หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  การทำพิธีบูชายัญ บวงสรวงเทพเจ้า เกิดจากสาเหตุปัจจัยใดของคติความเชื่อของสังคมชมพูทวีปก่อนพุทธกาล

  answer choices

  ความกลัวต่อเทพเจ้า

  ความภักดีต่อเทพเจ้า

  การแสวงหาความสุขและหาทางพ้นทุกข์

  เป็นพิธีที่กระทำหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผล

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  จัณฑาล หมายถึงชนชั้นประเภทใด

  answer choices

  ชนชั้นนอกชั้นวรรณะ

  ชนชั้นขอทานเลี้ยงชีพ

  ชนชั้นที่อาศัยอยู่ตามป่า

  ชนชั้นที่รับใช้พระราชา

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  สังคมชมพูทวีปมีลักษณะทางสังคมอย่างไร

  answer choices

  ประชาธิปไตย

  ลัทธิความเชื่อ

  ระบบวรรณะ

  หลากหลายศาสนา

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  หลักธรรมใดที่ทำให้พระสงฆ์เกิดความสามัคคีในการดูแลปกครองหมู่คณะ

  answer choices

  พรหมวิหาร

  โอวาท 3

  สังคหวัตถุ 4

  อปริหานิยธรรม 7

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  อุคฆฏิตัญญูมีความหมายตรงกับลักษณะของบุคคลประเภทใด

  answer choices

  ผู้มีปัญญาเพียงบอกแค่หัวข้อธรรมก็สามารถรู้ได้อย่างแจ่มแจ้ง

  ผู้ที่สามารถแนะนำหัวข้อธรรมได้ ปฏิบัติในไม่ช้าก็สามารถบรรลุธรรมได้

  ผู้ที่สามารถแนะนำได้และค่อย ๆ พัฒนาไปตามลำดับ

  ผู้มีปัญญาเขลาแนะนำสั่งสอนได้ยาก

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  พระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าใช้ดูแลปกครองพระสงฆ์ เปรียบเสมือนกับกฎหมายฉบับใดในการใช้ปกครองประเทศ

  answer choices

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

  กฎหมายพระราชบัญญัติ

  กฎหมายพระราชกฤษฎีกา

  กฎหมายพระราชกำหนด

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  การเกิดหรือการก่อตั้งพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ตรงกับวันสำคัญในข้อใด

  answer choices

  มาฆบูชา

  วิสาขบูชา

  อาสาฬหบูชา

  อัฐมีบูชา

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงสามารถดำรงสืบทอดมาถึง 2,500 กว่าปีได้

  answer choices

  เพราะสงฆ์มีกำลังเข้มแข็ง

  เพราะประชาชนทำนุบำรุงพระศาสนา

  เพราะพระบารมีของพระพุทธองค์

  เพราะพุทธบริษัท 4 ปฏิบัติสืบทอดพระธรรมวินัย

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  พระพุทธเจ้าเสด็จออกโปรดสัตว์โลก โดยทรงมีพระเมตตาให้สัตว์โลกพ้นจากความทุกข์ ตลอดระยะเวลา 45 พระพรรษา เป็นการบำเพ็ญพระองค์ตามหลักพระพุทธคุณในข้อใด

  answer choices

  พระปัญญาธิคุณ

  พระวิสุทธิคุณ

  พระมหากรุณาธิคุณ

  พระเมตตาคุณ

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์ และพระอุบาลีรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ เพราะทรงมีพระพุทธประสงค์ตามข้อใด

  answer choices

  เพื่อเป็นหัวหน้าพระสงฆ์ภายหลังพระพุทธองค์ปรินิพพาน

  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

  เพื่อเป็นผู้อุปัฏฐากพัดวีหลังจากทรงแสดงธรรมจบ

  เพื่อเป็นผู้คอยปฏิสันถารพุทธสาวกที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์

Report Quiz
Join a game