ประวิติศาสตร์ม.3
8 months ago
anuchit1205_17703
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
35 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  หากนักเรียนต้องการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญที่เมืองพระประแดงในสมัยรัตนโกสินทร์สิ่งแรกที่นักเรียนต้องคำนึงถึงตามขั้นตอนของวิธีทางประวัติศาสตร์คือข้อใด

  answer choices

  กำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา

  การรวบรวมหลักฐาน

  การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

  การเรียบเรียงหรือการนำเสนอ

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  การศึกษาเกี่ยวกับตนเองครอบครัวและท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรทำให้ตนเอง

  answer choices

  เป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆในท้องถิ่น

  เป็นบุคคลที่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

  สามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้คนอื่นๆเข้าใจตามเราได้

  ทำให้รู้และเข้าใจถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ในสิ่งที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  วิธีทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จัดมาเป็นหมวดหมู่ออกเป็นสาเหตุของเหตุการณ์และผลของเหตุการณ์

  answer choices

  การค้นคว้าและขีดความ

  การตีความและการสังเคราะห์

  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์

  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์

  answer choices

  การลักษณะการเขียน

  หาความหมายของข้อมูล

  สรุปความเข้าใจของตนเอง

  แยกแยะและรวบรวมข้อมูล

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  วินัยเป็นชาวจังหวัดอุดรราชธานีมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเชียงวินัยควรใช้หลักฐานประเภทใดในการศึกษามากที่สุด

  answer choices

  ศิลาจารึก

  เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

  บันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางมาบ้านเชียง

  จดหมายเหตุที่กล่าวถึงประวัติของชุมชนบ้านเชียง

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  answer choices

  การที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล

  พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์

  ประชาชนได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ

  การมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศที่ดี

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  หน่วยงานราชการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกับศาลยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันคือข้อใด

  answer choices

  กรมมหาดไทย

  กรมเมือง

  กรมวัง

  กรมท่า

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  หัวเมืองใดที่ต้องถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการแก่พม่าอากาศที่กรุงเทพฯกำหนด 3 ปีต่อครั้ง

  answer choices

  หัวเมืองชั้นใน

  หัวเมืองชั้นนอก

  เมืองลูกหลวง

  เมืองประเทศราช

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  สาเหตุใดที่ทำให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้มีการตรวจชำระกฎหมายขึ้นใหม่

  answer choices

  กฎหมายเดิมที่มีอยู่ไม่มีความยุติธรรม

  ชาติอื่นดูถูกว่ากฎหมายไทยไร้ความศักดิ์สิทธิ์

  โบราณประเพณีกำหนดให้ต้องมีการตรวจชำระทุกครั้งที่เปลี่ยนรัชกาลใหม่

  พระองค์ทรงเกรงว่าผู้รู้กฎหมายจะค่อยๆหายไปจึงให้รวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  ทุกข้อต่อไปนี้คือผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยกเว้นข้อใด

  answer choices

  ข้าว

  น้ำตาล

  พริกไทย

  ยางพารา

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  การที่รัชกาลที่ 3 ทรงแต่งเรือสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศจีนมีผลดีต่อชาติไทยอย่างไร

  answer choices

  ทำให้ท้องพระคลังมีรายได้เพิ่มพูนขึ้น

  ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศผู้นำทางการค้า

  ทำให้ต่างชาติรู้จักสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของไทย

  ทำให้ไทยกลายเป็นจุดสนใจที่ดึงดูดพ่อค้าต่างชาติเข้ามาทำการค้าขายภายในประเท

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  ร้อยเอก เฮนรี เบอร์นีย์ มีความสำคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 3

  answer choices

  เป็นบุคคลที่นำวิทยาการด้านการพิมพ์เข้ามาเผยแพร่

  เป็นพ่อค้าชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยนั้น

  เป็นผู้แทนของอังกฤษที่เข้ามาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์กับไทย

  เป็นแม่ทัพที่ยกทัพเรือเข้ามาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ใครขายข้าวให้แก่อังกฤษ

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  การห้ามให้พ่อค้าอังกฤษขายสินค้าประเภทปืนและกระสุนดินดำให้แก่ใครนอกจากขายให้กับทางราชการเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงสิ่งใดมากที่สุด

  answer choices

  มาตรการทางการค้า

  มาตรการทางการเมือง

  มาตรการทางความมั่นคงในราชอาณาจักร

  มาตรการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  การค้าแบบรัฐบรรณาการมีความแตกต่างกับการค้าขายโดยทั่วไปอย่างไร

  answer choices

  เป็นการค้าที่ผูกขาดโดยเอกชนเท่านั้น

  เป็นการค้าที่ประเทศคู่ค้าจะไม่ทำสงครามต่อกัน

  เป็นการค้าที่มีการเก็บภาษีต่ำกว่าการค้าโดยทั่วไป

  เป็นการค้าที่อาศัยความสัมพันธ์อันดีทางการทูตด้วยการส่งบรรณาการให้แก่ประเทศที่มีอำนาจเหนือกว่า

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเป็นแบบใด

  answer choices

  เป็นประเทศคู่สงคราม

  เป็นประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ

  เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดี

  เป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกันทางด้านการค้า

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  ความสัมพันธ์ของไทยกับชาติตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่เน้นเรื่องใด

  answer choices

  การเมือง

  เศรษฐกิจ

  การเผยแพร่ศาสนา

  การเผยแพร่วัฒนธรรม

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  ลักษณะเด่นของระบบเจ้าภาษีนายอากรตรงกับข้อใด

  answer choices

  การเก็บภาษีเป็นเงินแทนสิ่งของ

  การผูกขาดการจัดเก็บภาษีโดยภาครัฐ

  การเปิดโอกาสให้เอกชนประมูลจัดเก็บภาษี

  การจัดเก็บภาษีจากการชักส่วนผลผลิตที่ราษฎรทำได้

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  answer choices

  การชำระพระไตรปิฎก

  การใช้กฎหมายตราสามดวง

  การรักษาเอกราชและความมั่นคงของราชอาณาจักร

  การเปิดประเทศเพื่อทำการค้าขายกับพ่อค้าชาติตะวันตก

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  รัชกาลใดถือว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  answer choices

  รัชกาลที่ 1

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  การปกครองแบบเทศาภิบาลเป็นการปกครองในลักษณะเช่นใด

  answer choices

  แบ่งอำนาจการปกครอง

  รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง

  กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

  ปกครองกันเองอย่างอิสระ

 • Question 21
  120 seconds
  Q.

  เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ไทยเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือข้อใด

  answer choices

  เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับชาติตะวันตก

  เพื่อป้องกันบ้านเมืองให้ปลอดภัยจากญี่ปุ่น

  เพื่อกอบกู้ฐานะความเป็นผู้นำในอินโดจีนกับคืน

  หวังผลตอบแทนจากการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น

 • Question 22
  120 seconds
  Q.

  กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในเรื่องใด

  answer choices

  ผลิตฝนเทียม

  ผลิตกระแสไฟฟ้า

  จัดสรรน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรม

  บำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี

 • Question 23
  120 seconds
  Q.

  มีลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่ไม่พบในทวีปยุโรป

  answer choices

  หนาวเย็น

  อบอุ่นชื้น

  เมดิเตอร์เรเนียน

  แห้งแล้งแบบทะเลทราย

 • Question 24
  120 seconds
  Q.

  วิธีการศึกาาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตอาศัยการ ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จากข้อความนี้ เกี่ยวข้องกับสิ่งใด

  answer choices

  เวลา

  สถานที่

  วิธีการทางประวัติศาสตร์

  ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์

 • Question 25
  120 seconds
  Q.

  หัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมดในสมัยรัตนโกสินทร์

  ตอนต้นขึ้นตรงต่อตำแหน่งใด

  answer choices

  สมุหนายก

  เสนาบดีกรมวัง

  เสนาบดีกรมคลัง

  สมุหพระกลาโหม

 • Question 26
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นชื่อกฎหมายฉบับแรกที่ตราขึ้นต่อจาก

  กฎหมายตราสามดวง

  answer choices

  กฎหมายห้ามซื้อฝิ่น

  พระราชบัญญัติบ่อนเบี้ย

  กฎหมายห้ามเล่นการพนัน

  พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร

 • Question 27
  120 seconds
  Q.

  การแบ่งเขตกการปกครองเป็นมณฑล เมือง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เริ่มขึ้นครั้งแรกในรัชกาลใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 4

  รัชกาลที่ 5

  รัชกาลที่ 6

  รัชกาลที่ 7

 • Question 28
  120 seconds
  Q.

  ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้ประกอบอาชีพ เก็บรังนก เก็บไข่เต่า ต้องเสียภาษีอากรชนิดใดให้ แก่รัฐ

  answer choices

  ฤชา

  ส่วย

  อากร

  จังกอบ

 • Question 29
  120 seconds
  Q.

  ระบบเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบ ใด

  answer choices

  เพื่อการค้า

  แบบยังชีพ

  แบบพอเพียง

  ไม่มีข้อใดถูก

 • Question 30
  120 seconds
  Q.

  เจ้าภาษีนายอากรทำหน้าที่อะไร

  answer choices

  เก็บภาษีให้รัฐ

  จ่ายภาษีให้รัฐ

  การผูกขาดสินค้าต้องห้าม

  การจ่ายเงินแอทนการเข้าเวร

 • Question 31
  120 seconds
  Q.

  หลักฐานประเภทใดมีทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง

  answer choices

  จารึก

  ศิลปกรรม

  จดหมายเหตุโหร

  พระราชพงศาวดาร

 • Question 32
  120 seconds
  Q.

  สมัยรัชกาลใดที่ไทยทำการค้ากับจีนมากที่สุด

  answer choices

  รัชกาลที่ 1

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

 • Question 33
  120 seconds
  Q.

  ไทยส่งทหารเข้าร่วมในสงครามโลกครั้ง ที่ 1ใน

  รัชสมัยใด

  answer choices

  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

 • Question 34
  120 seconds
  Q.

  สนธิสัญญาเบาว์ริงส่งผลดีต่อไทยมากที่สุดในด้านใด

  answer choices

  การเมือง

  เศรษฐกิจ

  การปกครอง

  สังคมและวัฒนธรรม

 • Question 35
  120 seconds
  Q.

  การสังคายนาพระตรัยปิฎกสมัยรัตนโกสินทร์

  ตอนต้นทำในรัชกาลใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 1

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

Report Quiz
Join a game