ที่มาของชนชาติไทย
5 months ago
thanaphongmm_26659
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  แนวความคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่บริเวณมณฑลเสฉวน เป็นแนวคิดของใคร

  answer choices

  ลาคูเปอร์รี

  วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์

  ลาลูแบร์

  โคลฮูล

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ใครคือผู้สนับสนุนแนวคิดเรื่องคนไทยมีถิ่นกำเนิดในมณฑลเฉสวน

  answer choices

  ขจร สุขพาณิช

  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  แช่ม บุญนาค

  ขุนวิจิตรมาตรา

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  หลักฐานที่ใช้ศึกษาเรื่องคนไทยมีถิ่นกำเนิดในมณฑลเสฉวนคือสิ่งใด

  answer choices

  จดหมายเหตุของจีน

  ความคล้ายคลึงของภาษา

  อาชีพเกษตรกรรม

  ลักษณะทางวัฒนธรรม

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  หนังสือเรื่องสยามกับสุวรรณภูมิของหลวงวิจิตรวาทการ เป็นการแสดงถึงความเชื่อในเรื่องถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณใด

  answer choices

  เทือกเขาอัลไต

  มณฑลเสฉวน

  ตอนใต้ของจีน

  แหลมมลายู

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  แนวคิดในเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยปัจจุบัน มีผู้คิดค้นไว้กี่แนวคิด

  answer choices

  ๒ แนวคิด

  ๓ แนวคิด

  ๔ แนวคิด

  ๕ แนวคิด

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  แนวคิดเรื่องชนชาติไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไตใช้หลักฐานใดในการศึกษาค้นคว้า

  answer choices

  ด้านภาษา

  ด้านศาสนา

  ด้านเชื้อชาติ

  ด้านการประกอบอาชีพ

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  การศึกษาในเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยเริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังในรัชสมัยใด

  answer choices

  รัชกาลที่ ๔

  รัชกาลที่ ๕

  รัชกาลที่ ๖

  รัชกาลที่ ๗

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  หนังสือเรื่องหลักไทเป็นหนังสือที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณใด

  answer choices

  เทือกเขาอัลไต

  ประเทศไทย

  มณฑลเสฉวน

  ตอนใต้ของจีน

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดแนวคิดเรื่องถิ่นกำหนดของชนชาติไทยในบริเวณเทือกเขาอัลไตจึงไม่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน

  answer choices

  เทือกเขาอัลไตมีภูมิอากาศเอื้อแก่การอยู่อาศัยมากกว่าจะอพยพย้ายถิ่น

  เทือกเขาอัลไตมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ไม่เหมาะแก่การดำรงชีพของคนไทย

  เทือกเขาอัลไตมีอากาศอบอุ่น มีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมคนไทย

  เทือกเขาอัลไตเป็นที่อยู่เดิมของบรรพบุรุษชาวจีน ซึ่งคนไทยไม่สามารถอาศััยร่วมอยู่ได้

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  หลักฐานใดมีประโยชน์ในการศึกษาเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทยน้อยที่สุด

  answer choices

  ตำนานอาณาจักรโยนกเชียงแสน

  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

  แผนที่กรุงศรีอยุธยาของพ่อค้าชาวฝรั่งเศส

  งานเขียนเรื่องชนชาติไทยของนักวิชาการต่างชาติ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยคือข้อใด

  answer choices

  ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรม

  ต้องการแสดงพลังความรักชาติ

  เพื่อคนไทยจะได้สามัคคีกลมเกลียวดั่งเช่นคนในอดีต

  ต้องการแสดงให้เห็นความเก่าแก่ของอารยธรรมของชนชาติไทย

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ มีทัศนะว่าถิ่นฐานของไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน

  answer choices

  นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ

  นายแพทย์สุด แสงวิเชียร

  หลวงวิจิตรวาทการ

  ขุนวิจิตรมาตรา

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  แนวคิดถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยข้อใดได้รับการยอมรับอย่งกว้างขวางมากทีสุดในปัจจุบัน

  answer choices

  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน

  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนกลางของจีน

  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต

  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาอินโดนีเชีย

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  แนวคิดถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยทางตอนใต้ของจีนน่าจะอยู่บริเวณใด

  answer choices

  มณฑลกว้างตุ้ง

  มณฑลยูนนาน

  มณฑลเสฉวน

  มณฑลเซี่ยงไฮ้

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ทฤษฎีการอพยพที่คนมักจะอพยพจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอันอุดมสมบูรณ์ทำให้แนวคิดใดถูกปฏิเสธจากนักวิชาการ

  answer choices

  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต

  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนกลางของจีน

  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน

  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมูเกาะอินโดนีเซีย

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ขุนวิจิตรมาตราได้แนวคิดว่าถิ่นเดิมของไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตจากผู้ใด

  answer choices

  ศาสตราจารย์แตเรียง เดอ ลาคูเปอรี

  ดร. ควอริตซ์ เวลส์

  ดร. วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์

  รูธ เบเนดิกต์

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  แนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบ้ันใช้หลักฐานใดสนับสนุน

  answer choices

  กลุ่มเลือด

  โครงกระดูกมนุษย์

  เอกสารจีน

  ขนบธรรมเนียม

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  แนวคิดถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซียใช้หลักฐานใดสนับสนุน

  answer choices

  กลุ่มเลือด

  โครงกระดูก

  เอกสารจีน

  ขนบธรรมเนียม

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  แนวความคิดที่เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบบริเวณจังหวัดใด

  answer choices

  จังหวัดอุดรธานี

  จังหวัดราชบุรี

  จังหวัดกาญจนบุรี

  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  แนวคิดในเรืองถิ่นกำเนินของชนชาติไทยปัจจุบัน มีผู้คิดค้นไว้กี่แนวคิิด

  answer choices

  ๒ แนวคิด

  ๓ แนวคิด

  ๔ แนวคิด

  ๕ แนวคิด

Report Quiz
Join a game