โยนิโสมนสิการ
8 months ago
dwnthansuda_06659
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
7 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  โยนิโสมนสิการ มีความหมายว่าอย่างไร ?

  answer choices

  การคิดให้จิตใจให้สงบสุข

  การคิดพิจารณาอย่างแยบคาย

  การคิดที่ทำให้เกิดปัญญา

  การคิดวิเคราะห์

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดคือความหมายของคำว่า "โยนิ"

  ได้ถูกต้อง

  answer choices

  การคิด

  คำนึง

  พิจารณา

  แหล่งเกิด

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงความหมายของ "วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน" ได้ถูกต้อง

  answer choices

  เซฟคิดว่าจะตั้งใจเรียนในคาบนี้

  ปานยังคิดถึงแต่เรื่องราวในอดีต

  ปุ๊กกี้ยังนึกถึงความถูกต้องอยู่เสมอ

  เนยใสคิดว่าเที่ยงนี้จะกินข้าวกับอะไร

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดสะท้อนวิธีคิดแบบสามัญลักษณะได้อย่างถูกต้อง

  answer choices

  มาณีร้องให้ฟูมฟายที่ต้องเสียคุณยายไป

  แมวข้างบ้านถูกรถชนแต่มะลิไม่สนใจ

  ก้านแก้วเสียใจอย่างหนักที่คุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาล

  ปริมใจทำใจยอมรับกับคะแนนสอบที่ออกมาได้แล้ว

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  หลักไตรลักษณ์ มีความสัมพันธ์กับวิธีคิดแบบใด

  answer choices

  วิธีแบบสามัญลักษณะ

  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์

  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

 • Question 6
  10 seconds
  Q.

  การที่หมอวินิจฉัยโรคแล้วสามารถรู้ว่า เป็นโรคอะไร รักษาอย่างไร สัมพันธ์กับวิธีคิดแบบใด

  answer choices

  วิธีคิดแบบอริยสัจ

  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

  วิธีคิดแบบเห็นคุณ – โทษและทางออก

  วิธีคิดแบบแยกแยะ ส่วนประกอบ

 • Question 7
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อคิดที่ได้จากวิธีคิดแบบวิภัชชวาท

  answer choices

  คิดแบบรอบด้าน

  คิดแบบมีเหตุผล

  วิธีคิดแบบแก้ปัญหา

  คิดตามหลักการและความมุ่งหมาย

Report Quiz
Join a game