กระบวนการทางประวัติศาสตร์
5 months ago
jinuttha.nui
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ประวัติศาสตร์ หมายถึงอะไร

  answer choices

  เรื่องราวในอดีตของมนุษย์

  เรื่องราวความเป็นมาของมนุษยชาติ

  เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตของมนุษย์

  เรื่องราวในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในอดีตของมนุษย์

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ในการศึกษาประวัติศาสตร์หลักฐานในข้อใดสามารถเชื่อถือได้ มากที่สุด

  answer choices

  ตำนาน

  ศิลาจารึก

  คำบอกเล่า

  ข้อคิดเห็นของนักประวัติศาสตร์

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอาณาจักรและกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักร เรียกว่าสิ่งใด

  answer choices

  พงศาวดาร

  จดหมายเหตุ

  ตำนาน

  เอกสารพื้นบ้าน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์

  เช่น พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพ ต่างๆ คือหลักฐานชนิดใด

  answer choices

  โบราณสถาน

  โบราณวัตถุ

  ปูชนียสถาน

  ปูชนียวัตถุ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  เอกสารทางราชการบันทึกความทรงจำ กฎหมาย หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สไลด์ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

  answer choices

  หลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร

  หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ

  หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ

  หลักฐานที่เป็นวัตถุ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  การเขียนรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ เรียกว่าสิ่งใด

  answer choices

  จาร

  จารึก

  ตำนาน

  พงศาวดาร

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันคือ

  answer choices

  การค้นหาร่องรอยในอดีต

  การรวบรวมเรื่องราวในอดีต

  การจดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน

  การบันทึกประวัติศาสตร์โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  นิทานเรื่องท้าวแสนปม จัดเป็นตำนานไทยชนิดใด

  answer choices

  พงศาวดาร

  เอกสารพื้นเมือง

  ตำนานในรูปของนิทานพื้นบ้าน

  ตำนานในรูปของการบันทึกประวัติของพระพุทธศาสนา

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  สิ่งที่เราต้องการทราบมากที่สุดในการศึกษาประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยคือข้อใด

  answer choices

  การดำรงชีวิตของชนชาติไทย

  อารยธรรมที่ชนชาติไทยสร้างไว้

  พัฒนาการเริ่มต้นของชนชาติไทย

  เส้นทางการอพยพของชนชาติไทย

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การตรวจสอบหาความอคติและความบกพร่องของหลักฐาน อยู่ในวิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอนใด

  answer choices

  การตั้งประเด็นศึกษา

  การสืบค้น และรวบรวมข้อมูล

  การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล

  การคัดเลือกและประเมินหลักฐาน

Report Quiz
Join a game