ทดสอบก่อนเรียน
5 months ago
prawvan_49276
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

  answer choices

  รัฐบาลมีการประชาสัมพันธ์ดี

  ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี

  ประชาชนมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

  ผู้นำรัฐบาลมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  รายได้และรายจ่ายประชาชาติ

  การจ้างงาน การออม การลงทุน การเงิน การค้า

  การศึกษาปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

  การผลิตสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้า การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ประชาชน

  การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่

  การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ

  การศึกษาในเรื่องราคาสินค้า การบริโภคสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ผลิต

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  วิชาเศรษฐศาสตร์มีเป้าหมายสำคัญในการให้ความรู้ต่อประชาชนใน ข้อใด

  answer choices

  เพื่อให้รู้จักเลือกใช้สินค้าราคาถูกที่สุด เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

  เพื่อให้รู้จักเลือกใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมากที่สุด

  เพื่อให้รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการเลือกใช้สินค้าที่มีอยู่อย่างพอเพียง

  เพื่อให้รู้จักการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริโภคและใช้ในทางที่ดีที่สุด

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ประเทศต่างๆ ประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจคล้ายคลึงกันอย่างไร

  answer choices

  แรงงาน และต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ทำให้มีกำไรต่ำมาก

  ทรัพยากรของประเทศแต่ละประเทศลดน้อยลงไปจากเดิมมาก

  ความไม่พอดีกันระหว่างความต้องการของมนุษย์ และสิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการ

  การหาตลาดส่งออกสินค้าที่ผลิตได้น้อยเนื่องจากมีคู่แข่งในการผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นปัจจัยในการผลิต

  answer choices

  ผู้ประกอบการ ที่ดิน แรงงาน การบริการ

  แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเช่า

  ที่ดิน แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ

  ทุน เครื่องจักร ทรัพยากร ที่ดิน

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  การใช้ประโยชน์จากสิ่งของและบริการ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์สอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  ผู้ผลิต

  ผู้บริโภค

  ปัจจัยพื้นฐาน

  ผู้ประกอบการ

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้า โดยคำนึงเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  สินค้าราคาถูกแต่มีคุณภาพดี

  คุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานและราคาต่ำ

  รายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัด และความเหมาะสมของราคาสินค้า

  ความพอใจสูงสุดภายใต้รายได้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเป็นการกระจายรายได้ตามหน้าที่ในการผลิต

  answer choices

  ที่ดิน แรงงาน กำไร ค่าจ้าง

  ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย กำไร

  ทุน ค่าเช่า ดอกเบี้ย แรงงาน

  ต้นทุน กำไร ดอกเบี้ย แรงงาน

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ผู้ผลิตสินค้าจะมีกำไรสูงขึ้นด้วยวิธีการหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด

  answer choices

  มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้มากกว่าผู้ผลิตรายอื่น

  ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค

  มีการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้มากที่สุด

  องค์กรของรัฐสนับสนุนสินค้าและบริการ

Report Quiz
Join a game