แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
6 months ago
tom_124_73679
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ความหมายของการนําเสนอข้อมูลถูกต้องที่สุด

  answer choices

  การรวบรวมข้อมูลมาจัดให้เป็นระเบียบ

  การสื่อสารเพื่อนําเสนอข้อมูล

  นําเสนอข้อมูลจากบุคคลหนึ่ง

  นําเสนอข้อมูลไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

  ใช้เทคนิคและสื่อต่างๆ

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  ความสําคัญของการนําเสนอข้อมูล

  answer choices

  ช่วยให้การจัดเตรียมข้อมูล

  ช่วยให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

  เป็นเครื่องมือที่สําคัญทุกสาขาอาชีพ

  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

  ถูกทุกข้อ

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  จุดมุ่งหมายของการนําเสนอ

  answer choices

  ผู้ฟังได้รับความรู้จากข้อมูลที่นําเสนอ

  ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในเรื่องที่นําเสนอ

  ผู้ฟังพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  ผู้ฟังรับทราบความคิดเห็น

  ถูกทุกข้อ

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  การเตรียมงานก่อนการนําเสนอที่ดีควรทําอย่างไรเป็นอันดับแรก

  answer choices

  ควรทําเป็นขั้นตอน

  การใส่ข้อความ ภาพ ในสไลด์

  การวางโครงร่างความคิด

  จัดทํารายละเอียดเนื้อหาและจัดทําสไลด์

  การเตรียมรูปภาพเพื่อดูสวยงาม

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  ขั้นตอนที่ 2 ของการเตรียมงานก่อนการนําเสนอที่ดี

  answer choices

  ควรทําเป็นขั้นตอน

  การใส่ข้อความ ภาพ ในสไลด์

  การวางโครงร่างความคิ

  จัดทํารายละเอียดเนื้อหาและจัดทําสไลด์

  การเตรียมรูปภาพเพื่อดูสวยงาม

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  โปรแกรมใดที่นิยมใช้ในการนําเสนอมากที่สุด

  answer choices

  Facebook.com

  PowerPoint

  Flash Player

  CAI

  Slide.com

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือโปรแกรมช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ดี

  answer choices

  Wordpress

  Photoshop

  Adobe Flash Professional

  Presentation

  Adobe Acrobat

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือหลักการเพิ่มความน่าสนใจในการนําเสนอ

  answer choices

  แบบอักษร

  การใส่เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

  กําหนดหัวข้อต่างๆ

  ศึกษากลุ่มผู้ฟัง

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดคือหลักการจัดทํารายละเอียดเนื้อหา

  answer choices

  แบบอักษร

  การใส่เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด

  กําหนดหัวข้อต่าง ๆ

  ศึกษากลุ่มผู้ฟัง

  ถูกทุกข้อ

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  การเตรียมการนําเสนอจริงหมายถึงข้อใด

  answer choices

  การใส่เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

  การพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย

  เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

  ต้องซ้อมการพูด

  ถูกทุกข้อ

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมการนําเสนอจริง

  answer choices

  การใส่เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

  การพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย

  เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

  ต้องซ้อมการพูด

  ถูกทุกข้อ

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  เตรียมเอกสารประกอบการบรรยายคือข้อใด

  answer choices

  ศึกษากลุ่มผู้ฟัง

  การพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย

  เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

  ต้องซ้อมการพูด

  ถูกทุกข้อ

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ การออกแบบพื้นหลังสไลด์

  answer choices

  เรียบง่าย มองสบายตา

  เน้นที่ตัวข้อความเป็นสําคัญ

  หลีกเลี่ยงการใช้สีแวววาว

  ชนิดของแผ่นสไลด์

  ถูกทุกข้อ

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึงสิ่งที่ไม่ควรทําในการออกแบบ

  answer choices

  อย่าใส่ข้อความจํานวนมาก

  อย่าใส่รูปภาพมากหรือพื้นหลังเป็นภาพที่ไม่ชัด ทําให้อ่านยาก

  แสดงตารางขนาดเล็ก

  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

  ไม่มีข้อใดถูก

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  หลักการใช้แบบอักษรจัดทําสไลด์ที่ถูกต้อง

  answer choices

  ไม่ใช้อักษรมากกว่า 2 แบบในสไลด์เรื่องหนึ่ง

  ควรใช้อักษรมากกว่า 3 แบบในสไลด์เรื่องหนึ่ง

  ควรใช้เฉพาะตัวหนาหรือตัวเอนแทน

  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ค.

  ถูกทุกข้อ

Report Quiz
Join a game