ทวีปยุโรป
4 months ago
shoonarack_18610
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ลักษณะภูมิประเทศของยุโรปตอนเหนือข้อใดเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง

  answer choices

  ทะเลเหนือ

  ช่องแคบยิบรอลตา

  ชายฝั่งแบบฟยอร์ด

  คาบสมุทรจัตแลนด์

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดประเทศเนเธอร์แลนด์จึงต้องสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำทะเลเข้ามาท่วมบริเวณพื้นดิน

  answer choices

  เพื่อแก้ปัญหาดินเค็ม

  เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

  เพื่อป้องกันดินเสื่อมโทรมจากน้ำทะเล

  มีพื้นดินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ดินแดนหมื่นทะเลสาบเกิดจากกระบวนการในข้อใด

  answer choices

  การทับถม

  การพัดพา

  การกัดกร่อน

  การพังทลาย

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ที่ราบตะกอนน้ำพาของทวีปยุโรปเกิดจากการทับถมของแม่น้ำในข้อใด

  answer choices

  แม่น้ำไรน์ แม่น้ำแซน

  แม่น้ำโป แม่น้ำดานูบ

  แม่น้ำเทมส์ แม่น้ำเอลเบ

  แม่น้ำโอเดอร์ แม่น้ำโวลกา

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  กิจกรรมใดสัมพันธ์กับภูมิอากาศ

  answer choices

  ฟาร์มโคนม - ไทกา

  เลี้ยงแกะ แพะ - ทุนดรา

  เลี้ยงสัตว์เร่ร่อน - ชื้นภาคพื้นทวีป

  ปลูกองุ่น มะกอก - เมดิเตอร์เรเนียน

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  ปัจจัยใดทำให้ทวีปยุโรปไม่มีภูมิอากาศร้อนชื้นเหมือนทวีปอื่น

  answer choices

  ทำเลที่ตั้งตามแนวละติจูด

  อิทธิพลความชื้นจากทะเล

  ทำเลที่ตั้งตามแนวลองจิจูด

  อิทธิพลของลมประจำตะวันตก

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ภูมิภาคใดของทวีปยุโรปที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่เบาบาง

  answer choices

  ยุโรปใต้

  ยุโรปเหนือ

  ยุโรปตะวันตก

  ยุโรปตะวันออก

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  อัตราการเพิ่มของประชากรในทวีปยุโรปอยู่ในอัตราต่ำ เนื่องจากสาเหตุข้อใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  ชาวยุโรปนิยมมีบุตรน้อย

  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำ

  พื้นที่ของทวีปมีจำกัดไม่เพียงพอกับจำนวนประชากร

  นโยบายการวางแผนครอบครัวและประชากรไม่นิยมการมีบุตรมาก

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ประชากรกลุ่มแอลไพน์ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศใด

  answer choices

  รัสเซีย ยูเครน ฮังการี

  สเปน อิตาลี ออสเตรีย

  นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

  เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ โปรตุเกส

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ภูมิภาคใดใช้ภาษาในกลุ่มภาษาละติน หรือภาษาโรแมนซ์

  answer choices

  ยุโรปใต้ ยุโรปเหนือ

  ยุโรปใต้ ยุโรปตะวันตก

  ยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันออก

  ยุโรปใต้ ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  ชาวยุโรปในภูมิภาคต่าง ๆ จะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  การใช้ภาษาพูด

  การใช้ภาษาเขียน

  การนับถือศาสนา

  การใช้สกุลเงินตรา

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดสินแร่ในทวีปยุโรปจึงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร

  answer choices

  สินแร่เป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง

  สินแร่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป

  มีการส่งออกเพื่อไปขายยังต่างประเทศ

  มีการทำอุตสาหกรรมมากและมีการขุดแร่มาใช้เป็นเวลานาน

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  ศูนย์กลางการบริหารงานของสหภาพยุโรป (EU) อยู่ที่ใด

  answer choices

  กรุงโรม ประเทศอิตาลี

  กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

  กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

  กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  ข้อจำกัดเกี่ยวกับสินค้าที่ตลาดยุโรปรับซื้อคือข้อใด

  answer choices

  ต้องมีต้นทุนต่ำ

  ต้องมีคุณภาพขั้นสูงสุด

  ต้องมีการประทับตรา AE Making

  ต้องมีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  เส้นสมมติใดบ่งบอกได้ว่าทวีปยุโรปมีทำเลที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด

  answer choices

  เส้นเมอริเดียน

  เส้นละติจูดและลองจิจูด

  เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์

  เส้นทรอปิกออฟแคปริคอน

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นลักษณะพืชพรรณธรรมชาติประเภทป่าเมดิเตอร์เรเนียน

  answer choices

  มอสส์ ไลเคน

  ไม้ในวงศ์โกงกาง

  ไม้เนื้อแข็ง มีใบเป็นมัน

  ไม้เนื้ออ่อน มีใบแหลม ลำต้นตรง

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  พืชเศรษฐกิจในข้อใดปลูกมากที่สุดในเกือบทุกประเทศของทวีปยุโรป

  answer choices

  ข้าวโอ๊ต

  ข้าวสาลี

  ข้าวฟ่าง

  ข้าวบาร์เลย์

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดแม่น้ำวอลกาจึงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจน้อยกว่าแม่น้ำสายอื่น ๆ ในทวีปยุโรป

  answer choices

  มีเกาะแก่งมาก

  น้ำเป็นน้ำแข็งตลอดปี

  ตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเศรษฐกิจ

  ไหลลงทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นทะเลปิด

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  แร่ธาตุชนิดใดมีความสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปมากที่สุด

  answer choices

  เหล็ก ถ่านหิน

  สังกะสี บ็อกไซด์

  วุลเฟรม ทองแดง

  ยูเรเนียม ปิโตเลียม

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของทวีปยุโรปด้านการประมงทางทะเล

  answer choices

  คูริลแบงก์

  แกรนด์แบงส์

  ดอกเกอร์แบงก์

  เกรทฟิชเชอร์แบงก์

Report Quiz
Join a game