ข้อสอบหน้าที่ม.6ชุดที่2
8 months ago
prapasinsa9_34475
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  1. ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นความหมายของอะไร

  answer choices

  1.พหุสังคม

  2 ลักษณะสังคม

  3 โครงสร้างสังคม

  4 ส่วนประกอบสังคม

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกเกี่ยวข้องกับสถาบันใด

  answer choices

  1 สถาบันศาสนา

  2 สถาบันการศึกษา

  3 สถาบันครอบครัว

  4 สถาบันทางเศรษฐกิจ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  กลุ่มสังคมมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  1 มีการกระทำระหว่างกัน

  2 มีวัตถุประสงค์สำคัญต่างกัน

  3 สมาชิกในกลุ่มมีสถานภาพเดียวกัน

  4 มีความผูกพันแบบเป็นทางการเท่านั้น

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสัญลักษณ์และค่านิยมของสถาบันการศึกษา

  answer choices

  1 สีประจำโรงเรียน

  2 ความประพฤติของนักเรียน

  3 แบบแผนการเรียนการสอน

  4 แบบแผนการจัดระบบการศึกษา

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสถาบันสังคม

  answer choices

  1 มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

  2 มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม

  3 ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

  4 มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  “ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า” ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสถาบันใด

  answer choices

  1 สถาบันศาสนา

  2 สถาบันการศึกษา

  3 สถาบันครอบครัว

  4 สถาบันทางเศรษฐกิจ

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นกลุ่มสังคม

  answer choices

  1 กลุ่มคนที่เดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

  2 กลุ่มคนที่เป็นสมาชิกชมรมลูกเสือชาวบ้าน

  3 กลุ่มคนที่นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร

  4 กลุ่มคนที่รอรถโดยสารอยู่ที่ป้ายรถประจำทาง

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ใดกล่าวเกี่ยวกับสถาบันสังคมได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  1 สถาบันสังคมมีลักษณะเป็นรูปธรรม

  2 สถาบันสังคมประกอบด้วยกลุ่มบุคคลเดียวกันเท่านั้น

  3 สถาบันสังคมเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงได้ยาก

  4 สถาบันสังคมเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในสถาบันนั้น

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  สถาบันครอบครัวมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร

  answer choices

  1 สร้างสมาชิกใหม่แก่สังคม

  2 ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม

  3 เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่สมาชิกของสังคม

  4 ถูกทุกข้อ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การแสดงความกตัญญูรู้คุณแก่บุพการี จัดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด

  answer choices

  1 จารีต

  2 กฎหมาย

  3 วิถีชาวบ้าน

  4 บรรทัดฐาน

Report Quiz
Join a game