លំហាត់
5 months ago
chandayorn02_21806
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  តើMouseគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  answer choices

  សម្រាប់លុយឯកសារ

  សម្រាប់វាយឯសារ

  សម្រាប់បញ្ចាទៅលើកុំព្យូទ័រ

  សម្រាប់ផ្ទុកភ្លើង

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  តើKeyboardគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  answer choices

  សម្រាប់លុយឯកសារ

  សម្រាប់វាយឯកសារ ឬ អត្ថបទផ្សេងៗ

  សម្រាប់បញ្ចាទៅលើកុំព្យូទ័រ

  សម្រាប់ផ្ទុកភ្លើង

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  តើSpeakerគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  answer choices

  សម្រាប់លុយឯកសារ

  សម្រាប់វាយឯកសារ

  សម្រាប់បញ្ចាទៅលើកុំព្យូទ័រ

  សម្រាប់ដាក់ឱ្យលឺសំលេងឬស្តាប់សំលេង

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  តើMonitorគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  answer choices

  សម្រាប់បង្ហាញឯកសារ ឬមើលឯកសារ

  សម្រាប់វាយឯកសារ

  សម្រាប់បញ្ចាទៅលើកុំព្យូទ័រ

  សម្រាប់ដាក់ឱ្យលើសំលេងឬស្តាប់សំលេង

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  តើUPSគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  answer choices

  សម្រាប់បង្ហាញឯកសារ ឬមើលឯកសារ

  សម្រាប់វាយឯកសារ

  សម្រាប់ផ្ទុកភ្លើងរយៈពេលខ្លី

  សម្រាប់ដាក់ឱ្យលើសំលេងឬស្តាប់សំលេង

 • Question 6
  10 seconds
  Q.

  តើSaveគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  answer choices

  សម្រាប់រក្សាឯកសារទុក

  សម្រាប់វាយឯកសារ

  សម្រាប់ផ្ទុកភ្លើងរយៈពេលខ្លី

  សម្រាប់ដាក់ឱ្យលើសំលេងឬស្តាប់សំលេង

 • Question 7
  10 seconds
  Q.

  តើOpenគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  answer choices

  សម្រាប់រក្សាឯកសារ

  សម្រាប់បើកយកឯកសារមកវាយបន្តឬមើលឯកសារ

  សម្រាប់ផ្ទុកភ្លើងរយៈពេលខ្លី

  សម្រាប់ដាក់ឱ្យលើសំលេងឬស្តាប់សំលេង

 • Question 8
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

  answer choices

  Mouse

  Monitor

  Speaker

  UPS

 • Question 9
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

  answer choices

  Mouse

  Monitor

  Speaker

  UPS

 • Question 10
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

  answer choices

  Mouse

  Monitor

  Keyboard

  UPS

 • Question 11
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

  answer choices

  Mouse

  Monitor

  Keyboard

  UPS

 • Question 12
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

  answer choices

  Mouse

  Monitor

  Keyboard

  Speaker

 • Question 13
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

  answer choices

  Mouse

  System Unit

  Keyboard

  Speaker

 • Question 14
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះត្រូវនឹងចម្លើយមួយណា?

  answer choices

  ក និង គ

  ាំ និង ា

  ទ និង ត

 • Question 15
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះត្រូវនឹងចម្លើយមួយណា?

  answer choices

  ក និង គ

  ាំ និង ា

  ទ និង ត

 • Question 16
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះត្រូវនឹងចម្លើយមួយណា?

  answer choices

  ក និង គ

  ាំ និង ា

  ទ និង ត

 • Question 17
  10 seconds
  Q.

  តើMin( )គេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  answer choices

  សម្រាប់លុយឯកសារ

  សម្រាប់រកតំលៃតូចជាងគេ

  សម្រាប់បញ្ចាទៅលើកុំព្យូទ័រ

  សម្រាប់ផ្ទុកភ្លើង

 • Question 18
  10 seconds
  Q.

  តើរូបភាពនេះត្រូវនឹងចម្លើយមួយណា?

  answer choices

  ក និង គ

  ប និង ព

  ទ និង ត

Report Quiz
Join a game