แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการลงทุนและการออม
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  1.ข้อใดเป็นความหมายของการลงทุน

  answer choices

  ก.การใช้จ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าและบริการในอนาคต

  ข.การใช้จ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาให้กับลูกเพื่ออนาคต

  ค.การเก็บรายได้ที่หักจากค่าใช้จ่ายเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต

  ง. การนำเงินเก็บบางส่วนไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  2.ข้อใดเป็นความหมายของการออมเงิน

  answer choices

  ก.การใช้จ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าและบริการในอนาคต

  ข.การใช้จ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาให้กับลูกเพื่ออนาคต

  ค.การเก็บรายได้ที่หักจากค่าใช้จ่ายเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต

  ง.การนำเงินเก็บบางส่วนไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  3.เมื่อมีการออมในระดับครัวเรือนลดลงจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศอย่างไร

  answer choices

  ก.เงินคงคลังรัฐบาลลดลง

  ข.ทำให้ธนาคารขาดรายได้

  ค.เศรษฐกิจหยุดชะงัก

  ง.เศรษฐกิจประเทศขาดความสมดุลระหว่างการออมและการลงทุน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  4.ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในภาคการลงทุนของภาครัฐบาล

  answer choices

  ก.การก่อสร้างสาธารณูปโภค

  ข.การพัฒนาสถานบริการของสมาคมการท่องเที่ยว

  ค.การพัฒนาแหล่งบริการสาธารณสุข

  ง.การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  5.การออมมีข้อได้เปรียบกว่าการลงทุนในเรื่องใด

  answer choices

  ก.ได้รับผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าการลงทุน

  ข.มีสภาพคล่องสูงกว่าเงินลงทุน

  ค.ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าเงินลงทุน

  ง. มีความเสี่ยงสูงกว่าการนำเงินไปลงทุน

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  6. การทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน เป็นการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายในข้อใด

  answer choices

  ก.ประหยัด อดออม เพื่ออนาคต

  ข.การพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

  ค.ใช้จ่ายอย่างประหยัด เหลือใช้เก็บออม

  ง.ลดรายจ่าย เพิ่มพูนรายได้

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  7.ปัจจัยใดเป็นแรงเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินเพิ่มขึ้น

  answer choices

  ก.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวลดลง

  ข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวคงที่

  ค.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวสูงขึ้น

  ง.ภาวะเงินเฟ้อมีการปรับตัวสูงขึ้น

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  8. ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อการตัดสินใจในการออมและการลงทุนมากที่สุด

  answer choices

  ก.เทคโนโลยี

  ข.ค่าของเงิน

  ค.อัตราดอกเบี้ย

  ง.การคาดเดาภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  9.ปัญหาใดที่ส่งผลต่อการออมและการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดในปัจจุบัน

  answer choices

  ก.ประเทศไทยยังมีการออมที่ต่ำกว่าการลงทุน

  ข.เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน

  ค.ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้ามากกว่าส่งออก

  ง.จำนวนเงินคงคลังของรัฐบาลมีปริมาณที่ลดลง

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  10.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยของการลงทุนและการออม

  answer choices

  ก.ค่าของเงิน

  ข.อัตราดอกเบี้ย

  ค. การเก็บรายได้

  ง.การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต

Report Quiz
Join a game