การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย
5 months ago
thanaphongmm_26659
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญเพราะเหตุใด

  answer choices

  ทำให้ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น

  ทำให้รู้จักวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  ทำให้มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ดีกว่าผู้อื่น

  ทำให้ได้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  การศึกษาของบุคคลใดจัดอยู่ในขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์

  answer choices

  สำอางค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟหลวงในประเทศไทย

  สะอิ้งนำเสนอผลการศึกษาการสร้างทางรถไฟหลวงแห่งแรกในประเทศไทย

  สมพงษ์สงสัยว่าเพราะเหตุใดรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างทางรถไฟหลวงสายแรก

  สมรเชื่อว่า่รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างทางรถไฟหลวงเพื่อความมั่นคงของอาณาจักร

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  "ประไพสนใจศึกษาบทบาทของไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงได้สอบถามคุณตาบุญช่วยซึ่งเคยเป็นทหารเข้าร่วมรบในสงครามดังกล่าว โดยคุณตาได้เล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมทั้งยังได้นำภาพถ่ายเมื่อครั้งเป็นทหารให้ดูอีกด้วย"


  การกระทำของประไพอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

  answer choices

  การรวบรวมหลักฐาน

  การกำหนดประเด็นศึกษา

  การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

  การสรุปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริง

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  "ประไพสนใจศึกษาบทบาทของไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงได้สอบถามคุณตาบุญช่วยซึ่งเคยเป็นทหารเข้าร่วมรบในสงครามดังกล่าว โดยคุณตาได้เล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมทั้งยังได้นำภาพถ่ายเมื่อครั้งเป็นทหารให้ดูอีกด้วย"


  หลักฐานที่ประไพใช้ประกอบการศึกษาจัดเป็นหลักฐานประเภทใด

  answer choices

  หลักฐานชั้นรอง

  หลักฐานชั้นทุติยภูมิ

  หลักฐานปฐมภูมิ

  หลักฐานตติยภูมิ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดการแยกแยะข้อมูลจึงช่วยในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

  answer choices

  ช่วยให้เห็นปริมาณของข้อมูล

  ช่วยให้เรื่องราวมีความสมบูรณ์

  ช่วยให้พบความซ้ำซ้อนของข้อมูล

  ช่วยให้พบความสอดคล้องหรือความขัดแย้งของหลักฐานแต่ละชิ้น

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  "ส้มโอสนใจศึกษาเรื่องผลกระทบจากกรณีวิกฤตกาณณ์ ร.ศ. ๑๑๒ โดยได้รวบรวมหลักฐานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือการต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย หนังสือกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสและการรบที่ปากน้ำเจ้าพระยาและนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริง แล้วเสนอด้วยการตอบประเด็นคำถามที่ตั้งไว้"


  จากข้อความข้างต้น ข้อใดจัดเป็นหลักฐานปฐมภูมิ

  answer choices

  หนังสือการต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย

  พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  หลักฐานทุกชิ้นที่ปรากฎในข้อความล้วนเป็นหลักฐานปฐมภูมิทั้งสิ้น

  ไม่ปรากฎการใช้หลักฐานชั้นปฐมภูมิประกอบในการศึกษาเรื่องดังกล่าว

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  หากนักเรียนเป็นส้มโอจะนำเสนอผลการศึกษาข้างต้นอย่างไร

  answer choices

  วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ทำให้ไทยเป็นพันธมิตรกับตะวันตก

  วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับตะวันตก

  วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ทำให้ไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ฝรั่งเศส

  วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของราชอาณาจักร

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือหลักฐานที่ทำให้การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนไทยมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

  answer choices

  จารึก

  ตำนาน

  เอกสารจีน

  จดหมายเหตุ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  วิธีการในข้อใดที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราว

  answer choices

  การค้นคว้า และการตีความ

  การวิเคราะห์ และการตีความ

  การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์

  การเรียบเรียง และการนำเสนอข้อมูล

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การใช้หลักฐานที่บันทึกโดยชาวต่างชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมีข้อจำกัดในเรื่องใด

  answer choices

  มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของชาติที่บันทึก

  ความรู้ความเข้าใจลักษณะทางสังคมของผู้บันทึก

  มีความเห็นที่น่าสนใจจากผู้บันทึกที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน

  เป็นการบันทึกเรื่องราวในลักษณะตำนานหรือนิทานของตะวันตก

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  เหตุใดจึงต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์

  answer choices

  เข้าใจขั้นตอนในการศึกษาประวัติศาสตร์

  หาความจริงจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

  จัดหมวดหมู่ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

  หาจุดประสงค์ของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีความสำคัญอย่างไรในการศึกษาประวัติศาสตร์

  answer choices

  เป็นหลักฐานหลักที่ให่้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์

  เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลซึ่่งเข้าใตง่ายกว่าหลักฐานอื่น

  เป็นหลักฐานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก สะดวกในการรวบรวม

  เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดเมื่อเทียบกับหลักบาานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  การกำหนดหัวข้อเรื่องมีประโยชน์อย่างไรต่อวิธีการทางประวัติศาสตร์

  answer choices

  เพื่อระบุความสนใจของผู้ที่จะศึกษา

  เพื่อป้องกันไม่ให้ไปศึกษาซ้ำกับผู้อื่น

  ทำให้ทราบขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา

  ทำให้ทราบแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  การกำหนดหัวเรื่องที่ดีควรทำอย่างไร

  answer choices

  กำหนดประเด็น ช่วงเวลาและพื้นที่ที่จะศึกษาให้ชัดเจน

  กำหนดหัวเรื่องอย่างกว้างๆ เพื่อที่จะศึกษาได้หลายประเด็น

  กำหนดหัวเรื่องที่มีคนศึกษาอยู่ก่อนแล้วจากหนังสือและบทความต่าง ๆ

  กำหนดหัวเรื่องอย่างแคบๆ เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาหนังสือหลายเล่ม

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  การรวบรวมหลักฐานมีความสัมพันธ์กับการกำหนดหัวเรื่องอย่างไร

  answer choices

  ไม่มีความสัมพันธ์กัน

  จะกำหนดหัวเรื่องจากหลักฐานที่รวบรวมได้

  จะตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่องจากหลักฐานที่รวบรวมได้

  รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่มีการกำหนดประเด็นในการศึกษาได้

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดจึงควรรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานชั้นรองก่อน

  answer choices

  ไม่ต้องเสียเวลาในการตีความข้อมูล

  รวบรวมข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วกว่า

  ให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายกว่าหลักฐานชั้นต้น

  ผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อถือมาแล้ว

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  นักเรียนควรทำอย่งไรหากพบความขัดแย้งของข้อมูลจากหลักฐานต่างชิ้นกัน

  answer choices

  ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือทั้งคู่

  ตรวจสอบเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นต่อไป

  ถือว่าข้อมูลถูกต้องแต่ต่างกันกับความเห็นของผู้สร้าง

  ตรวจสอบดูว่าหลักฐานใดสร้างก่อนหลักฐานนั้นน่าเชื่่อถือ

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  การประเมินคุณค่าของหลักฐานควรพิจารณาจากสิ่งใดมากที่สุด

  answer choices

  ผู้สร้างหลักฐาน

  เวลาสร้างหลักฐาน

  ที่มาของหลักฐาน

  สถานที่พบหลักฐาน

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดจึงต้องนำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่

  answer choices

  สะดวกในการนำเสนอข้อมูล

  เพื่อเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ

  สะดวกในการพิจารณาข้อมูล

  เพื่อหาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดข้อมูลเดียวกันจึงถูกตีความต่างกัน

  answer choices

  ถูกตีความในพื้นที่ที่ต่างกัน

  ถูกตีความในช่วงเวลาที่ต่างกัน

  ถูกตีความจากทฤษฎีต่างกัน

  ถูกตีความจากผู้ศึกษาที่ต่างกัน

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  หลักเกณฑ์ในข้อใดใช้การแบ่งหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง

  answer choices

  ลำดับการสร้างก่อน - หลัง

  ความสัมพันธ์ของผู้สร้างกับเหตุการณ์

  เจตนาของผู้สร้างในการสร้างหลักฐาน

  ช่วงเวลาที่สร้างหลักฐานกับเหตุการณ์

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  ผลงานด้านสถาปัตยกรรมจัดเป็นหลักฐานประเภทใด

  answer choices

  ไม่สามารถจัดประเภทได้

  หลักฐานทางโบราณคดี

  หลักฐานชั้นต้นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

  หลักฐานชั้นรองที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาจากหลักฐานชั้นรองก่อนหลักฐานชั้นต้น

  answer choices

  เสียเวลาในการศึกษาน้อยกว่า

  ทำความเข้าใจข้อมูลง่ายกว่า

  ได้ทราบว่าหลักฐานชั้นต้นชิ้นใดน่าเชื่อถือ

  หากได้ข้อมูลแล้วอาจไม่ต้องใช้หลักฐานชั้นต้น

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือหลักฐานชั้นต้น

  answer choices

  บทความในหนังสือพิมพ์

  งานวิจัยเรื่อง "คนไทยมาจากไหน"

  บันทึกรายการค่าใช่้จ่ายประจำวัน

  หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  หลักฐานชั้นต้นน่าเชื่อถือเพราะสร้างจากผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์แต่ควรระวังในเรื่องใด

  answer choices

  การนำเสนอข้อมูลด้านเดียว

  การนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน

  ผู้สร้างไม่เจตนาบันทึกข้อมูล

  ผู้สร้างอาจสร้างหลักฐานปลอม

Report Quiz
Join a game