pencil-icon
Build your own quiz

Computers

University -

3rd

Image

ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3 BAB 1

948
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Pembangunan atur cara mengandungi lima fasa yang utama. Nyatakan fasa yang diminta untuk menyediakan algoritma seperti carta alir dan pseudokod.

  Fasa Analisis Masalah

  Fasa Reka Bentuk Atur Cara

  Fasa Pengekodan

  Fasa Pengujian

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Proses penyelesaian sesuatu masalah boleh menggunakan teknik pemikiran komputasional. Pilih penyataan yang tepat mengenai pemikiran komputasional.

  Proses penyelesaian masalah oleh manusia dengan berbantukan mesin.

  Proses penyelesaian masalah oleh manusia dengan berbantukan manusia.

  Proses penyelesaian masalah oleh manusia dengan berbantukan mesin dan manusia.

  Proses penyelesaian masalah oleh mesin dengan berbantukan manusia.

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt
  Image

  Rajah di atas menunjukkan salah satu teknik pemikiran komputasional. Namakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai.

  Teknik Leraian

  Teknik Pengecaman Corak

  Teknik Peniskalaan

  Teknik Pengitlakan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?