็นวัตถุ แล้วจึงหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  อุปกรณ์ในข้อใดเมื่อเลิกใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วต้องถอดเก็บ

  answer choices

  เลนส์ใกล้วัตถุ

  เลนส์ใกล้ตา

  กระจกเงารับแสง

  ปุ่มปรับภาพหยาบ

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  หน่วยที่เล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ในการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ คือข้อใด

  answer choices

  เม็ดคลอโรพลาสต์

  โมเลกุลของโปรตีน

  เซลล์

  นิวเคลียส

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  เซลล์ใดมีลักษณะเป็นเส้นยาว และมีเส้นใยเป็นกิ่งแขนงมากมายมีทั้งยาวและสั้น

  answer choices

  เซลล์อสุจิคนและเซลล์เม็ดเลือดขาวคน

  เซลล์ประสาทคน

  เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์ประสาทคน

  เซลล์เม็ดเลือดแดง

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  “อะมีบา” เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีรูปร่างและลักษณะของเซลล์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการดำรงชีวิตมีการเคลื่อนที่โดนใช้สิ่งใด

  answer choices

  แส้

  ขน

  หาง

  ขาเทียม

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  สิ่งมีชีวิตใดที่มีรูปร่างรียาว มีแฟลเจลลา (แส้) อยู่ด้านบน ใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนที่

  answer choices

  ยูกลีนา

  ไฮดรา

  อะมีบา

  พารามีเซียม

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  เซลล์ในร่างกายมนุษย์มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์ในข้อใด

  answer choices

  เซลล์หัวใจ

  เซลล์ตับ

  เซลล์เม็ดเลือดแดง

  เซลล์สมอง

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  องค์ประกอบใดที่พบเฉพาะเซลล์พืชเท่านั้น

  answer choices

  ผนังเซลล์

  เยื่อหุ้มเซลล์

  นิวเคลียส

  ไรโบโซม

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารใดเป็นหลักสำคัญ

  answer choices

  ไขมัน

  เซลลูโลส

  โปรตีน

  คาร์โบไฮเดรต

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ส่วนใดของเซลล์ที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้เซลล์ดำรงสภาพอยู่อย่างปกติ

  answer choices

  ผนังเซลล์

  นิวเคลียส

  เยื่อหุ้มเซลล์

  ไซโตพลาสซึม

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  พืชสร้างอาหารได้เองเพราะในไซโตพลาสซึมมีสารใด

  answer choices

  เม็ดคลอโรพลาสต์

  ไมโทคอนเดรีย

  นิวเคลียส

  ไรโบโซม

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  เยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  ยอมให้น้ำผ่านได้เท่านั้น

  ไม่ยอมให้สารใดๆ ผ่านเข้าออก

  ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้

  ยอมให้โมเลกุลของสารบางชนิดผ่าน

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  เซลล์จะเก็บสะสมสารต่างๆ ไว้ในโครงสร้างใด

  answer choices

  กอลจิบอดี

  ไรโบโซม

  แวคิวโอล

  ร่างแหเอนโดพลาสซึม

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

  answer choices

  อะมีบา

  ไฮดรา

  ยูกลีนา

  พารามีเซียม

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  ผนังเซลล์สามารถพบได้ในข้อใด

  answer choices

  เซลล์เม็ดเลือดขาว

  เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

  เซลล์กล้ามเนื้อ

  เซลล์ขนราก

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นออร์แกแนลล์ที่พบในเซลล์สัตว์

  answer choices

  แวคิวโอล

  เยื่อหุ้มเซลล์

  นิวเคลียส

  คลโรพลาสต์

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  ส่วนที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนคือข้อใด

  answer choices

  คลิโนลัส

  โครมาติน

  ออร์แกแนลล์

  ไรโบโซม

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  คลอโรฟิลล์ทำหน้าที่สำคัญในพืชอย่างไร

  answer choices

  การดูดกลืนแสง

  สังเคราะห์แสง

  การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

  การสืบพันธุ์

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  การแพร่ของโมเลกุลของน้ำจากที่มีโมเลกุลของน้ำจากที่มีโมเลกุลของน้ำมากกว่าไปยังที่ซึ่งมีโมเลกุลของน้ำน้อยกว่าโดยการผ่านเนื้อเยื่อ เราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไร

  answer choices

  การกระจาย

  การออสโมซิส

  การแพร่

  การดูดซึม

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  ส่วนใดของกล้องจุลทรรศน์ที่ทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงสว่างให้ส่องไปยังวัตถุหรือสไลด์

  answer choices

  เลนส์ใกล้ตา

  ลำกล้อง

  ปุ่มปรับไดอะเฟรม

  กระจกเงา

Report Quiz
Join a game