Computers

Image

ինֆորմատիկա 8 .2

63
plays

14 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ինչ նպատակի համար է ստեղծվել Recycle Bin-ը

  նախատեսված է ջնջված օբյեկտները պահպանելու համար

  նախատեսված օբյեկտները տեղավորելու համար

  նախատեսված է օբյեկտները ջնջելու համար

  նախատեսված է օբյեկտները խմբավորելու համար

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ինչպես կարելի է օբյեկտների որոնում իրականացնել

  Search հրամանով

  Folders հրամանով

  Open հրամանով

  File հրամանով

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Որ պատուհանով հնարավոր չէ որոնում իրականացնել

  Search For Files or Folders

  Search On the Internet

  Search Windows

  Search For people

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes