ภาษาไทย_ม3_หลักภาษา_1_การอ่านออกเสียง
5 months ago
jokerbothh_76767
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q. ทักษะในข้อใดมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
  answer choices
  การเขียน
  การอ่าน
  การพูด
  การฟัง
 • Question 2
  120 seconds
  Q. ข้อใดคือการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง
  answer choices
  สุดาทำความเข้าใจในเรื่องที่จะอ่านอย่างถี่ถ้วน
  สมเดชศึกษาเจตนาของผู้แต่งเรื่องที่จะอ่าน
  สมศักดิ์ทดลองออกเสียงก่อนที่จะอ่าน
  สมชายกำหนดท่าทางที่จะอ่าน
 • Question 3
  120 seconds
  Q. ข้อใดคือลักษณะของผู้ที่อ่านเป็น
  answer choices
  แก้วอ่านหนังสือแล้วประเมินค่าของเรื่องที่อ่านได้
  ก้อยอ่านหนังสือแล้วมีความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
  เก่งอ่านหนังสือแล้วแปลความหมายได้
  กล้าผสมอักษรแล้วอ่านเป็นคำได้
 • Question 4
  120 seconds
  Q. ข้อใดไม่ใช่การอ่านเพื่อความรู้
  answer choices
  ไก่อูมีความทุกข์จึงไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเพื่อผ่อนคลายความทุกข์
  ไก่โต้งอ่านนวนิยายเก็บข้อมูลแล้วไปเขียนนวนิยายส่งเข้าประกวด
  ไก่แจ้อ่านตำราอาหารไทยไปทำขนมขาย
  ไก่ต๊อกอ่านฉลากยาแล้วปฏิบัติตาม
 • Question 5
  120 seconds
  Q. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของร้อยแก้ว
  answer choices
  ข้อความที่มีรูปแบบถูกต้องตรงตามไวยากรณ์ไทย
  ข้อความที่ไม่เน้นระบบคำและโครงสร้างประโยค
  ข้อความที่ใช้เขียนอยู่ในชีวิตประจำวัน
  ข้อความที่ไม่มีลักษณะบังคับสัมผัส
 • Question 6
  120 seconds
  Q. ถ้าต้องการให้ทอดหางเสียง ต้องใช้เครื่องหมายใดกำกับ
  answer choices
  ****
  ------
  ........
  //
 • Question 7
  120 seconds
  Q. การทำเครื่องหมายในบทอ่าน ถ้าใช้เครื่องหมาย /  หมายความว่าอย่างไร
  answer choices
  ให้สังเกตข้อความที่จะอ่านต่อไปข้างหน้า
  เว้นวรรคเล็กน้อยเพื่อหยุดหายใจ
  หยุดหายใจ
  หยุดอ่าน
 • Question 8
  120 seconds
  Q. การใส่อารมณ์ในการอ่านเป็นผลดีอย่างไร
  answer choices
  ทำให้ผู้อ่านมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
  ทำให้การอ่านนั้นชวนฟังยิ่งขึ้น
  ทำให้เรื่องที่อ่านนั้นน่าสนใจ
  เปลี่ยนอารมณ์ของผู้ฟัง     
 • Question 9
  120 seconds
  Q. ข้อใดสำคัญที่สุดในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
  answer choices
  อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
  อ่านให้เสียงดังพอสมควร
  อ่านให้เป็นเสียงพูด
  มีสมาธิในการอ่าน
 • Question 10
  120 seconds
  Q. ข้อใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องที่สุด
  answer choices
  ภพนี้/มิใช่หล้า   หงส์ทอง/เดียวเลย
  น้ำมิตร/แล้งโลกม้วย  หมดสิ้น/สุขศานต์
  กาก็เจ้า/ของครอง   ชีพด้วย
  เมาสม/มุติจองหอง    หินชาติ
 • Question 11
  120 seconds
  Q. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการอ่านบทร้อยกรอง
  answer choices
  ต้องรู้จักใส่อารมณ์ความรู้สึกในบทร้อยกรองที่อ่าน
  ต้องรู้จักผสมคำหรือพยางค์บทร้อยกรองที่อ่าน
  ต้องรู้จักฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองที่อ่าน
  ต้องรู้จักทำนองของบทร้อยกรองที่อ่าน
 • Question 12
  120 seconds
  Q. กลอนบทละครมีความแตกต่างจากกลอนสุภาพทั่วไปอย่างไร
  answer choices
  จำนวนบาทในแต่ละบท
  จำนวนคำในแต่ละวรรค
  การสัมผัสระหว่างบท
  คำขึ้นต้นบท
 • Question 13
  120 seconds
  Q. การพรรณนาความทั่วไปนิยมใช้คำประพันธ์ในข้อใด
  answer choices
  กลอนเสภา 
  กาพย์ยานี 11
  โคลงสี่สุภาพ
  กาพย์ฉบัง 16
 • Question 14
  120 seconds
  Q. การพรรณนาความงามของธรรมชาตินิยมใช้คำประพันธ์  ในข้อใด
  answer choices
  กาพย์ยานี 11
  โคลงสี่สุภาพ
  กาพย์ฉบัง 16
  กลอนเสภา
 • Question 15
  120 seconds
  Q. การอ่านคำประพันธ์ในข้อใดที่เชื่อกันว่าเริ่มต้นจากในคุกที่คุมขังนักโทษ
  answer choices
  กาพย์ยานี 11
  กาพย์ฉบัง 16
  โคลงสี่สุภาพ
  กลอนเสภา
 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของร้อยแก้ว

  answer choices

  ข้อความที่มีรูปแบบถูกต้องตรงตามไวยากรณ์ไทย

  ข้อความที่ไม่เน้นระบบคำและโครงสร้างประโยค

  ข้อความที่ใช้เขียนอยู่ในชีวิตประจำวัน

  ข้อความที่ไม่มีลักษณะบังคับสัมผัส

Report Quiz
Join a game