ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 BAB 1
7 months ago
abdmuain
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Pembangunan atur cara mengandungi lima fasa yang utama. Nyatakan fasa yang diminta untuk menyediakan algoritma seperti carta alir dan pseudokod.

  answer choices

  Fasa Analisis Masalah

  Fasa Reka Bentuk Atur Cara

  Fasa Pengekodan

  Fasa Pengujian

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Proses penyelesaian sesuatu masalah boleh menggunakan teknik pemikiran komputasional. Pilih penyataan yang tepat mengenai pemikiran komputasional.

  answer choices

  Proses penyelesaian masalah oleh manusia dengan berbantukan mesin.

  Proses penyelesaian masalah oleh manusia dengan berbantukan manusia.

  Proses penyelesaian masalah oleh manusia dengan berbantukan mesin dan manusia.

  Proses penyelesaian masalah oleh mesin dengan berbantukan manusia.

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Rajah di atas menunjukkan salah satu teknik pemikiran komputasional. Namakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai.

  answer choices

  Teknik Leraian

  Teknik Pengecaman Corak

  Teknik Peniskalaan

  Teknik Pengitlakan

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Berikut adalah teknik pemikiran komputasional yang sesuai dilaksanakan dalam fasa pengekodan semasa pembangunan atur cara. Pilih teknik-teknik yang sesuai.


  i. Teknik leraian

  ii. Teknik pengecaman corak

  iii. Teknik peniskalaan

  iv. Teknik pengitlakan

  answer choices

  i dan ii

  i dan iii

  i dan iv

  i, ii dan iii

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Pilih aktiviti yang sering dilaksanakan dalam fasa analisis masalah semasa pembangunan atur cara.


  i. Menemubual pengguna dan membuat pemerhatian keperluan pengguna.

  ii. Mengenal pasti keperluan sistem pengoperasian.

  iii. Mengenal pasti pengaturcaraan yang akan digunakan.

  iv. Membina formula matematik untuk penyelesaian masalah.

  answer choices

  i dan ii

  ii dan iii

  i, ii dan iii

  Semua di atas

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Rajah di atas menunjukkan penggunaan teknik leraian dalam fasa dokumentasi semasa pembangunan atur cara. Pilih dokumentasi yang sesuai untuk dokumen yang bertanda X dan Y.

  answer choices

  Dokumen luaran , Dokumen pustaka

  Dokumen pustaka , Panduan pengguna

  Panduan pengguna , Dokumen luaran

  Dokumen pustaka , Kod atur cara

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Berapakah bilangan fasa dalam pembangunan atur cara?

  answer choices

  3

  4

  5

  6

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Apakah konsep pemikiran yang digunakan dalam fasa pembangunan atur cara agar sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan mudah?

  answer choices

  Pemikiran kritis

  Pemikiran kreatif

  Pemikiran aras tinggi

  Pemikiran komputasional

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Berapakah bilangan maksimum teknik pemikiran komputasional yang boleh digunakan dalam setiap fasa pembangunan atur cara?

  answer choices

  1

  2

  3

  Tiada had

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Pengaturcara akan mengenal pasti masalah, keperluan sistem dan perisian serta sasaran pengguna. Apakah fasa yang terlibat?

  answer choices

  Analisis masalah

  Reka bentuk atur cara

  Pengekodan

  Dokumentasi

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Dalam fasa analisis masalah, masalah yang besar akan dipecahkan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Apakah teknik pemikiran komputasional yang telah digunakan?

  answer choices

  Teknik pengitlakan

  Teknik pengecaman corak

  Teknik peniskalaan

  Teknik leraian

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Suatu masalah akan menunjukkan bahawa kedua-dua pemboleh ubah bagi bahagian kecil masalah adalah sama. Apakah teknik pemikiran komputasional yang merujuk kepada situasi ini?

  answer choices

  Teknik pengitlakan

  Teknik pengecaman corak

  Teknik peniskalaan

  Teknik leraian

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Semasa penulisan kod arahan, pengaturcara perlu mengambil kira tentang penggunaan pemboleh ubah yang betul, kod arahan, input, formula yang digunakan dan kod arahan output. Apakah teknik pemikiran komputasional yang telah digunakan?

  answer choices

  Teknik pengitlakan

  Teknik pengecaman corak

  Teknik Peniskalaan

  Teknik leraian

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Dalam fasa pengujian dan penyahpepijatan ralat, jenis mesej ralat yang diterima perlu dikenal pasti ciri-ciri persamaan dan perbezaannya. Apakah teknik pemikiran komputasional yang menunjukkan situasi ini?

  answer choices

  Teknik pengitlakan

  Teknik Pengecaman corak

  Teknik peniskalaan

  Teknik leraian

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Penghasilan algoritma dalam bentuk pseudokod semasa fasa reka bentuk atur cara menggunakan _______________________.

  answer choices

  teknik pengitlakan

  teknik pengecaman corak

  teknik peniskalaan

  teknik leraian

Report Quiz
Join a game